Hopp til hovudinnhald

Lagermedarbeider - grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidsoppgåvene til ein lagermedarbeidar.

Sist oppdatert : 21. november 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Arbeidsoppgåver for lagermedarbeidar

 • Registrere og systematisere varer.
 • Plukke fram varer frå lageret etter bestillingar.
 • Handsame spørsmål og klager frå kundar og transportarbeidarar.
 • Gjere ferdig lagerdokumentasjon – i papirform og digitalt.
 • Spore leveransar.
 • Kontrollere varelager og merking av varer.
 • Arbeide som del av eit team.

Leseferdigheiter

Kvar dag vil lagerarbeidaren

 • lese instruksjonar på plukklister og sendingar.
 • lese tryggleiksinstruksjonar og symbol.
 • lese vare- og sendingsinformasjon.
 • lese oppslag og skilt.
 • lese bestillingsskjema frå kundar.
 • lese dokument og pakksetlar ved mottak av varer.

Med jamne mellomrom vil lagerarbeidaren

 • lese arbeidsinstruksar og prosedyrar.
 • lese tabellar for kvalitet og produktivitet.
 • lese rutinar og informasjon om korleis ulike varer skal handterast.
 • lese skiftplanar og ferielister.
 • lese skriv frå leiinga.
 • lese og kontrollere merking av hyller.
 • lese meldingar og e-postar.

Av og til vil lagerarbeidaren

 • lese avfallsrutinar som gjeld hygiene og miljø.
 • lese og oppdatere seg på interne reglar og HMS-informasjon.
 • lese instruksjonar om førstehjelp, brannvern og handtering av farleg gods.
 • lese og kontrollere fakturagrunnlag.
 • lese opplæringsmateriell.
 • finne informasjon i datablad.
 • lese referat.
 • lese informasjon som gjeld sitt eige arbeidsforhold.

Skriveferdigheiter

Kvar dag vil lagerarbeidaren

 • krysse av og kvittere på plukklister.
 • skrive korte meldingar til seg sjølv eller andre.
 • skrive instruksjonar til andre.
 • skrive arbeidslogg.

Med jamne mellomrom vil lagerarbeidaren

 • fylle ut skademeldingsskjema.
 • fylle ut skjema om kvalitet og avvik i arbeidet.
 • skrive permisjonssøknader.
 • registrere informasjon om skadar på varer.
 • skrive meldingar og e-postar.

Av og til vil lagerarbeidaren

 • skrive notat frå kurs og informasjonsmøte.
 • svare på spørsmål i samband med kurs, sertifiseringar og undersøkingar.
 • søkje om ferie og permisjon.
 • skrive oppgåvesvar på kurs.
 • skrive fakturagrunnlag.
 • gje innspel til verneombodet for å betre arbeidsmiljøet.
 • fylle ut skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold.

Munnlege ferdigheiter

Kvar dag vil lagerarbeidaren

 • snakke med andre for å koordinere arbeidet.
 • gje og ta imot meldingar og instruksjonar.
 • skaffe og vidareformidle informasjon om varer og leveransar.
 • få informasjon og kome med innspel på møte.
 • melde frå til leiaren sin om skadar og uønskte hendingar.
 • snakke med kundar om levering og avvik i samband med leveransar.

Med jamne mellomrom vil lagerarbeidaren

 • svare på klager, direkte eller over telefon.
 • vere i dialog med transportoperatørar.
 • delta i møte og kome med innspel.
 • følgje opp og spørje om noko er uklart i kontakt med kundar eller andre.
 • delta i lunsj- og pauseprat.

Av og til vil lagerarbeidaren

 • delta i intern og ekstern opplæring.
 • snakke med leiaren og verneombodet om sine eigne arbeidstilhøve, arbeidsmiljøet og opplæringsbehov.
 • svare på spørsmål i samband med prøver og sertifiseringar.
 • orientere nytilsette og vikarar om arbeidsrutinar.
 • melde frå om sjukdom og fråvær.
 • snakke om og foreslå endringar for å betre arbeidsrutinar eller måtar å løyse oppgåver på.
 • informere kundar om medlemsfordelar.

Rekneferdigheiter

Kvar dag vil lagerarbeidaren

 • samanlikne og kontrollere varenummer.
 • finne fram til og bruke talkodar.
 • kontrollere bestillingslister og fakturaer.
 • vurdere vekt og løftekapasitet ved bruk av truck.
 • kontrollere storleiken og vekta på sendingar.

Med jamne mellomrom vil lagerarbeidaren

 • kontrollere sin eigen lønsslipp.
 • kontrollere varelager.
 • lese oversiktsteikningar og kart for å finne plasseringa til varer.
 • rekne ut plassbehov.
 • måle lengd, volum og vekt.
 • sjekke at varemengda stemmer med fakturaen ved leveransar.

Av og til vil lagerarbeidaren

 • fylle ut og kontrollere numerisk informasjon i skjema.
 • vurdere kor lang tid det vil ta å gjere ein jobb.
 • rekne ut prisar på sendingar og kostnader for kundar.
 • kontrollere datoen på dei ulike varene og rekne ut kor mange salsdagar som er att.
 • rekne ut prisar og avslag som er gjevne i prosent.

Digitale ferdigheiter

Kvar dag vil lagerarbeidaren

 • registrere varer og leveransar med handterminal.
 • gå gjennom og oppdatere digitalt lagra lister.
 • sjekke at elektroniske ordrar og fakturaer er rette.
 • bestille varer frå fjernlager eller leverandørar.
 • bruke datastyrte lagerstyringssystem.
 • skrive ut ordrar eller leveransar ved hjelp av digitale system.
 • lagre utførte oppdrag.
 • sende og ta i mot meldingar og e-post.

Med jamne mellomrom vil lagerarbeidaren

 • sjekke varestatus frå forskjellige leverandørar via databasar.
 • sjekke lagerstatus på varer.
 • sende e-post med bestillingar.
 • registrere arbeidstimar.
 • følgje vareleveransar via internett.

Av og til vil lagermedarbeidaren

 • sende vedlegg til e-post.
 • bruke utrekningsverktøy for å lage, endre eller vurdere pristilbod.
 • bruke internett og databasar for å finne produktinformasjon.
 • slå opp i bedrifta sitt HMS-reglement.
 • samanlikne prisar frå leverandørar via internett.
 • kunne bruke standard kontorprogramvare.
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver.
 • bruke elektroniske betalingssystem.
 • bruke QR- og strekkodar når det trengst.
 • bruke ulike digitale møteplassar for samarbeid og kommunikasjon.