Hopp til hovudinnhald

Kantineassistent - grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidsoppgåvene til ein kantineassistent

Sist oppdatert : 21. november 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Arbeidsoppgåver for kantineassistentar

 • Lage kald og varm mat.
 • Sitje i kassa.
 • Hjelpe kundar.
 • Bestille varer.
 • Halde orden på kjøkenet og i serveringslokalet.
 • Halde reint og vaske opp.
 • Fylle på varer.

Leseferdigheiter

Kvar dag vil kantineassistenten

 • lese skilt og symbol.
 • lese vaktlister og frammøtelister.
 • lese meldingar frå kollegaer og leiarar.
 • lese diverse oppslag.
 • lese tidsstempling og datomerking.

Med jamne mellomrom vil kantineassistenten

 • lese varedeklarasjonar.
 • lese informasjon om matrettar.
 • lese oppskrifter.
 • lese informasjonsbrev frå leiinga.
 • lese instruksjonar om korleis mat og maskiner skal handsamast.
 • lese bestillingslister.
 • lese menyar.
 • lese meldingar og e-post.

Av og til vil kantineassistenten

 • lese HMS-instruksar for hygiene, brann og liknande.
 • lese sin eigen lønsslipp.
 • lese symbol og åtvaringsskilt.
 • lese retningslinjer for avfallshandsaming.
 • lese bruksrettleiingar for nytt utstyr.
 • lese informasjon om nye eller endra interne rutinar.
 • lese arbeidskontraktar og skjema som gjeld tilsetjingsforholdet.
 • lese og kontrollere skjema for varemottak.

Skriveferdigheiter

Kvar dag vil kantineassistenten

 • skrive korte meldingar til seg sjølv eller andre.
 • fylle ut kassaoppgjer.
 • skrive ingredienslister eller menyar med åtvaringar for folk som har allergiar og intoleransar.

Med jamne mellomrom vil kantineassistenten

 • kvittere ut, signere og attestere på skjema.
 • bestille varer og fylle ut bestillingsskjema.
 • kvittere for mottekne varer.
 • skrive meldingar og e-postar.

Av og til vil kantineassistenten

 • fylle ut skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold.
 • skrive notat og oppgåvesvar i samband med opplæring.
 • skrive menyen for dagen.
 • skrive oppslag til dei som brukar kantina.
 • skrive korte rapportar om avvik i kantina.

Munnlege ferdigheiter

Kvar dag vil kantineassistenten

 • ta imot bestillingar frå kundar.
 • få instruksar frå leiarar eller kollegaer.
 • tilrå rettar og forklare menyen.
 • snakke med kundar og medarbeidarar.
 • ta imot munnlege beskjedar frå kollegaer og kundar.
 • høyre på og gje munnleg rapportering.

Med jamne mellomrom vil kantineassistenten

 • gje informasjon om rutinane og menyane som er planlagde for veka.
 • snakke i telefonen, ta imot og gje beskjedar.
 • snakke med leverandørar.
 • snakke med kollegaer om kundane sine ønske og bestillingar.
 • snakke med kollegaer om sosiale aktivitetar.

Av og til vil kantineassistenten

 • snakke med kollegaer og leiarar om sin eigen arbeidssituasjon.
 • snakke om opplæring.
 • ha ein medarbeidarsamtale med leiaren sin.
 • varsle om akutte hendingar eller ulukker.
 • seie frå dersom noko er uklart.
 • melde frå om sjukdom og fråvær.
 • føreslå endringar i oppgåver og arbeidsmetodar.

Rekneferdigheiter

Kvar dag vil kantineassistenten

 • ta kassaoppgjer.
 • halde oversikt over vekslepengar.
 • bruke dei fire reknemåtane.
 • lese enkle oppskrifter og følgje dei.

Med jamne mellomrom vil kantineassistenten

 • fylle ut timelister.
 • kontrollere sin eigen lønsslipp.
 • rekne om mellom måleeiningar.
 • tilpasse oppskrifter og rekne ut rette mengder.
 • telje opp og halde orden på varelageret.
 • vurdere blandingsforhold ved bruk av vaskemiddel.
 • lese av temperaturar og kontrollere at dei er innanfor det som er godkjent.

Av og til vil kantineassistenten

 • rekne ut sin eigen skatt eller sine eigne feriepengar.
 • gjere overslag over mengder ved innkjøp.
 • måle opp mengder av ingrediensar i samband med matlaging.
 • kontrollere fakturaer.
 • vurdere mykje ressursar ein har brukt samanlikna med det som var venta.
 • kontrollere datoen på ulike varer og rekne ut kor lenge dei held seg.

Digitale ferdigheiter

Kvar dag vil kantineassistenten

 • brukekassaapparat.
 • fylle inn opplysningar i kassaoppgjersskjema.
 • registrere arbeidstida si i elektroniske skjema.
 • bruke kalkulator.
 • bruke skannar.

Med jamne mellomrom vil kantineassistenten

 • bruke rekneark.
 • finne oppdaterte oppskrifter.
 • sjekke møte eller avtalar.
 • finne skjema på PC, internett eller intranettet.
 • sende og ta imot meldingar og e-postar.
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver.

Av og til vil kantineassistenten

 • finne nye oppskrifter på næringsriktig mat.
 • lagre oppskrifter i mapper.
 • sjekke HMS-rutinar på internett.
 • bruke ulike læringsressursar.
 • bruke standard kontorprogramvare.
 • sende og ta imot digitale bestillingslister.
 • hjelpe kundar med elektroniske betalingsløysingar.
 • bruke QR- og strekkodar når det trengst.
 • bruke ulike digitale møteplassar for samarbeid og kommunikasjon.