Hopp til hovudinnhald

Kafe- og restaurantmedarbeidar - grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidsoppgåvene til ein kafe- og restaurantmedarbeidar.

Sist oppdatert : 21. november 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Arbeidsoppgåver for kafé- og restaurantmedarbeidarar

 • servere mat og drikke til kundar
 • ekspedere og rettleie kundar
 • byggje kunderelasjonar
 • rydde og vaske
 • oppdatere menyar
 • bestille varer og føre lagerlister
 • arbeide som del av eit team
 • arbeide hygienisk og effektivt

Leseferdigheiter

Kvar dag vil kafé- og restaurantmedarbeidaren

 • lese vaktlister.
 • lese produktinformasjon på varer.
 • lese og kontrollere betalingskort og legitimasjon.
 • lese dokument og pakksetlar ved mottak av varer.
 • lese menyar.
 • lese produktinnhaldslister for å sjekke allergen og produktinnhald.

Med jamne mellomrom vil kafé- og restaurantmedarbeidaren

 • lese bordbestillingar frå kundar.
 • lese oppskrifter og artiklar om mat.
 • lese og forstå tilbod og informasjon om varer frå ulike leverandørar.
 • sjekke lagerstatus på varer.
 • lese oppdatert informasjon frå Mattilsynet.
 • lese meldingar og e-postar.
 • lese internrutinar for handtering og behandling av mat.
 • lese tidsstempling og haldbarheit for varer.

Av og til vil kafé- og restaurantmedarbeidaren

 • lese informasjon som gjeld sitt eige arbeidsforhold.
 • lese planar for kampanjar og spesialtilbod til kundane.
 • lese innlegg og reaksjonar på sosiale medium.
 • lese og kontrollere rekvisisjonar.
 • lese rutinar og reglar for handtering av avvik.
 • lese HMS-informasjon.
 • lese faglitteratur i samband med kurs og anna opplæring.
 • lese bruksrettleiingar på utstyr og maskiner.
 • lese informasjon om avfallsrutinar for ulike produkt.
 • lese informasjon som gjeld sitt eige arbeidsforhold.

Skriveferdigheiter

Kvar dag vil kafé- og restaurantmedarbeidaren

 • skrive logg frå sitt eige skift.
 • skrive beskjedar og påminningar til seg sjølv og andre.
 • registrere og kvittere for mottekne varer.
 • dokumentere at rutinar for produkt- og avfallshandtering er gjennomførte på rett vis.

Med jamne mellomrom vil kafé- og restaurantmedarbeidaren

 • notere førespurnader frå kundar og leverandørar.
 • fylle ut skjema i samband med avvik og reklamasjonar.
 • gje skriftleg informasjon og instruksjonar til kollegaer og leiaren sin.
 • skrive meldingar og e-postar.
 • fylle ut bestillingslister.

Av og til vil kafé- og restaurantmedarbeidaren

 • fylle ut og kvittere på rekvisisjonar.
 • notere nye rutinar.
 • skrive oppslag og skilt med informasjon til kundar.
 • dokumentere avvik og hendingar i sitt eige arbeid.
 • skrive notat og oppgåvesvar i kurssamanheng.
 • fylle ut skjema og søknader i samband med arbeidet.
 • skrive innlegg og svare på meldingar på sosiale medium.
 • kvittere for mottekne varer.

Munnlege ferdigheiter

Kvar dag vil kafé- og restaurantmedarbeidaren

 • ta imot og svare på førespurnader.
 • få kundane til å kjenne seg velkomne.
 • presentere menyen og eventuelle tilrådingar for dagen for kunden.
 • rapportere om hendingar i eige skift.
 • snakke med kollegaer og leiarar for å koordinere arbeidet.
 • informere kundar om medlemsfordelar.
 • dele informasjon med kollegaer ved vaktskifte.

Med jamne mellomrom vil kafé- og restaurantmedarbeidaren

 • ta imot og handsame klager frå kundar.
 • få informasjon frå kollegaer og leiarar.
 • snakke med distributørar og leverandørar.
 • forstå kor viktig det er å yte service og kjenne godt til ulike kommunikasjonssituasjonar.
 • drøfte arbeidstid og skiftavvikling.
 • rettleie kundar om bruk av betalingsløysingar.
 • forklare allergeninnhald i ulike rettar.
 • rettleie kundar slik at dei får ei god oppleving.

Av og til vil kafé- og restaurantmedarbeidaren

 • få informasjon om nye system, rutinar og produkt.
 • delta i opplæring.
 • få rettleiing om riktige arbeidsstillingar og arbeidsteknikkar.
 • snakke med ein leiar om sine eigne arbeidstilhøve og opplæringsbehov.
 • diskutere og kome med innspel til verneombodet og dei tillitsvalde.
 • rapportere om hendingar i sitt eige skift til leiararar eller kollegaer.
 • handtere misnøgde kundar.
 • vite korleis ein handterer ruspåverka, trugande og valdelege kundar.

Rekneferdigheiter

Kvar dag vil kafé- og restaurantmedarbeidaren

 • sjekke at varemengda stemmer med fakturaen ved leveransar.
 • kontrollere kunden si kvittering ved klager.
 • registrere betaling.
 • forstå symbol og produktkodelister.
 • kontrollere datoen på ulike varer.
 • ta kassaoppgjer.
 • skrive fakturagrunnlag.

Med jamne mellomrom vil kafé- og restaurantmedarbeidaren

 • kontrollere sin eigen lønsslipp.
 • fylle ut timelister.
 • rekne ut prisar og avslag som er gjevne i prosent.
 • kontrollere rekningar og fakturaer.
 • vurdere tilbod frå ulike leverandørar.
 • kontrollere og vurdere prisar på varer.
 • lese av måleinstrument.

Av og til vil kafé- og restaurantmedarbeidaren

 • kontrollere varelager.
 • gjere overslag over mengder ved innkjøp.
 • organisere bordplassering for store grupper.
 • vurdere plass i samband med bordbestillingar.

Digitale ferdigheiter

Kvar dag vil kafé- og restaurantmedarbeidaren

 • bruke ulike betalingsløysingar.
 • søkje i databasar.
 • handtere kortterminalar.
 • registrere og kontrollere varer.
 • registrere arbeidstimar.

Med jamne mellomrom vil kafé- og restaurantmedarbeidaren

 • sjekke vareinformasjon.
 • sende og ta imot meldingar og e-postar.
 • bestille varer frå ulike leverandørar.
 • registrere mottekne varer.
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver.

Av og til vil kafé- og restaurantmedarbeidaren

 • ta bilete for å dokumentere hendingar eller avvik.
 • bruke tenestene til banken for å levere oppgjer.
 • finne fram og lagre kampanjemateriell.
 • hjelpe kundar med ulike betalingsløysingar.
 • oppdatere seg på HMS.
 • bruke ulike opplæringsressursar.
 • bruke sosiale medium for å reklamere for si eiga verksemd.
 • halde seg oppdatert på miljøkrav som gjeld for avfallshandtering.
 • bruke QR- og strekkodar når det trengst.
 • bruke standard kontorprogramvare.
 • bruke ulike digitale møteplassar for samarbeid og kommunikasjon.