Hopp til hovudinnhald

HMS i byggebransjen - grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidet med HMS på arbeidsplassen.

Sist oppdatert : 21. november 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Lesing

 • finne fram i eiga HMS-handbok
 • setje seg inn i relevante tryggleiksrutinar
 • lese og forstå rutinar i samband med brann og bruk av brannsløkkingsapparat
 • lese og forstå instruksar for førstehjelp og korleis ein brukar førstehjelpsutstyr
 • lese og forstå tryggleiksinstruksar
 • lese og forstå skilt og oppslag som har med HMS å gjere
 • lese og forstå forkortingar, symbol, fargar og kodar
 • lese handskrivne meldingar
 • lese og forstå loggførte hendingar
 • lese opplæringsmateriell i samband med opplæring
 • lese meldingar og e-postar
 • lese datablad
 • lese rapportar og referat

Skriving

 • rapportere skriftleg om avvik og problem
 • fylle ut skjema og sjekklister for kvalitet, tryggleik og avvik i arbeidet
 • skrive korte referat eller notat frå munnleg HMS-informasjon
 • skrive HMS-informasjon i ein arbeidslogg
 • kvittere, sjekke ut, signere og attestere
 • setje opp og kvittere på arbeidsplanar
 • skrive meldingar og e-postar

Munnlege ferdigheiter

 • varsle andre om fare, brot på rutinar eller akutte hendingar
 • rapportere og diskutere avvik og problem munnleg
 • høyre på og forstå munnleg HMS-informasjon
 • høyre etter og forstå når andre varslar om fare
 • seie frå når ein ikkje oppfattar eller forstår ein beskjed
 • kommunisere tydeleg med kollegaer slik at det ikkje oppstår farlege situasjonar
 • delta i diskusjonar om arbeidsmiljø og kome med innspel
 • høyre på innspel og vurderingar
 • vidareformidle viktig tryggleiksinformasjon

Rekning

 • bruke numerisk informasjon i tabellar i arbeidet sitt
 • vurdere blandingsforhold ein møter på i arbeidet sitt
 • rekne om mellom einingar
 • vurdere stigings- og hallingsvinklar
 • lese statistikk og grafar

Digitale ferdigheiter

 • finne fram til og fylle ut i skjema digitalt
 • rapportere om avvik på ulike einingar
 • bruke ulike einingar til å loggføre arbeid
 • halde seg oppdatert på rutinar og meldingar om HMS på bedrifta sitt intranett
 • bruke internett til å finne miljø- og tryggleiksinformasjon om ei vare eller eit verktøy
 • ta bilete som dokumentasjon ved hendingar eller uhell
 • kommunisere via meldingar
 • lagre dokument og bilete digitalt på eigne område eller i skytenester
 • bruke QR- og strekkodar
 • bruke digitale møteplassar
 • sende og ta imot meldingar og e-postar
 • bruke ulike digitale møteplassar for samarbeid og kommunikasjon
 • bruke ulike opplæringsressursar
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver
 • bruke standard kontorprogramvare