Hopp til hovudinnhald

HMS-hygiene - grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidet med HMS-hygiene på arbeidsplassen.

Sist oppdatert : 21. november 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Lesing

 • setje seg inn i relevante tryggleiksrutinar
 • lese og forstå rutinar i samband med brann og bruk av brannsløkkingsapparat
 • lese og forstå instruksar for førstehjelp og korleis ein brukar førstehjelpsutstyr
 • lese og forstå tryggleiksinstruksar for verktøy, maskiner og verneutstyr
 • lese og forstå skilt og oppslag
 • lese og forstå forkortingar, symbol og kodar
 • lese meldingar
 • lese og forstå loggførte hendingar
 • lese opplæringsmateriell
 • lese og forstå reglar for arbeidsklede, eingongsutstyr og reinhaldssoner
 • lese og forstå hygienereglar for garderoben
 • lese og forstå reglar for persontrafikk mellom soner
 • lese og forstå reglar for personleg hygiene som til dømes handvask
 • lese og forstå reglar for reinhald av maskiner og utstyr
 • lese og forstå førebyggjande tiltak ved sjukdom og skadar
 • lese og forstå reglar og ansvar for å halde orden på arbeidsplassen
 • lese meldingar og e-postar
 • lese rapportar og referat

Skriving

 • rapportere avvik og problem som oppstår
 • fylle ut skjema og sjekklister for kvalitet, tryggleik og avvik i arbeidet
 • skrive korte referat eller notat frå munnleg informasjon
 • sjekke ut og signere ved eigenkontroll av tryggleik
 • skrive arbeidslogg
 • setje opp og kvittere på arbeidsplanar
 • skrive meldingar

Munnlege ferdigheiter

 • varsle andre om fare, brot på rutinar eller akutte hendingar
 • rapportere og diskutere avvik og problem
 • høyre på og forstå HMS-informasjon som blir gjeven munnleg
 • høyre etter og forstå når andre varslar om fare
 • seie frå når ein ikkje oppfattar eller forstår ein beskjed
 • omformulere beskjedar for å vere sikker på at ein sjølv og andre forstår
 • delta i diskusjonar om arbeidsmiljø og kome med innspel til verneombodet og dei tillitsvalde
 • høyre på innspel og vurderingar
 • høyre på framlegging av risikoanalysar
 • vidareformidle viktig tryggleiksinformasjon
 • kommunisere tydeleg med kollegaer slik at det ikkje oppstår farlege situasjonar
 • drøfte hygienereglar
 • drøfte sin eigen helsesituasjon i høve til aktuelle arbeidsoppgåver med ein overordna

Rekning

 • bruke numerisk informasjon i tabellar i arbeidet sitt
 • vurdere blandingsforhold ein møter på i arbeidet sitt
 • rekne om mellom einingar når ein planlegg arbeid
 • lese statistikk, tabellar og grafar
 • lese av ulike måleinstrumenta
 • lese av og kontrollere temperatur
 • kontrollere haldbarheit

Digitale ferdiheiter

 • finne fram i kvalitets- og HMS-system
 • rapportere avvik
 • bruke ulike einingar til å loggføre arbeid
 • halde seg oppdatert på rutinar og meldingar på bedrifta sitt intranett
 • bruke internett til å finne informasjon
 • ta bilete som dokumentasjon ved hendingar eller uhell
 • sende og ta imot meldingar og e-postar
 • lagre dokument og bilete
 • bruke standard kontorprogram
 • bruke QR- og strekkodar når det trengst
 • bruke smarttelefon og nettbrett med ulike appar knytte til oppgåver
 • bruke ulike digitale møteplassar for samarbeid og kommunikasjon
 • halde seg oppdatert på regelverk og forskrifta frå ulike instansar
 • bruke ulike opplæringsressursar
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver