Hopp til hovudinnhald

Helsesekretær – grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidsoppgåvene til ein helsesekretær.

Sist oppdatert : 19. desember 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Arbeidsoppgåver for helsesekretærar

 • Drive med førebyggjande helsearbeid.
 • Dei vanlegaste undersøkingsmetodane, laboratoriearbeid og skiftestove- og assistansearbeid.
 • Rettleie pasientar, brukarar og pårørande om ulike instansar i helse- og sosialtenesta.
 • Gjere tiltak som fremjar helse, service og trivsel.

Leseferdigheiter

Kvar dag vil helsesekretæren

 • lese skilt, logoar og symbol på medikament.
 • lese vaktlister.
 • lese meldingar frå kollegaer og leiarar.
 • lese vekeplanar.
 • lese timeavtalar.
 • lese diverse oppslag.
 • lese resultat frå laboratoriearbeid.
 • lese meldingar og e-postar.

Med jamne mellomrom vil helsesekretæren

 • lese ulike skjema.
 • lese pasientdokumentasjon.
 • lese og orientere seg i faglitteratur.

Av og til vil helsesekretæren

 • lese HMS-informasjon.
 • lese kvalitetskrav som gjeld korleis yrket skal utøvast.
 • lese skjema og informasjon som gjeld sitt eige arbeidsforhold.
 • lese informasjonsskriv frå leiinga.
 • lese ulike tekstar i samband med opplæring.

Skriveferdigheiter

Kvar dag vil helsesekretæren

 • fylle ut skjema.
 • skrive rapportar i journalen.
 • skrive meldingar til kollegaer, leiinga og pårørande.
 • skrive inn timeavtalar.
 • skrive ned resultat frå laboratoriearbeid.

Med jamne mellomrom vil helsesekretæren

 • fylle ut timelister.
 • fylle ut bestillingslister.
 • bestille svar på medisinske testar.
 • skrivemeldingar og e-postar.
 • kvittere for mottekne varer.

Av og til vil helsesekretæren

 • fylle ut skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold.
 • skrive oppslag.
 • sende tilvisingar til ulike instansar i helsevesenet.

Munnlege ferdigheiter

Kvar dag vil helsesekretæren

 • høyre etter kva pasienten ønskjer og treng.
 • høyre på instruksar frå leiarar eller andre kollegaer.
 • småprate med pasientar.
 • ta imot beskjedar frå kollegaer.
 • høyre på rapportering.
 • gje rapport til kollegaer.
 • be om hjelp frå kollegaer og forklare kva ein treng hjelp til.
 • prate med leiarar og kollegaer om arbeidsoppgåvene og planane for dagen.
 • ta imot telefonbeskjedar.

Med jamne mellomrom vil helsesekretæren

 • snakke med pårørande om pasienten.
 • snakke med kollegaer om pasienten.
 • delta i lunsj- og pauseprat.

Av og til vil helsesekretæren

 • snakke med leiarar og kollegaer om sin eigen arbeidssituasjon.
 • kommunisere med pasientar i ulike livssituasjonar.
 • informere om pasientrettar.
 • bruke ulike konflikthandteringsstrategiar.
 • bruke rett fagterminologi.
 • gjere greie for kjenneteikn på god allmenntilstand.
 • gje rettleiing om følgjer av legemiddelbruk.
 • ha ein medarbeidarsamtale med den næraste leiaren sin.

Rekneferdigheiter

Kvar dag vil helsesekretæren

 • måle opp og porsjonere ut legemiddel.
 • rekne ut resultat frå laboratoriearbeid.
 • setje opp avtalar.
 • registrere betaling for legebesøk.

Med jamne mellomrom vil helsesekretæren

 • kontrollere varelager.
 • bestille varer.
 • kontrollere sin eigen lønsslipp.
 • ta kassaoppgjer.
 • kontrollere datoen på ulike produkt.
 • forstå symbol og produktkodelister.

Av og til vil helsesekretæren

 • lese statistikk, tabellar og grafar.
 • vurdere blandingsforhold ein møter på i arbeidet sitt.
 • gjere overslag i samband med innkjøp.

Digitale ferdigheiter

Kvar dag vil helsesekretæren

 • sjekke møte og avtalar.
 • registrere arbeidstid.
 • rapportere via journal.
 • registrere resultat frå laboratoriearbeid.
 • bruke standard kontorprogramvare.
 • logge inn i ulike tenester.
 • sende og ta imot meldingar og e-postar.

Med jamne mellomrom vil helsesekretæren

 • finne skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold.
 • finne oppdatert informasjon frå heimesidene til kommunen.
 • finne fram tiltaksplanar i journalar.
 • sende e-postar med vedlegg.

Av og til vil helsesekretæren

 • sjekke HMS-rutinar på nettet.
 • bruke ulike program i opplæringstiltak.
 • bruke ulike digitale møteplassar for samarbeid og kommunikasjon.
 • bruke smarttelefon og nettbrett med ulike appar knytte til oppgåver.
 • bruke QR- og strekkodar når det trengst.
 • hjelpa kundar med betalingstenester.