Hopp til hovudinnhald

Frivillig verv - grunnleggjande ferdigheiter

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidet i eit frivillig verv.

Sist oppdatert : 28. oktober 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Det å ha ulike verv i ein organisasjon inneber å

 • delta på møte, både fysiske og nettbaserte.
 • samhandle med andre frivillige.
 • setje seg inn i oppgåvene til styret/organisasjonen.
 • vere til stades på dei ulike kanalane til organisasjonen.

Lesing

 • lese meldingar og e-postar
 • lese vaktlister og frammøtelistar
 • lese meldingar
 • lese diverse oppslag
 • lese innlegg på sosiale medium
 • lese saklister og referat

Skriving

 • skrive korte meldingar til seg sjølv eller andre
 • fylle inn kassaoppgjer
 • kvittere ut, signere og attestere på skjema
 • skrive meldingar og e-postar
 • skrive oppslag
 • skrive innlegg på sosiale medium
 • skrive saklister
 • oppdatere medlemslister
 • lage vaktlister
 • skrive instruksjonar
 • skrive referat

Munnlege ferdigheiter

 • ta imot instruksar frå andre
 • snakke med andre frivillige om arbeidsoppgåver
 • ta imot og gje korte beskjedar
 • snakke i telefonen
 • delta i pauseprat
 • varsle om akutte hendingar eller ulukker
 • seie frå dersom noko er uklart
 • melde frå om sjukdom og fråvær
 • føreslå endringar i oppgåver og arbeidsmetodar
 • gje instruksar til andre medlemar eller frivillige
 • gje opplæring til andre
 • delta i opplæring

Rekning

 • telje pengar ved kassaoppgjer
 • halde oversikt over vekslepengar
 • bruke dei fire reknemåtane
 • fylle ut timelister
 • gjere overslag over mengder ved innkjøp
 • gjere overslag ved betaling
 • halde oversikt over betalande medlemar
 • føre rekneskap
 • halde oversikt ved stemmegjeving
 • ha oversikt over hendingar i ein kalender
 • rekne ut køyregodtgjersle
 • betale rekningar
 • skrive reiserekning

Digitale ferdigheiter

 • sende og ta imot meldingar og e-postar
 • sjekke møte eller avtalar
 • finne ulike skjema på internett
 • bruke standard kontorprogramvare
 • sende og ta imot bestillingslister
 • hjelpe kundar med betalingsløysingar
 • bruke QR- og strekkodar når det trengst
 • bruke ulike digitale møteplassar for samarbeid og kommunikasjon
 • bruke ulike program i opplæringstiltak
 • bruke ulike betalingsløysingar
 • fylle inn opplysningar i kassaoppgjersskjema
 • bruke kalkulator
 • bruke skannar
 • sende inn reiserekning
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver