Hopp til hovudinnhald

Frisør - grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidsoppgåvene til ein frisør.

Sist oppdatert : 21. november 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Arbeidsoppgåver for frisørar

 • Klippe, style og rettleie kundar.
 • Byggje kunderelasjonar.
 • Rydde og vaske.
 • Bestille varer og føre lagerlister.
 • Arbeide som del av eit team.
 • Arbeide hygienisk og effektivt.

Leseferdigheiter

Kvar dag vil frisøren

 • lese vaktlister.
 • lese produktinformasjon på varer.
 • lese og kontrollere betalingskort.
 • lese dokument og pakksetlar ved mottak av varer.
 • lese produktinnhaldslister for å sjekke allergen og produktinnhald.
 • lese timeavtalar.
 • lese meldingar frå kundar.

Med jamne mellomrom vil frisøren

 • lese innlegg og artiklar som gjeld frisøryrket, for å halde seg oppdatert.
 • lese og forstå tilbod og informasjon om varer frå ulike leverandørar.
 • sjekke leveringstider og varebehaldninga på lager.
 • lese e-post.
 • lese informasjon om avfallsrutinar for ulike produkt.

Av og til vil frisøren

 • lese informasjon som gjeld sitt eige arbeidsforhold.
 • lese planar for kampanjar og spesialtilbod til kundane.
 • lese innlegg og reaksjonar på sosiale medium.
 • lese rutinar og reglar for handtering av avvik.
 • lese HMS-informasjon.
 • lese og kontrollere fakturagrunnlag.
 • lese faglitteratur i samband med kurs og anna opplæring.
 • lese bruksrettleiingar og introduksjonar for ulike kjemikaliar.

Skriveferdigheiter

Kvar dag vil frisøren

 • skrive beskjedar og påminningar til seg sjølv og andre.
 • kvittere for og registrere mottekne varer.
 • dokumentere at rutinar for produkt- og avfallshandtering er gjennomførte på rett vis.
 • skrive inn avtalar i ein kalender.

Med jamne mellomrom vil frisøren

 • notere førespurnader frå kundar og leverandørar.
 • fylle ut skjema i samband med avvik og reklamasjonar.
 • skrive meldingar og e-postar til kundar og andre.
 • fylle ut bestillingslister.

Av og til vil frisøren

 • notere nye rutinar.
 • skrive oppslag og skilt med informasjon til kundar.
 • dokumentere avvik og hendingar i sitt eige arbeid.
 • skrive notat og oppgåvesvar i kurssamanheng.
 • fylle ut skjema og søknader som gjeld sitt eige arbeidsforhold.
 • skrive innlegg og svare på meldingar på sosiale medium.

Munnlege ferdigheiter

Kvar dag vil frisøren

 • ta imot og svare på førespurnader.
 • forstå kor viktig det er å yte service og kjenne til ulike kommunikasjonssituasjonar.
 • formidle bransjekunnskap til kundar.
 • rettleie og finne fram til kva kundane treng.
 • presentere ulike produkt og kampanjar for kundane.
 • rapportere munnleg om hendingar under sitt eige skift.
 • snakke med kollegaer og leiarar for å koordinere arbeidet.
 • informere kundar om medlemsfordelar.

Med jamne mellomrom vil frisøren

 • ta imot og handsame klager og reklamasjonar frå kundar.
 • drøfte arbeidstid og skiftavvikling.
 • få informasjon frå kollegaer og leiarar.
 • snakke med distributørar og leverandørar.
 • rettleie kundar om bruk av betalingsløysingar.
 • informere om allergeninnhald i produkt.

Av og til vil frisøren

 • få informasjon om nye system, rutinar og produkt
 • delta i opplæring.
 • få rettleiing om riktige arbeidsstillingar og arbeidsteknikkar.
 • snakke med ein leiar om sine eigne arbeidstilhøve og opplæringsbehov.
 • diskutere og kome med innspel til verneombodet og dei tillitsvalde.
 • rapportere munnleg om hendingar i sitt eige skift til leiarar eller kollegaer.
 • handtere misnøgde kundar.
 • kunne handtere ulike situasjonar.
 • ha ein medarbeidarsamtale med leiaren sin.

Rekneferdigheiter

Kvar dag vil frisøren

 • sjekke at varemengda stemmer med fakturaen ved leveransar.
 • telje og kontrollere betaling og vekslepengar når ein ekspederer kundar.
 • rekne ut rett mengd produkt til ein kunde.
 • forstå symbol og produktkodelister.
 • kontrollere kassa ved vaktskifte eller på slutten av dagen.
 • kontrollere utløpsdatoen på ulike varer.
 • plassere varer i rett rekkjefølgje etter dato.
 • sjekke avtalene for dagen.
 • vurdere kor mykje tid som vil gå med til ulike kundar ut frå typen behandling.

Med jamne mellomrom vil frisøren

 • kontrollere sin eigen lønsslipp.
 • fylle ut timelister.
 • rekne ut prisar og avslag som er gjevne i prosent.
 • kontrollere fakturaer.
 • vurdere tilbod frå ulike leverandørar.
 • kontrollere og vurdere prisar på varer.

Av og til vil frisøren

 • kontrollere varelager.
 • rekne ut sin eigen skatt eller sine eigne feriepengar.
 • gjere overslag over mengder ved innkjøp.

Digitale ferdigheiter

Kvar dag vil frisøren

 • søkje i databasar.
 • ha oversikt over kundeavtalar.
 • registrere og kontrollere varer.
 • bruke timeregistrering.
 • bruke ulike betalingsløysingar.

Med jamne mellomrom vil frisøren

 • sjekke vareinformasjon.
 • bestille varer.
 • registrere mottekne varer.
 • leggje inn kundedata i salongen sine register.
 • sende og ta imot meldingar og e-postar.
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver.

Av og til vil frisøren

 • ta bilete for å dokumentere hendingar eller avvik.
 • bruke tenestene til banken for å levere oppgjer.
 • finne HMS-informasjon.
 • søkje på internett for å sjekke om varer kan innehalde skadelege stoff.
 • bruke ulike opplæringsressursar.
 • bruke sosiale medium for å reklamere for si eiga verksemd.
 • halde seg oppdatert på miljøkrav som gjeld for avfallshandtering.
 • bruke QR- og strekkodar når det trengst.
 • bruke sosiale medium for å halde seg oppdatert på trendar.
 • bruke standard kontorprogramvare.
 • bruke ulike digitale møteplassar for samarbeid og kommunikasjon.