Hopp til hovudinnhald

Elektrikar - grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidsoppgåvene til ein elektrikar.

Sist oppdatert : 21. november 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Arbeidsoppgåver for elektrikarar

 • Lese bygningsteikningar, planar og instruksar.
 • Vurdere kva utstyr og materiell og kor mykje tid som trengst for å gjere ein jobb.
 • Montere elektriske anlegg som skildra i bygningsteikningar.
 • Følgje produkt- og montasjerettleiingar.
 • Dokumentere kvalitet og avvik i arbeidet.
 • Følgje HMS-rutinar.
 • Kommunisere med kundar og kollegaer for å gjere ein jobb.
 • Instruere i korleis nytt utstyr skal brukast.

Leseferdigheiter

Kvar dag vil elektrikaren

 • lese bygningsteikningar, arbeidsordrar og planar.
 • lese merkenamn og modellnummer på artiklar.
 • lese skilt og tryggleiksinstruksjonar.
 • lese og kontrollere lister over delar og serienummer.
 • lese av måleresultat frå elektronisk måleverktøy.
 • lese meldingar og e-postar.

Med jamne mellomrom vil elektrikaren

 • lese skildringar og installasjonsinstruksar som har med arbeidet å gjere.
 • lese HMS-informasjon.
 • lese detaljerte arbeidsinstruksjonar.
 • lese detaljerte jobbspesifikasjonar.
 • lese opplæringsmateriell for sertifisering.
 • lese produkt- og montasjerettleiingar frå produsentar.

Av og til vil elektrikaren

 • lese utdrag frå lovverk, forskrifter og standardar.
 • lese informasjon som gjeld sitt eige arbeidsforhold.
 • lese miljø- og avfallsplanar.
 • lese kart og GPS.
 • lese dokument og pakksetlar ved mottak av varer.
 • lese bedrifta sine interne prosedyrar og instruksar.

Skriveferdigheiter

Kvar dag vil elektrikaren

 • skrive korte notat og kvittere på skjema.
 • fylle ut skjema om kvalitet og avvik i arbeidet.
 • loggføre og dokumentere sitt eige arbeid.
 • skrive korte instruksjonar når ein bestiller delar.
 • skrive samsvarserklæringar for utført arbeid.
 • fylle ut timelister og arbeidstidsskjema.

Med jamne mellomrom vil elektrikaren

 • skrive korte meldingar og instruksar.
 • lage oversikter over brukt materiell.
 • skrive fakturagrunnlag.
 • fylle ut arbeidslister.
 • skrive detaljerte lister over utstyr og verktøy som trengst til ei oppgåve.
 • fylle ut arbeidsordrar og tilleggsbestillingar som kunden skal godkjenne.
 • skrive meldingar og e-postar.

Av og til vil elektrikaren

 • fylle ut skjema for å kartleggje risiko.
 • utarbeide dokumentasjon og korte rapportar som dokumenterer at arbeid er gjort etter dei gjeldande standardane.
 • skrive notat eller forklaringar ved opplæring og kurs.
 • svare skriftleg på spørjeskjema.
 • fylle ut avviksskjema i samband med alvorlege hendingar.
 • fylle ut skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold.

Munnlege ferdigheiter

Kvar dag vil elektrikaren

 • skildre arbeidet og gjere avtalar med kundar om tid og kostnader.
 • samarbeide og koordinere med andre aktørar på same byggjeplass.
 • kommunisere med kollegaer om daglege oppgåver.
 • rapportere om framgangen i arbeidet.
 • delta i lunsj- og pauseprat.
 • høyre på forklaringar av arbeidsplanen for dagen.

Med jamne mellomrom vil elektrikaren

 • snakke med forskjellige leverandørar for å innhente tilbod på varer og tenester.
 • høyre på og svare på munnlege instruksjonar og delta i opplæring.
 • ta imot korte instruksar og diskutere arbeidet med overordna og kollegaer.
 • forklare for kundane korleis dei kan bruke elektriske artiklar på rett måte.
 • diskutere og føreslå endringar i planar.

Av og til vil elektrikaren

 • diskutere problem med framgangsmåtar eller utføring med arbeidsleiarar eller andre aktørar.
 • forklare og diskutere med kundar når det gjeld materialval og korleis ein skal løyse problem.
 • diskutere spørsmål med andre underleverandørar når det oppstår problem.
 • svare på munnlege spørsmål i opplæring og trening.
 • snakke med personar som er involverte i oppfølginga av lærlingar.
 • diskutere og kome med innspel om arbeidsmiljøet.
 • varsle om og kommunisere omkring hendingar eller ulukker.
 • ha ein medarbeidarsamtale med leiaren sin.

Rekneferdigheiter

Kvar dag vil elektrikaren

 • gjere kostnadsoverslag.
 • rekne ut totalsummar for oppdrag, med og utan moms.
 • kjenne att rett utgåve og tolke serienummer på utstyr.
 • måle og registrere storleikar.
 • vurdere kor mykje tid det vil ta å utføre ein jobb.
 • bruke målestokk.
 • tolke arbeidsteikningar.
 • rekne ut mengder som trengst for å gjere ein jobb.

Med jamne mellomrom vil elektrikaren

 • kontrollere sin eigen lønsslipp.
 • halde oversikt over varelager.
 • rekne ut kor mykje materiell som trengst til ein jobb.
 • samanlikne prisar frå ulike leverandørar.
 • fylle ut timelister.
 • rekne ut køyreavstand.
 • bruke kart, GPS og vegbok for å rekne ut avstandar og finne dei beste rutene.
 • kontrollere rekningar og fakturaer.
 • setje opp fakturagrunnlag.

Av og til vil elektrikaren

 • rekne ut si eiga akkordløn.
 • velje akkord eller anbod.
 • rekne ut kor mykje materiell som trengst og storleiken på prosjekt.
 • vurdere kva mannskap som trengst ut frå framdriftsplanen og arbeidsmengda.
 • kontrollere varelager.

Digitale ferdigheiter

Kvar dag vil elektrikaren

 • kommunisere med arbeidsgjevaren og kundar via digitale verktøy.
 • leggje inn og sjekke oppdrag og avtalar i kalenderen.
 • gjere avtalar med kundar via e-post og meldingar.
 • bestille delar frå fjernlager og leverandørar via internett.
 • bruke elektronisk utstyr til å gjere målingar.
 • søkje etter informasjon og instruksjonar på internett og intranettet.

Med jamne mellomrom vil elektrikaren

 • fylle inn opplysningar om utførte oppdrag i elektroniske skjema.
 • sjekke leveringstider og leveringsvilkår hos forskjellige leverandørar via internett.
 • sende e-postar med vedlegg.
 • fylle ut elektroniske timelister.
 • kontrollere at elektronisk fakturagrunnlag er rett.
 • sjekke lagerstatus i elektronisk lagerbehaldning.
 • spore varer og finne leveringstider.
 • sjekke anbodstenester på internett.
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver.
 • bruke ulike føremålstenlege dataprogram.
 • ta bilete som dokumentasjon.
 • bruke ulike læringsressursar.

Av og til vil elektrikaren

 • sjekke standardar og lover i elektroniske basar.
 • sende inn anbod – prisoverslag som vedlegg til e-post.
 • bruke utrekningsverktøy for å endre og vurdere anbod.
 • skrive kontraktar og lagre dei i elektroniske arkiv.
 • melde ombygging/nyanlegg for godkjenning via elektroniske skjema.
 • bruke sosiale medium for å halde seg oppdatert og reklamere for si eiga verksemd.
 • oppdatere elektronisk køyrebok.
 • bruke standard kontorprogramvare.
 • samanlikne prisar hos ulike leverandørar.
 • bestille varer for levering til kundar i samband med større oppdrag.
 • bruke ulike digitale møteplassar for samarbeid og kommunikasjon.
 • bruke QR- og strekkoder ved behov.