Hopp til hovudinnhald

Driftsteknikar - grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidsoppgåvene til ein driftsteknikar (vaktmeister).

Sist oppdatert : 21. november 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Arbeidsoppgåver for driftsteknikarar

 • Gjennomføre driftskontroll av tekniske anlegg.
 • Kontrollere vatn, avløp, kjøle- og varmeanlegg.
 • Vedlikehalde utstyr og maskiner.
 • Bestille varer og tenester.
 • Handsame avfall.
 • Kjenne til reglar, standardar og lovverk og kunne dokumentere hendingar og avvik.
 • Ha oversikt over budsjett og økonomi knytt til arbeidet.
 • Følgje HMS-rutinar.

Leseferdigheiter

Kvar dag vil driftsteknikaren

 • lese forklaringar og instruksjonar.
 • skrive korte notat og skjema.
 • lese lister over ulike arbeidsoppgåver.
 • lese skilt og oppslag om tryggleik.
 • lese av målarar og overvakingsutstyr.

Med jamne mellomrom vil driftsteknikaren

 • lese møtereferat.
 • lese bruksrettleiingar for nytt utstyr og nye produkt.
 • lese instruksjonar og styringsdokument.
 • lese rapportar.
 • lese HMS-informasjon.
 • lese retningslinjer om handsaming av spesialavfall og krav til kjeldesortering.
 • lese informasjon om nye eller endra interne rutinar.
 • lese dokument og pakksetlar ved mottak av varer.
 • lese meldingar og e-postar.

Av og til vil driftsteknikaren

 • lese utdrag frå lover og avtalar.
 • lese rutinar og informasjon om handtering av brannfarlege stoff.
 • lese informasjon og skjema om sitt eige arbeidsforhold.
 • lese kurs- og opplæringsplanar for sertifiseringar og oppdateringar.
 • lese og oppdatere seg på energiøkonomiseringstiltak.
 • lese fagblad.
 • lese datablad.
 • lese kommunale forskrifter for handsaming av avfall.
 • lese arbeidskontraktar og skjema som gjeld tilsetjingsforholdet.
 • lese og halde seg oppdatert på kontraktar og avtalar.

Skriveferdigheiter

Kvar dag vil driftsteknikaren

 • skrive korte notat.
 • fylle ut sjekklister for kvalitet og avvik.
 • skrive korte meldingar til seg sjølv eller andre.
 • kvittere, signere og attestere på skjema.
 • bruke arbeidsplanar og fylle ut skjema som dokumentasjon til leiarar, firma og eigarar.

Med jamne mellomrom vil driftsteknikaren

 • rapportere avvik og hendingar til leiarar eller eigarar.
 • bestille varer og fylle ut bestillingsskjema.
 • notere førespurnader frå bebuarar og leverandørar.
 • kvittere for mottekne varer.
 • skrive oppslag til bebuarar eller tilsette.
 • skrive meldingar og e-postar til leiarar, bebuarar, leigetakarar og leverandørar.

Av og til vil driftsteknikaren

 • notere nye rutinar for seg sjølv eller andre.
 • skrive brev og søknader.
 • skrive dokument for administrativ styring og intern informasjon.
 • ta notat frå kurs og opplæringsprogram.
 • skrive rapportar over utført arbeid.
 • skrive arbeidsordrar og skaffe signaturar frå eigarar eller leiarar.
 • lage lister over kva utstyr og maskiner som trengst.
 • fylle ut skjema og søknader som gjeld sitt eige arbeidsforhold.
 • ajourføre driftsdokumentasjon og teknisk dokumentasjon.
 • leggje ut informasjon på interne kommunikasjonskanalar.

Munnlege ferdigheiter

Kvar dag vil driftsteknikaren

 • helse på bebuarar, kollegaer eller eigarar.
 • snakke med kollegaer eller leiarar for å koordinere arbeidet.
 • gje og ta imot meldingar og instruksjonar.
 • forklare arbeidet som blir utført.
 • planleggje jobben saman med oppdragsgjevaren.

Med jamne mellomrom vil driftsteknikaren

 • høyre og svare på forklaringar frå bebuarar, leigetakarar, leiarar, leverandørar eller kollegaer.
 • føreslå endringar i oppgåver og arbeidsmetodar.
 • få instruksjonar og diskutere arbeidet med overordna.
 • forklare problem eller oppgåver for innleigd fagpersonell.
 • delta i lunsj- og pauseprat.

Av og til vil driftsteknikaren

 • varsle om og kommunisere omkring hendingar eller ulukker.
 • delta i intern og ekstern opplæring.
 • seie frå dersom noko er uklart.
 • diskutere framgangsmåtar med arbeidsleiaren eller andre tilsette.
 • orientere nytilsette og vikarar.
 • melde frå om sjukdom og fråvær.
 • snakke med leverandørar.
 • ha medarbeidarsamtalar med leiaren sin.

Rekneferdigheiter

Kvar dag vil driftsteknikaren

 • bruke arbeidsteikningar og rekne om til full storleik.
 • vurdere kor mykje tid det vil ta å utføre ein jobb.
 • rekne ut kor mykje materiell og utstyr som går med til ein jobb.
 • lese av målarar for trykk og mengder.

Med jamne mellomrom vil driftsteknikaren

 • fylle ut timelister.
 • vurdere tilbod og informasjon om varer frå ulike leverandørar.
 • kontrollere rekningar og fakturaer.
 • gjere overslag eller rekne ut kostnader for ein jobb.
 • kontrollere sin eigen lønsslipp.
 • rekne ut kor mykje materiell som vil gå med.

Av og til vil driftsteknikaren

 • vurdere behovet for arbeidskraft etter framdriftsplan og arbeidsmengd.
 • sjekke budsjett og kome med innspel til arbeidsoppgåver.
 • rekne ut køyregodtgjersle.
 • rekne ut kostnader ved å leige inn arbeidskraft.
 • regne ut kor mykje ressursar ein har brukt samanlikna med det som var venta.

Digitale ferdigheiter

Kvar dag vil driftsteknikaren

 • føre oversikt over sin eigen aktivitet i ein kalender.
 • sende og ta imot meldingar og e-postar.
 • sjekke avtalar med leverandørar, leiarar eller bebuarar.
 • leggje inn avvik i skjema.

Med jamne mellomrom vil driftsteknikaren

 • fylle inn opplysningar om utført arbeid.
 • sende e-postar med vedlegg.
 • føre elektronisk timeliste.
 • bruke ulike standardprogram.
 • leggje inn tal og opplysningar i rekneark.
 • sjekke vareinformasjon på internett.
 • bestille varer på nettet.
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver.

Av og til vil driftsteknikaren

 • søkje etter produktinformasjon, lover og reglar.
 • leggje inn kontraktar og lagre dei elektronisk.
 • bruke bilete for å dokumentere uhell og liknande.
 • finne oppdatert HMS-regelverk på nettet.
 • sjekke internett for nye miljøføresegner.
 • bruke ulike læringsressursar.
 • samanlikne prisar frå forskjellige leverandørar på internett.
 • leggje ut og svare på anbodsførespurnader på nettet.
 • lagre serviceavtalar med leverandørar.
 • bruke sosiale medium for å halde seg oppdatert og reklamere for si eiga verksemd.
 • oppdatere elektronisk køyrebok.
 • bruke standard kontorprogramvare.
 • bruke QR- og strekkodar når det trengst.
 • bruke ulike digitale møteplassar for samarbeid og kommunikasjon.