Hopp til hovudinnhald

Butikkmedarbeidar - grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidsoppgåvene til ein butikkmedarbeidar.

Sist oppdatert : 21. november 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Arbeidsoppgåver for butikkmedarbeidarar

 • Ekspedere og rettleie kundar.
 • Byggje kunderelasjonar.
 • Pakke opp og organisere varer.
 • Kontrollere varelager, prisar og merking av varer.
 • Arbeide som del av eit team.
 • Arbeide hygienisk og effektivt.

Leseferdigheiter

Kvar dag vil butikkmedarbeidaren

 • lese og kontrollere merking av hyller.
 • lese produktinformasjon på varer.
 • lese og kontrollere legitimasjon og rabattkort.
 • lese dokument og pakksetlar ved mottak av varer.
 • sjekke holdbarhetsdatoer.

Med jamne mellomrom vil butikkmedarbeidaren

 • lese varebestillingar frå kundar.
 • sjekke varedeklarasjonar, bruksrettleiingar og garantiar.
 • lese og forstå tilbod og informasjon om varer frå ulike leverandørar.
 • sjekke leveringstider og kor mykje varer butikken har på lager.
 • lese reklamemateriell og oppslag i butikken.
 • lese skiftplanar.
 • lese vare- og sendingsinformasjon.
 • lese innlegg og reaksjonar på sosiale medium.
 • lese meldingar og e-postar.
 • lese rapportar og referat.

Av og til vil butikkmedarbeidaren

 • lese informasjon og skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold.
 • lese og kontrollere rekvisisjonar.
 • lese rutinar og reglar for handtering av avvik.
 • lese informasjon om HMS.
 • lese og kontrollere fakturagrunnlag.
 • lese materiell i samband med kurs og anna opplæring.

Skriveferdigheiter

Kvar dag vil butikkmedarbeidaren

 • skrive logg frå sitt eige skift.
 • skrive beskjedar og påminningar til seg sjølv og andre.
 • kvittere for mottekne varer.

Med jamne mellomrom vil butikkmedarbeidaren

 • notere førespurnader frå kundar og leverandørar.
 • fylle ut skjema i samband med klager og reklamasjonar.
 • fylle inn kassaoppgjer.
 • skrive informasjon og instruksjonar til kollegaer og leiaren sin.
 • skrive meldingar og e-postar.

Av og til vil butikkmedarbeidaren

 • fylle ut og kvittere på rekvisisjonar.
 • notere nye rutinar.
 • skrive oppslag og skilt med informasjon til kundar.
 • dokumentere avvik og hendingar i sitt eige arbeid.
 • skrive notat og oppgåvesvar i kurssamanheng.
 • fylle ut skjema og søknader som gjeld sitt eige arbeidsforhold.
 • skrive fakturagrunnlag.
 • skrive innlegg og svare på meldingar på sosiale medium.
 • fylle ut bestillingslister.

Munnlege ferdigheiter

Kvar dag vil butikkmedarbeidaren

 • ta imot og svare på førespurnader.
 • få kundane til å kjenne seg velkomne.
 • formidle bransjekunnskap til kundar.
 • rettleie og finne fram til kva kundane treng.
 • presentere ulike produkt og kampanjar for kundane.
 • rapportere munnleg om hendingar i sitt eige skift.
 • snakke med kollegaer og leiarar for å koordinere arbeidet.
 • informere kundar om medlemsfordelar.
 • dele informasjon med kollegaer ved vaktskifte.

Med jamne mellomrom vil butikkmedarbeidaren

 • ta imot og handsame klager og reklamasjonar frå kundar.
 • drøfte arbeidstid og skiftavvikling.
 • få informasjon frå kollegaer og leiarar.
 • snakke med distributørar og transportarbeidarar.
 • forstå kor viktig det er å yte service og kjenne godt til ulike kommunikasjonssituasjonar.
 • delta i lunsj- og pauseprat.
 • rettleie kundar som bruker sjølvbetente kasser.

Av og til vil butikkmedarbeidaren

 • få informasjon om nye system, rutinar og produkt.
 • delta i HMS-opplæring.
 • få rettleiing om riktige arbeidsstillingar og arbeidsteknikkar.
 • snakke med ein leiar om sine eigne arbeidstilhøve og opplæringsbehov.
 • diskutere og kome med innspel til verneombodet.
 • rapportere munnleg om hendingar i sitt eige skift til leiarar eller kollegaer.

Rekneferdigheiter

Kvar dag vil butikkmedarbeidaren

 • sjekke at varemengda stemmer med fakturaen ved leveransar.
 • kontrollere kunden si kvittering ved klager.
 • telje og kontrollere betaling og vekslepengar når ein ekspederer kundar.
 • telje, vege eller måle opp varer til kundar.
 • vurdere varemengd ut frå kundar si skildring av behov og pris.
 • forstå symbol og produktkodelister.
 • kontrollere kassa ved vaktskifte eller på slutten av dagen.
 • kontrollere datoen på dei ulike varene og rekne ut kor mange salsdagar som er att.
 • plassere varer i rett rekkjefølgje etter dato.

Med jamne mellomrom vil butikkmedarbeidaren

 • kontrollere sin eigen lønsslipp.
 • fylle ut timelister.
 • rekne ut prisar og avslag som er gjevne i prosent.
 • tolke og kontrollere rekningar og fakturaer.
 • vurdere tilbod og informasjon om varer frå ulike leverandørar.
 • kontrollere og vurdere prisar på varer.
 • lese av måleinstrument i butikken.

Av og til vil butikkmedarbeidaren

 • kontrollere varelager.
 • rekne ut sin eigen skatt eller sine eigne feriepengar.
 • gjere overslag over mengder ved innkjøp.

Digitale ferdigheiter

Kvar dag vil butikkmedarbeidaren

 • handtere ulike kassaapparat.
 • søkje i databasar.
 • handtere kortterminalar.
 • registrere og kontrollere varer med vareskannar.
 • føre elektronisk timeregistrering.
 • sjekke og hjelpe kundar med sjølvbetente kasser.

Med jamne mellomrom vil butikkmedarbeidaren

 • sjekke vareinformasjon på internett.
 • kommunisere med kundar og leiinga på e-post.
 • bestille varer via elektroniske katalogar.
 • bestille varer med ut frå skanna oversikter over kva varer som manglar.
 • registrere mottekne varer digitalt.
 • leggje inn kundedata i butikken sine register.
 • sende og ta imot meldingar og e-postar.
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver.

Av og til vil butikkmedarbeidaren

 • ta bilete for å dokumentere hendingar eller avvik.
 • bruke tenestene til banken for å levere oppgjer.
 • lagre og finne fram kampanjemateriell i arkiv.
 • hjelpe kundar med elektroniske betalingstenester.
 • finne fram til informasjon om rettar ved kjøp og sal på offentlege nettstader.
 • oppdatere seg på HMS ved hjelp av digitale ressursar.
 • søkje på internett for å sjekke om varer kan innehalde skadelege stoff.
 • bruke ulike opplæringsressursar.
 • bruke sosiale medium for å reklamere for si eiga verksemd.
 • halde seg oppdatert på miljøkrav som gjeld for avfallshandtering.
 • bruke QR- og strekkodar når det trengst.
 • bruke ulike digitale møteplassar for samarbeid og kommunikasjon.
 • bruke standard kontorprogramvare.