Hopp til hovudinnhald

Bussjåfør - grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidsoppgåvene til ein bussjåfør.

Sist oppdatert : 21. november 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Arbeidsoppgåver for bussjåførar

 • Sørgje for å frakte gods og passasjerar til rett destinasjon så presist og trygt som mogeleg.
 • Hjelpe passasjerar når det trengst.
 • Følgje trafikkreglar, køyre trafikksikkert og vurdere trafikkbiletet.
 • Forsikre seg om at bussen er i forskriftsmessig teknisk stand.

Det vil vere ein del ulikskapar mellom arbeidsoppgåvene til bussjåførar i byen og på landet.

Leseferdigheiter

Kvar dag vil bussjåføren

 • kontrollere billettar og annan reisedokumentasjon.
 • sjekke identitetskort og studentbevis.
 • lese skilt og instruksar i trafikken.
 • oppdatere seg på køyretilhøva.
 • finne fram i lister over vognnummer og rutenummer.
 • lese informasjon om passasjerar og bestillingar.
 • lese meldingar eller loggar frå tidlegare skift.
 • lese av fartsskrivarar ved lange turar og turar utanom faste skift.
 • lese symbol og meldingar på displayet til digitale fartsskrivarar.

Med jamne mellomrom vil bussjåføren

 • sjekke notat i loggboka for bussen.
 • lese informasjon om ruteendringar og nye rutinar.
 • lese avviksmeldingar.
 • lese rapportar frå verkstaden.
 • lese ruteforklaringar i kart eller GPS.
 • lese lister over kodar for ruter og skift.
 • lese meldingar om feil på køyrecompu.teren
 • lese skiftplanar.
 • lese meldingar og e-postar.

Av og til vil bussjåføren

 • kontrollere reglar og lovverk i sjåførhandboka.
 • lese opplæringsmateriell og interaktive læring.sprogram
 • setje seg inn i nye ruter.
 • slå opp i tekniske handbøker.
 • lese sendingsinformasjon på bagasje og pakkar.
 • lese tryggleiksinformasjon og rutinar for å køyre trygt.
 • lese i kvalitetshandboka på intranettet og lenkjer til regelverk.
 • lese informasjon som gjeld arbeidet.
 • lese køyre- og kviletidsføresegnene.
 • lese oppdatert informasjon og reglar som gjeld sertifiseringskrav.
 • lese informasjon og skjema om sitt eige arbeidsforhold.

Skriveferdigheiter

Kvar dag vil bussjåføren

 • loggføre sitt eige skift.
 • registrere passasjerar og bestillingar.
 • logge oppgjer.

Med jamne mellomrom vil bussjåføren

 • loggføre tekniske problem og avvik.
 • rapportere hendingar til overordna.
 • skrive informasjonslappar om hittegods.
 • skrive meldingar og e-postar.

Av og til vil bussjåføren

 • rapportere og dokumentere skadar på materiell eller menneske.
 • rapportere om og dokumentere hærverk og tjuveri.
 • vidareformidle klager frå passasjerar.
 • rapportere feilmeldingar frå køyrecomputeren til trafikkleiaren.
 • skrive avviksmeldingar.
 • skrive notat og oppgåvesvar i samband med opplæring.
 • fylle ut skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold.

Munnlege ferdigheiter

Kvar dag vil bussjåføren

 • helse på passasjerar på ein hyggjeleg måte.
 • be om å få sjå reisedokumentasjon eller ta imot betaling.
 • annonsere stoppestader og moglegheiter for overgang.
 • gje instruksjonar og forklaringar til passasjerar over høgtalaranlegget.
 • svare på spørsmål frå passasjerane.
 • kommunisere med andre sjåførar med internt kommunikasjonsutstyr.
 • gje beskjed om eventuelle hendingar i sitt eige skift i samband med vaktskifte.

Med jamne mellomrom vil bussjåføren

 • melde frå om problem under køyring og be om hjelp.
 • løyse konfliktar med passasjerar.
 • handtere uventa situasjonar.
 • handtere kritikk på ein konstruktiv måte.
 • svare på spesielle førespurnader.
 • ta imot meldingar og instruksar frå overordna.
 • delta i lunsj- og pauseprat.

Av og til vil bussjåføren

 • kommunisere med overordna om behov for informasjon eller assistanse.
 • handtere nødssituasjonar.
 • høyre på opplæring i nye rutinar og regelverk.
 • samarbeide og snakke med andre som deltek i opplæring.
 • delta i møte og kome med innspel.
 • ha ein medarbeidarsamtale med leiaren sin.
 • varsle om hendingar eller ulukker.

Rekneferdigheiter

Kvar dag vil bussjåføren

 • sjekke om billettar og annan reisedokumentasjon er gyldige i reisetida.
 • kontrollere alder og om identitetskort for aldersavhengige rabattar er gyldige.
 • kontrollere betaling og gje rette vekslepengar.
 • kontrollere kontantbehaldninga mot talet på selde billettar på slutten av skiftet.
 • rekne ut rabattar.
 • rekne ut pris for heile grupper.
 • lese av og vurdere numerisk informasjon frå instrument på dashbordet.
 • sørgje for at bussen held rutetidene ved kvart stopp.

Med jamne mellomrom vil bussjåføren

 • loggføre si eiga køyring.
 • rekne ut når bussen vil komme til ein stad.
 • sjekke lufttrykket i dekka og fylle på rett mengd luft ved behov.
 • måle mønsterdjupna og vurdere om ho er god nok.
 • lese og finne fram i kart, GPS eller vegbok.
 • vurdere høgda og lengda på køyretøyet fo.r å køyre trygt.

Av og til vil bussjåføren

 • vurdere om talet på passasjerar er høgare enn lova tillèt.
 • vurdere og melde frå om tekniske avvik.
 • kontrollere sin eigen lønsslipp.
 • vurdere oppdrag og vidare køyring ut frå køyre- og kviletidsføresegnene.

Digitale ferdigheiter

Kvar dag vil bussjåføren

 • bruke ei skiltkasse med destinasjonsoversikt.
 • lese av instrument på dashbordet i bussen.
 • loggføre sitt eige skift.
 • bruke billetteringssystem.
 • bruke fartsskrivar.

Med jamne mellomrom vil bussjåføren

 • bruke GPS til å finne fram og vurdere framkomsttider.
 • levere rekneskap.
 • lese og bruke digitale timelister.
 • sende meldingar og e-postar.
 • skrive logg for bruk av verkstaden.
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver.

Av og til vil bussjåføren

 • dokumentere avvik og ulukker via intranettet.
 • ta bilete for å dokumentere uhell og liknande.
 • lagre bilete som dokumentasjon.
 • finne fram til HMS-regelverk og krav til kviletider og anna via internett eller intranettet.
 • loggføre hendingar ved hjelp av meldingar eller e-postar med vedlegg.
 • sende og fylle ut kontraktar digitalt.
 • bruke ulike læringsressursar..
 • oppdatere seg på ISO-godkjenningar og EU/EØS-regelverket.
 • hjelpe kundar med elektroniske betalingstenester.
 • bruke ulike digitale møteplassar for samarbeid og kommunikasjon.
 • bruke QR- og strekkodar når det trengst.