Hopp til hovudinnhald

Bilmekanikar – grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidsoppgåvene til ein bilmekanikar.

Sist oppdatert : 19. desember 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Arbeidsoppgåver for bilmekanikarar

 • Gjere service og reparasjonar på bilar.
 • Vurdere kva utstyr, materiell og tid som trengst for å gjere ein jobb.
 • Dokumentere kvalitet og avvik i arbeidet.
 • Bruke tekniske oppslagsverk, arbeidsordrar og teikningar til å planleggje og gjennomføre service og reparasjonar.
 • Handsame førespurnader og klager frå kundar og leverandørar.

Leseferdigheiter

Kvar dag vil bilmekanikaren

 • lese arbeidsordrar.
 • lese informasjon frå ulike fabrikantar om prosedyrar og rettleiingar.
 • lese arbeidsteikningar.
 • lese informasjon i samband med bestilling og mottak av varer.
 • lese skaderapportar.
 • lese tekniske oppslgsverk, bruksrettleiingar og anna.
 • lese og forstå skriftlege meldingar frå kollegaer og leiarar.

Med jamne mellomrom vil bilmekanikaren

 • lese skiftplanar.
 • lese datablad.
 • sjekke varelager.
 • lese verkstadhandbøker.
 • lese hyllemerking for å finne rette delar.
 • lese meldingar og e-postar.

Av og til vil bilmekanikaren

 • lese informasjon frå leiinga om planar og anna.
 • lese rutinar og reglar for handtering av avvik.
 • lese informasjon om HMS.
 • lese opplæringsmateriell.
 • lese informasjon som gjeld sitt eige arbeidsforhold.
 • lese tryggleiksinformasjon om bruk av verktøy og maskiner.
 • lese av og tolke utsleppsverdiar.
 • lese informasjon for å bruke rette oljar, væsker og smørjemiddel på køyretøya.

Skriveferdigheiter

Kvar dag vil bilmekanikaren

 • skrive logg frå sitt eige skift.
 • skrive beskjedar og påminningar til seg sjølv og kollegaer.
 • registrere og kvittere for mottekne varer.
 • skrive dokumentasjon over utført arbeid.

Med jamne mellomrom vil bilmekanikaren

 • fylle ut skjema i samband med avvik og hendingar.
 • gje skriftleg informasjon og instruksar til kollegaer og leiarar.
 • skrive e-postar og meldingar.
 • fylle ut skjema for innsending når ein godkjenner utførte periodiske kontrollar.
 • fylle ut skjema over kva for komponentar som er brukte for å dokumentere garantiar.

Av og til vil bilmekanikaren

 • fylle ut og kvittere på pakksetlar og rekvisisjonar.
 • notere ned nye rutinar.
 • skrive opp måleresultat.
 • skrive notat og oppgåvesvar i kurssamanheng.
 • fylle ut skjema og søknader som har med arbeidet å gjere.
 • fylle ut fakturagrunnlag.

Munnlege ferdigheiter

Kvar dag vil bilmekanikaren

 • ta imot og svare på førespurnader.
 • formidle val av faglege løysingar.
 • diskutere tryggleik og miljø.
 • rapportere om hendingar i sitt eige skift.
 • snakke med kollegaer og leiarar for å koordinere arbeidet.
 • delta i lunsj- og pauseprat.

Med jamne mellomrom vil bilmekanikaren

 • drøfte ulike løysingar med kollegaer og leiarar.
 • drøfte arbeidstid og skiftavvikling.
 • handtere informasjon frå kollegaer og leiarar.
 • snakke med ekspedisjon og transport.

Av og til vil bilmekanikaren

 • få informasjon om nye system, rutinar og produkt
 • delta i opplæring.
 • få rettleiing om rette arbeidsstillingar og -teknikkar.
 • snakke med leiaren om sine eigne arbeidstilhøve og opplæringsbehov.
 • diskutere og kome med innspel til verneombodet og dei tillitsvalde.
 • presentere ulike produkt og kampanjar for kundane.

Rekneferdigheiter

Kvar dag vil bilmekanikaren

 • sjekke at varemengda stemmer med ordrar og bestillingar.
 • rekne ut kor mykje utstyr og materiell som trengst til ein jobb.
 • vurdere kor mykje tid som vil gå med til service og reparasjonar.
 • rekne ut kostnader for reparasjon og service.
 • lese av ulike måleinstrument.
 • forstå symbol og produktkodelister.

Med jamne mellomrom vil bilmekanikaren

 • kontrollere pakksetlar og ordrestadfestingar.
 • lage kostnadsoverslag for kundar.
 • samanlikne prisar frå ulike leverandørar.
 • setje opp fakturagrunnlag.
 • fylle ut timelister.

Av og til vil bilmekanikaren

 • kontrollere varelager.
 • lage tilbodspakkar til kundar.
 • kontrollere sin eigen lønsslipp.

Digitale ferdigheiter

Kvar dag vil bilmekanikaren

 • bruke databasar til å leite etter produksjonsframlegg og varelager.
 • ta utskrifter av rapportar og arbeidsordrar.
 • bruke skannar.
 • registrere varer og delar inn i systemet.
 • bruke ulike dataprogram.
 • handtere kortterminalar.
 • bruke timeregistrering.
 • lage kostnadsoversikt og pristilbod.
 • bruke ulike verktøy til å diagnostisere bilen.
 • bruke ulike verktøy til å endre oppsettet på ein bil.

Med jamne mellomrom vil bilmekanikaren

 • sjekke vareinformasjon.
 • sende og ta imot meldingar og e-postar.
 • registrere mottekne varer.
 • bruke smarttelefon og nettbrett med ulike appar knytte til oppgåver.
 • bruke standard kontorprogramvare.

Av og til vil bilmekanikaren

 • dokumentere hendingar og avvik.
 • bruke nettsidene til ulike leverandørar til å bestille varer.
 • oppdatere HMS-kunnskapen sin.
 • bruke ulike digitale møteplassar for samarbeid og kommunikasjon.
 • oppdatere seg på ISO-godkjenningar.
 • bruke sosiale medium for å halde seg oppdatert og reklamere for si eiga verksemd.
 • sjekke tryggleiks- og produktdatablad.
 • bruke QR- og strekkodar.
 • bruke ulike program i opplæringstiltak.