Hopp til hovudinnhald

Barnehageassistent - grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidsoppgåvene til ein barnehageassistent.

Sist oppdatert : 20. november 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Arbeidsoppgåver for barnehageassistentar

 • Vere med på å planleggje, gjennomføre og evaluere den pedagogiske verksemda.
 • Delta på møte for å kunne gjennomføre det pedagogiske arbeidet.
 • Vere med på å skape og oppretthalde god kontakt med foreldra.
 • Vere med på å dokumentere arbeidet i avdelinga.
 • Ta imot rettleiing frå det pedagogiske personalet.
 • Delta på obligatoriske seminar og kurs.
 • Delta i endrings- og utviklingsarbeid.
 • Bruke digitale verktøy til informasjonssøk og dokumentasjon.

Leseferdigheiter

Kvar dag vil barnehageassistenten

 • lese vaktlister og lister for arbeidsfordeling.
 • lese skjema som til dømes vekeplan og frammøteskjema.
 • lese logg og rutinelogg.
 • lese meldingar til og frå kollegaer eller foreldre.
 • lese oppslag som til dømes informasjon om turar og andre aktivitetar.
 • lese symbol på etikettar på mat, medisinar og vaskemiddel.
 • lese barnelitteratur høgt for barn.

Med jamne mellomrom vil barnehageassistenten

 • lese informasjonsbrev til foreldra.
 • lese informasjonsbrev frå leiinga.
 • lese periodeplanar og aktivitetsplanar.
 • lese instruksjonar om hygiene og allergiar.

Av og til vil barnehageassistenten

 • lese faglitteratur.
 • lese rutineskildringar.
 • lese opplæringsmateriell i samband med kurs og anna opplæring.
 • lese skjema og informasjon som gjeld sitt eige arbeidsforhold.
 • lese nyhende som kan påverke arbeidsdagen.
 • lese meldingar og e-postar.
 • lese rapportar og referat.

Skriveferdigheiter

Kvar dag vil barnehageassistenten

 • fylle ut skjema for daglege rutinar.
 • føre logg over dagens aktivitetar.
 • skrive meldingar til kollegaer og foreldre.
 • skrive notat og hugselister.

Med jamne mellomrom vil barnehageassistenten

 • fylle ut observasjonsskjema.
 • skrive praksisforteljingar.
 • skrive informasjon på oppslagstavler.
 • fylle ut skjema for å bestille varer.

Av og til vil barnehageassistenten

 • fylle ut eigenmeldingar og permisjonssøknader.
 • skrive møtereferat.
 • fylle ut avviksskjema i samband med alvorlege hendingar.
 • skrive plakatar og oppslag.
 • skrive tekst til bilete på nett eller i fotoalbum.
 • skrive meldingar og e-postar.
 • fylle ut skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold.

Munnlege ferdigheiter

Kvar dag vil barnehageassistenten

 • snakke med barn, kollegaer og føresette.
 • gje og ta imot meldingar og instruksjonar frå kollegaer og foreldre.
 • svare på spørsmål frå foreldre og barn.
 • helse på og seie ha det til foreldre og barn.
 • koordinere det daglege arbeidet med kollegaer.
 • diskutere tiltak dersom det oppstår uventa situasjonar.
 • rapportere om hendingar i sitt eige skift.
 • delta i uformelle samtalar med barn, kollegaer og foreldre.

Med jamne mellomrom vil barnehageassistenten

 • diskutere tiltak og planar med og forklare dei for foreldre.
 • roe barn og foreldre dersom noko uventa skjer.
 • forklare og diskutere for å løyse konfliktar med barn og vaksne.
 • forklare spesielle situasjonar for foreldre, kollegaer og overordna.
 • delta i diskusjonar om pedagogiske tiltak og arbeidsplanar.
 • koordinere planlegging og gjennomføring av spesielle aktivitetar med kollegaer.

Av og til vil barnehageassistenten

 • ha medarbeidarsamtalar med leiaren sin.
 • skaffe seg og vidareformidle nødvendig informasjon om helsa, kosthaldet og medisinbruken til barna.
 • skaffe seg informasjon i samband med ekskursjonar.
 • få oppdatering om nye rutinar.
 • diskutere og kome med innspel om arbeidstilhøve, arbeidsmiljø og opplæringsbehov.
 • formidle synspunkt til ulike mottakarar og diskutere faglege tema i ulike situasjonar.
 • varsle om hendingar eller ulukker.

Rekneferdigheiter

Kvar dag vil barnehageassistenten

 • telje barna og kontrollere talet for å halde oversikt.
 • halde oversikt over si eiga arbeidstid.
 • arbeide med matematiske omgrep saman med barn.
 • måle opp mengder av ingrediensar ved matlaging.
 • blande mengder i riktig forhold.
 • leggje til rette for spel og aktivitetar som stimulerer talforståing og matematisk tenking.

Med jamne mellomrom vil barnehageassistenten

 • fylle ut timelister.
 • handle og føre oversikt over varer og kostnader.
 • gjere kostnadsoverslag ved innkjøp.
 • måle opp mengder av materiale til aktivitetar.
 • vurdere materialbehovet ut frå talet på deltakarar i ein aktivitet.
 • vurdere mengder på augemål.

Av og til vil barnehageassistenten

 • arbeide med grunnleggjande matematiske ferdigheiter saman med barn.
 • måle og notere mengder medisin som eit barn har fått.
 • planleggje turar med kollektivtrafikk, rekne tid og velje dei rette billettane.
 • kontrollere sin eigen lønsslipp.

Digitale ferdigheiter

Kvar dag vil barnehageassistenten

 • bruke e-post for å kommunisere og gjere avtalar med foreldre.
 • søkje på internett etter tekst og bilete til barna sine aktivitetar.
 • ta bilete av aktivitetar i barnehagen.
 • registrere arbeidstida.
 • lagre og flytte over bilete frå kamera eller mobilar til andre lagringseiningar.
 • bruke og lære opp barna i bruk av nettbrett eller PC.
 • bruke interaktive opplæringsprogram.

Med jamne mellomrom vil barnehageassistenten

 • leggje inn oppdateringar på heimesidene til barnehagen.
 • leggje inn bilete på heimesidene til barnehagen.
 • sende og ta imot meldingar og e-postar.

Av og til vil barnehageassistenten

 • finne nye matoppskrifter til bruk i barnehagen.
 • lære barna korleis dei kan søkje og finne informasjon, musikk, bilete og filmar på internett.
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver.
 • halde seg oppdatert og formidle kunnskap om nettvit.
 • bruke internettressursar i pedagogisk arbeid.
 • oppdatere og leggje ut innlegg om aktivitetar på sosiale medium.
 • lage rapportar og mapper om aktivitetar og barna si utvikling.
 • bruke presentasjonsverktøy i foreldregruppemøte.
 • halde oversikt over aktivitetar i elektroniske kalendrar.
 • bruke ulike digitale møteplassar for samarbeid og kommunikasjon.
 • bruke ulike program i opplæringstiltak.
 • bruke QR- og strekkodar når det trengst.
 • bruke standard kontorprogramvare.