Hopp til hovudinnhald

Anleggsgartnar - grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidsoppgåvene til ein anleggsgartnar.

Sist oppdatert : 21. november 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Arbeidsoppgåver for anleggsgartnarar

 • byggje og halde ved like hageanlegg, parkar, torg, kyrkjegardar og idrettsanlegg
 • byggje og halde ved like småvegar og plassar, trapper, murar og gjerde
 • gjere natursteinsarbeid i brustein, skifer og granitt og halde dei ved like
 • gjere plante- og vegetasjonsarbeid og halde dei ved like

Leseferdigheiter

Kvar dag vil anleggsgartnaren

 • lese forklaringar og instruksjonar.
 • lese korte notat.
 • lese lister over ulike arbeidsoppgåver som skal gjerast.
 • lese oppslag om tryggleik.
 • lese meldingar og e-postar.
 • lese skilt og symbol.
 • lese arbeidsteikningar og kart med ulik informasjon.

Med jamne mellomrom vil anleggsgartnaren

 • lese bruksrettleiingar for nytt utstyr og nye produkt.
 • lese instruksjonar om korleis ein skal bruke ulike maskiner.
 • lese rapportar og referat.
 • lese HMS-informasjon og tryggleiksinstruksjonar.
 • lese retningslinjer om handsaming av avfall og krav til kjeldesortering.
 • lese og forstå nye eller endra interne rutinar.

Av og til vil anleggsgartnaren

 • lese rutinar og informasjon om plantestell.
 • lese informasjon og skjema om sitt eige arbeidsforhold.
 • lese opplæringsmateriell.
 • lese fagblad.
 • lese arbeidskontraktar og skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold.

Skriveferdigheiter

Kvar dag vil anleggsgartnaren

 • skrive notat.
 • fylle ut sjekklister for kvalitet og avvik.
 • skrive korte beskjedar til seg sjølv eller andre.
 • fylle ut og signere ulike skjema.
 • fylle ut arbeidsplanar.

Med jamne mellomrom vil anleggsgartnaren

 • rapportere avvik og hendingar til leiarar.
 • bestille varer og fylle ut bestillingsskjema.
 • notere førespurnader frå kundar, leiarar og leverandørar.
 • kvittere for mottekne varer.
 • skrive oppslag.
 • skrive meldingar og e-postar.
 • leggje ulike planar.

Av og til vil anleggsgartnaren

 • notere nye rutinar for seg sjølv eller andre.
 • skrive brev og søknader.
 • ta notat frå opplæring.
 • skrive rapportar over utført arbeid.
 • skrive arbeidsordrar og få dei signerte av leiarar.
 • lage lister over kva utstyr og maskiner som trengst.
 • ajourføre driftsdokumentasjon og teknisk dokumentasjon.
 • fylle ut skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold.

Munnlege ferdigheiter

Kvar dag vil anleggsgartnaren

 • snakke med kollegaer eller leiarar for å koordinere arbeidet.
 • gje og ta imot beskjedar og instruksjonar.
 • forklare arbeidet som blir utført.
 • planleggje jobben saman med oppdragsgjevaren.

Med jamne mellomrom vil anleggsgartnaren

 • høyre og svare på forklaringar frå oppdragsgjevarar, leiarar, leverandørar eller kollegaer.
 • føreslå endringar i oppgåver og arbeidsmetodar.
 • få instruksjonar frå og diskutere arbeidet med leiarar.
 • forklare oppgåver eller utfordringar for innleigd personell.
 • delta i lunsj- og pauseprat.

Av og til vil anleggsgartnaren

 • varsle om hendingar eller ulukker.
 • delta i opplæring.
 • seie frå dersom noko er uklart.
 • diskutere framgangsmåtar med leiarar og kollegaer.
 • orientere nytilsette og vikarar.
 • melde frå om sjukdom og fråvær.
 • snakke med ulike leverandørar for å innhente tilbod på varer og tenester.
 • ha ein medarbeidarsamtale med den næraste leiaren sin.

Rekneferdigheiter

Kvar dag vil anleggsgartnaren

 • bruke arbeidsteikningar og rekne om til full storleik.
 • vurdere kor mykje tid det vil ta å utføre ein jobb.
 • vurdere kor mykje materiell og utstyr som går med til ein jobb.
 • rekne ut lengd, areal, volum og vekt i samband med arbeidsoperasjonar.

Med jamne mellomrom vil anleggsgartnaren

 • fylle ut timelister.
 • samanlikne prisar frå ulike leverandørar.
 • kontrollere rekningar og fakturaer.
 • setje opp fakturagrunnlag.
 • gjere overslag eller rekne ut kostnader for ein jobb.
 • kontrollere sin eigen lønsslipp.
 • rekne ut rett tal plantar til eit blomsterbed.
 • kontrollere landmålingsverktøy.

Av og til vil anleggsgartnaren

 • vurdere behov for arbeidskraft etter framdriftsplan og arbeidsmengd.
 • sjekke budsjett.
 • rekne ut køyregodtgjersle.
 • rekne ut kostnader ved å leige inn arbeidskraft.
 • rekne ut kor mykje ressursar ein har brukt samanlikna med det som var venta.

Digitale ferdigheiter

Kvar dag vil anleggsgartnaren

 • føre oversikt i ein kalender over sin eigen aktivitet.
 • sjekke avtalar med leverandørar, leiarar eller oppdragsgjevarar.
 • leggje inn avvik i digitale skjema.
 • sende og ta imot meldingar og e-postar.

Med jamne mellomrom vil anleggsgartnaren

 • fylle inn opplysningar om utført arbeid.
 • sende e-postar med vedlegg.
 • føre timelister.
 • bruke standard kontorprogramvare.
 • leggje inn tal og opplysningar i rekneark.
 • sjekke vareinformasjon.
 • bestille varer.
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver.

Av og til vil anleggsgartnaren

 • søkje etter produktinformasjon, lover og reglar.
 • bruke bilete for å dokumentere hendingar eller avvik.
 • finne oppdatert HMS-regelverk.
 • bruke eigna dataprogram til å rekne ut tid og pris.
 • sjekke internett for nye miljøføresegner.
 • samanlikne prisar frå ulike leverandørar.
 • leggje ut og svare på anbodsførespurnader.
 • lagre kontraktar eller serviceavtalar med leverandørar.
 • bruke sosiale medium for å halde seg oppdatert og reklamere for si eiga verksemd.
 • oppdatere køyrebok.
 • bruke ulike digitale møteplassar for samarbeid og kommunikasjon.
 • bruke QR- og strekkodar når det trengst.
 • bruke læringsressursar for opplæring.