Hopp til hovedinnhold

For deg som veileder i grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Disse er en forutsetning for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunns- og arbeidsliv.

Sist oppdatert : 28. oktober 2023

Læringsmål

Læringsmålene er basert på Utdanningsdirektoratets rammeverk for grunnleggende ferdigheter og læreplanene i Kunnskapsløftet.

Læringsmålene gir eksempler på grunnleggende ferdigheter for voksne, og kan brukes som utgangspunkt når lærerne skal velge innhold, aktiviteter og arbeidsmåter som utvikler den voksnes grunnleggende ferdigheter.

Læringsmålene beskriver også konkrete mål og kan brukes som et hjelpemiddel for å tilpasse opplæringen til voksne, uavhengig av hvilken sammenheng opplæringen skjer i.

Voksenpedagogikk

Tips til deg som skal gi opplæring til voksne i de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, regning, data og muntlig kommunikasjon.

Voksne i en læringssituasjon:

  • Voksne er mest motivert for læring som har sammenheng med deres livssituasjon.
  • Voksne lærer lettere dersom de kan være aktive og påvirke sin egen læreprosess.
  • Voksne har innsikt og erfaringer som læringen må ta utgangspunkt i og bygge på.
  • Voksne lærer lettere når teori og praksis ikke er adskilt, men blir kombinert i læringsprosessen.
  • Voksne er mer interessert i å lære for å løse problemer eller oppgaver, enn i bare å lære et fag.

Didaktisk relasjonsmodell

En opplæringssituasjon innebærer mange valg. De bør være basert på en mest mulig helhetlig forståelse av den situasjonen vi planlegger for. Den didaktiske relasjonsmodellen er et hjelpemiddel for å få overblikk over hvilke faktorer vi bør ta hensyn til, og se sammenhengen mellom de forholdene som i større eller mindre grad påvirker situasjonen. Utfordringen ligger i å ta de beste valgene.

Hvordan bruke ressursene i veilednings­sammenheng

Sjekkene i lesing, regning og muntlige og digitale ferdigheter består av mellom 35 – 40 spørsmål, og gir et resultat fra nivå 1-3. Dette er egenvurdering og sier ikke noe om de faktiske ferdighetene. Testene er litt kortere og tester faktiske ferdigheter. Lesetesten måler en kombinasjon av lesehastighet og leseforståelse.

Resultatene i testene og sjekkene gir kun en indikasjon på ferdighetsnivå og de kan fungere som utgangpunkt for å planlegge et videre opplæringsløp. For en helhetlig kartlegging av ferdigheter kan det være nyttig å bruke begge verktøyene. Det anbefales at veileder er sammen med testtaker når testene eller sjekkene gjennomføres.

Etter at testene og sjekkene er gjennomført, får testtaker tilgang til siden Råd og Tips. Siden gir informasjon om hvor man kan henvende seg for å få hjelp, eller hva man kan gjøre på egenhånd for å forbedre egne ferdigheter.

E-læringen er selvrettende og dekker nivå 1-3 i alle ferdigheter. Verktøyene egner seg godt til arbeid på egenhånd, eller som individuelt arbeid i et kurs/klasserom. Veileder kan også bruke e-læringen i undervisningen, for eksempel ved å lage egne opplegg rundt tematikken i de ulike kapitlene. Løsningen lagrer deltakers progresjon, slik at deltaker kan logge seg på og fortsette når og hvor som helst.

Alle verktøyene ble utviklet med utgangspunkt i læremålene for grunnleggende ferdigheter for voksne og oppdateres jevnlig.