Hopp til hovedinnhold

Hva er modulstrukturert opplæring?

Modulstrukturert opplæring for voksne er fleksibel og tilpasset opplæring som organiseres i mindre enheter. Deltakere blir kartlagt og innplasseres på riktig nivå og får utdelt et kompetansebevis for hver fullførte modul. Med nye modulstrukturerte læreplaner skal ingen måtte gjennomføre mer opplæring enn det som er nødvendig for å oppnå ønsket sluttkompetanse.

Sist oppdatert : 18. mars 2024

Modulstrukturert opplæring i Opplæringsloven og Integreringsloven

Stortinget har vedtatt en ny opplæringslov som trer i kraft august 2024. Med den nye loven blir modulstrukturert opplæring i grunnopplæringen for voksne innført. Voksnes rett til opplæring omtales i kapittel 18 i opplæringsloven (pdf, stortinget.no), og deles inn i forberedende opplæring for voksne og videregående opplæring for voksne. Det overordnede prinsippet for opplæringen er at ingen trenger å gjennomføre mer opplæring enn det som er nødvendig for å oppnå ønsket sluttkompetanse.

Deltakere i grunnopplæringen med rettigheter etter integreringsloven eller med behov for norskopplæring, skal få opplæring i norsk språk og fag parallelt.

Den nye ordningen har som mål å gi en bedre kobling mellom introduksjonsprogram, norskopplæring, grunnskoleopplæring, videregående opplæring for voksne og arbeidsmarkedsopplæring.

Modulstruktureringen i praksis

Modulstrukturering innebærer å organisere opplæringen i mindre enheter. Deltakerne skal kartlegges og innplasseres på modulen som samsvarer best med den kompetansen de allerede har. Deltakeren kan avslutte opplæringen og få utstedt et kompetansebevis etter gjennomførte moduler. Kompetansebeviset vil gi et grunnlag for videre opplæring, og ha betydning når den voksne søker arbeid.

Etableringen av modulstrukturert grunnopplæring for voksne som permanent ordning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og Utdanningsdirektoratet (Udir) samarbeider om å etablere modulstrukturert grunnopplæring for voksne som permanent ordning.

Direktoratene har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å:

 • Utarbeide nye modulstrukturerte læreplaner for forberedende opplæring for voksne (FOV). HK-dir har et hovedansvar i denne prosessen.
 • Modulisere læreplaner for vg3 i videregående opplæring for voksne (VOV) for de tretten lærefagene som inngår i modulforsøket. Udir har hovedansvar for denne oppgaven.
 • Utvikle vurderings – og dokumentasjonsordninger for modulene (FOV og VOV) og utvikle ordninger for sluttvurdering for FOV.

Viktige milepæler i arbeidet:

 • september–november 2023: Offentlig høring av læreplanene
 • våren 2024: Fastsettelse og publisering av læreplaner
 • august 2024: Modulstrukturerte læreplaner på begge nivåer trer i kraft

Forberedende opplæring for voksne – FOV

Forberedende opplæring for voksne (FOV) er opplæring på nivået under videregående skole. Læreplanene for FOV vil fra 1. august 2024 erstatte Læreplanverket i Kunnskapsløftet 2020 (LK20) i grunnskole for voksne og forsøkslæreplanene i forberedende voksenopplæring (FVO). FOV har følgende fag:

 • norsk for språklige minoriteter,
 • norsk,
 • samfunnsfag,
 • naturfag,
 • matematikk,
 • engelsk og
 • grunnmodul – grunnleggende lese- og skriveopplæring

Alle fagene har hver sin læreplan.

Modulene i FOV

Fagene i FOV er delt inn i fire moduler og har et voksen-, andrespråks- og ressursperspektiv. Fagenes læreplaner bygger på forsøkslæreplanene, og vil ha samme struktur som læreplanene i LK20. Opplæringen i norsk språksom skjer i alle fagene tar utgangspunkt i Det europeiske rammeverket for språk. Sluttkompetansen for modul fire er innplassert på nivå 2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) og norsknivået er tilsvarende nivå B1/B1+ i rammeverket for språk.

Innholdet i læreplanene er tilpasset målgruppen for FOV og deres læringskontekst. Læreplanene vil derfor fremstå som annerledes og mer komprimerte enn læreplanene for 10. trinn i ordinær grunnskole, men begge gir grunnlag for opptak til videregående opplæring. I tillegg finnes en grunnmodul for deltakere som ikke har lært å lese og skrive tidligere. Det skal være mulig å starte på grunnmodulen i FOV og avslutte med eksamen på modul 4.

Utviklingen av læreplanene

Sju læreplangrupper har i løpet av høsten 2022 og våren 2023 utarbeidet forslag til læreplaner i fagene. Arbeidet ble ledet av fagpersoner fra universitet eller høyskole, mens medlemmene var lærere som til sammen har erfaring fra forsøket med forberedende voksenopplæring, læreplanverket i Kunnskapsløftet 2020 (LK20) i grunnskole for voksne, og videregående opplæring.

I januar og februar 2023 ble det arrangert en åpen innspillsrunde. Her kunne alle som ønsket det gi innspill på foreløpige utkast til læreplaner som var jobbet frem så langt. HK-dir og Udir fikk inn mange gode og gjennomarbeida innspill fra sektor som har bidratt til videreutvikling av forslag til læreplanene frem til den offentlige høringen. Her kan du lese alle innspillene som kom inn.

Forslag til læreplaner for FOV var på offentlig høring fra 1.september til 1. desember 2023. Vi fikk til sammen inn over 300 høringssvar. Innspillene herfra vil være en hjelp til å utforme de endelige læreplanene. Les om høringen.

Vurdering i FOV

Vurderingsuttrykk og vurderingsordning for moduler i forberedende opplæring for voksne (FOV) har vært på høring. Høringsfristen for vurderingsordning var 31. januar 2024. Du kan lese mer om høringen her .

Vurderingsuttrykk blir fastsatt i forskrift til ny opplæringslov. Høringsfristen for forskriften var 18. februar 2024. Du kan lese forslaget til forskrift og høringssvarene her.

Videregående opplæring for voksne – VOV

Arbeidet med å modulstrukturere læreplaner for videregående opplæring for voksne (VOV) ligger i Utdanningsdirektoratet (Udir). HK-dir bidrar inn i arbeidet med erfaringer fra modulforsøket.

Udir har utarbeidet forslag til modulstrukturerte læreplaner i videregående opplæring for voksne (VOV) for de tretten lærefagene som har inngått i forsøket med Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring. Eksisterende ordninger for fag- eller svenneprøver skal utgjøre sluttvurderingen.

Kombinasjonsløpet

Modulstrukturert opplæring skal legge til rette for at opplæring for voksne blir bedre tilpasset voksnes behov. Det er deltakerens ønskede sluttkompetanse som skal være styrende for måten opplæringen organiseres på. I ny opplæringslov åpnes det for at fylkeskommunen kan gi videregående opplæring til voksne som ikke har fullført grunnskoleopplæring eller tilsvarende.

Det betyr at det åpnes for at voksne kan få opplæring både i moduler på grunnskolenivå og videregående nivå samtidig, - i et kombinasjonsløp. Dette forutsetter et samarbeid mellom den aktuelle kommunen og fylkeskommunen.

Å kunne kombinere moduler fra nivået under videregående opplæring med opplæring i lærefag, kan gi kortere og mer effektive opplæringsløp.

Kvaliteten på tilbudet og sluttkompetansen skal være den samme, men organiseringen legger bedre til rette for voksnes kompetanse og livssituasjon og åpner for at opplæringen for voksne kan bygges opp slik at den voksne får påfyll av det som er nødvendig for å nå studie- eller yrkeskompetanse.

HK-dir og Udir har i fellesskap det faglige ansvaret for innhold, informasjon, veiledning og utvikling av ressurser og støttemateriell for kombinasjonen av de to nivåene.

Udir og HK-dir utvikler ulike støtteressurser som en hjelp for de som skal ta læreplanene i bruk. Vi vil fortløpende publisere ressursene her.