Hopp til hovudinnhald

Ordninga for Noregskunnskap i utlandet

Program/tilskotsordningTal på tilskot: 3

Ordninga for Noregskunnskap i utlandet (òg kjent som Noregskunnskapsordninga) støttar norsk språkundervisning i utlandet gjennom fleire tilskotsordningar.

Kva er Ordninga for Noregskunnskap i utlandet

Utanfor Noreg er det til ei kvar tid om lag 5000 – 6000 studentar som lærer norsk på ulike nivå, og norskundervisning blir tilbydd på om lag 130 universitet rundt om i verda. På lærestadene blir det undervist i norsk språk bl.a. innan leksikografi, lingvistikk og skriftkunnskap, i tillegg til litterær og samfunnsfagleg forsking. Mange av desse norskfaglegemiljøa i utlandet har eit omfattande samarbeid med fagfellar i Noreg, både innan forsking, undervisning og utveksling av studentar og tilsette. Gjennom Noregskunnskapsordninga støttar Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) desse og bidreg til å styrkje norskundervisninga.

Gjennom ordninga er direktoratet norsk representant i Samarbeidsnemnda for Nordenundervisning i utlandet (SNU), eit nordisk nettverk som arbeider for å fremja nordistikk i og utanfor Norden. Dei nordiske landa har tilsvarande ordningar og støttar opp under språkundervisning i høve dansk, islandsk, finsk og svensk. SNU-nettverket ønskjer å støtta nordistikkmiljøa i utlandet og leggje til rette for auka samarbeid mellom dei tilsette i nordiske språk ved dei utanlandske lærestadane. Meir informasjon om SNU ligg på nettsida deira.

Kven står bak

Noregskunnskapsordningablir finansiert av Kunnskapsdepartementet, og det er Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse som administrerer ordninga. I tillegg er det oppnemnd eit programutval som eit rådgivande organ som hjelper oss i delar av programforvaltinga.

Formål

Føremålet med Noregskunnskapsordningaer å bidra til formidling av og utdanning i norsk språk, litteratur og kultur ved høgare lærestader i utlandet. Vidare er det ei målsetjing å bidra til internasjonalisering av norsk høgare utdanning gjennom å trekkja til seg utanlandskestudentar i norsk språk, litteratur og kultur til studie- og forskingsopphold i Noreg.

Kven kan søke tilskot frå programmet

Noregskunnskapsordningaer sett saman av tre hovudtiltak. Målgruppene for desse tiltaka vil variera. Nedanfor finn du meir informasjon om dei ulike tiltaka. 

Ordningens tiltak

Noregskunnskapsordninga

E-post:norgeskunnskap@hkdir.no