Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Felles klagenemnd for klagesaker

Felles klagenemnd behandler klager på enkeltvedtak som er fattet av høyere utdanningsinstitusjoner overfor studenter etter universitets- og høyskoleloven.

Sist oppdatert : 20. september 2023
;

Felles klagenemnd behandler klager på enkeltvedtak som er fattet av høyere utdanningsinstitusjoner overfor studenter etter universitets- og høyskoleloven. §§ 3-7 (8), 4-7 til 4 10 og 7-9 (studentsaker), samt klager på slike institusjoners avgjørelser om innsynsnekt etter offentleglova (innsynssaker), jf. klagenemndsforskriften § 1 .

I tillegg har Kunnskapsdepartementet ved delegering gitt Felles klagenemnd ansvar for å behandle klager på institusjonenes vedtak om innsynsnekt etter partsinnsynsreglene i forvaltningsloven §§ 18 – 19 (partsinnsynssaker).


Felles klagenemnd består av syv medlemmer, utpekt av Kunnskapsdepartementet. Nemndas saksbehandling er skriftlig, og nemnda kan prøve alle sider av saker den mottar. HK-dir er sekretariat for nemnda, og ansvarlig for å motta, forberede og tilrettelegge klagesaksbehandlingen til nemnda.

Klagesaker som skal oversendes Felles klagenemnd

Klager på enkeltvedtak fattet med hjemmel i følgende av universitets- og høyskolelovens bestemmelser behandles av Felles klagenemnd:

  • § 3-7 (8) om reaksjoner ved bruk av falske dokumenter med videre
  • § 4-7 om annullering av eksamen eller prøve
  • § 4-8 om utestenging og bortvisning
  • § 4-8 om salærnedsettelse
  • § 4-9 om utestenging grunnet straffbare forhold – politiattest
  • § 4-10 om utestenging etter skikkethetsvurdering
  • § 7-9 om bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

I tillegg behandles klager på avgjørelser om:

  • helt eller delvis avslag på krav om innsyn etter offentleglova
  • helt eller delvis avslag på krav om innsyn etter forvaltningsloven § 18

Klagesaker knyttet til andre vedtak/avgjørelser enn de som er nevnt ovenfor vil ikke tas til behandling av Felles klagenemnd, og vil bli returnert.

Oversendelse av klagesaker til Felles klagenemnd

Før oversendelse av klagesaker må utdanningsinstitusjonen vurdere om det opprinnelige vedtaket/den opprinnelige avgjørelsen bør omgjøres, jf. forvaltningsloven § 35 .

Hvis vedtaket/avgjørelsen opprettholdes/stadfestes av institusjonen, skal institusjonen uten ugrunnet opphold oversende klagesaken til Felles klagenemnd for videre behandling.

Ved oversendelse av klagesaker, må institusjonen påse at alle relevante dokumenter er inkludert, og at saken er fremstilt på en ryddig og oversiktlig måte. For nærmere veiledning ved oversendelse av klagesaker, vennligst se følgende veileder for oversendelse av saker (PDF).

Klagesaksdokumentene bes oversendt elektronisk via fellesløsningen eFormidling .

Dersom dette av ulike årsaker ikke lar seg gjøre, kan klagesaker også oversendes kryptert via fildeletjenesten Filesender hvor passordet sendes per SMS til en avtalt mottaker. For å avtale mottaker, send en henvendelse til post@hkdir.no. Klagesaker knyttet til universitets- og høyskoleloven sendes til e-postadressen post@hkdir.no , og klagesaker knyttet til offentleglova/forvaltningsloven sendes til e-postadressen innsyn-klageinstans@hkdir.no .

Klagesaker kan etter avtale også oversendes per post. Forhåndsavtalte postforsendelser rettes til:

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
v/ Felles klagenemnd
Postboks 1093
5809 Bergen

Tidligere vedtak

Felles klagenemnd fatter endelige vedtak, og avgjørelsene er retningsgivende for de vurderinger som klagenemnder ved den enkelte utdanningsinstitusjon gjør i tilsvarende saker.

Årsmeldinger for Felles klagenemnd

Felles klagenemnd avgir hvert år en årsmelding til Kunnskapsdepartementet, som bl.a. gir oversikt over sakstilfanget og vedtak fattet i det aktuelle året.