Hopp til hovedinnhold

Modulforsøket 2017–2024

Målet med modulforsøket er å prøve ut fleksible, effektive og tilpassede opplæringsløp for voksne deltakere.

Sist oppdatert : 23. februar 2024

I Meld. St. 16 (2015–2016) Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring ble det pekt på en rekke utfordringer med det tilbudet voksne fikk i grunnopplæringen. Et av tiltakene fra meldingen var at det i samarbeid mellom utdannings- og integreringssektoren skulle settes i gang forsøk med opplæring organisert i moduler. Siden 2017 har det derfor pågått forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på både grunnskolenivå og videregående skoles nivå. Modulforsøket avsluttes 31. juli 2024.

Modulforsøket består av tre delforsøk:

  • Forsøk på nivået under videregående opplæring, kalt Forberedende voksenopplæring (FVO)
  • Forsøket med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring i utvalgte lærefag (MFY)
  • Kombinasjonsforsøket, der opplæring i MFY og FVO kombineres

Erfaringer fra modulforsøkene brukes nå inn i arbeidet med å utvikle den nye ordninger.