Hopp til hovudinnhald

Råd og utval

Vi har sekretariatsfunksjon for fleire råd og utval.

Sist oppdatert : 14. november 2023

Kompetansebehovsutvalet

Formålet med Kompetansebehovsutvalet er å bringe fram den best moglege faglege vurderinga av framtidas kompetansebehov i Noreg. Arbeidet i utvalet skal danne grunnlag for planlegging og strategiske kompetanseavgjersler – for både myndigheiter og arbeidsliv, regionalt og nasjonalt. Sveinung Skule leier utvalet.

Nasjonalt fagskoleråd

Nasjonalt fagskoleråd er eit rådgjevande organ nedsett av Kunnskapsdepartementet. Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse er sekretariat for rådet.

Kompetansereformutvalet

Kompetansereformutvalget skal greia ut korleis Noreg skal lykkast med livslang læring i arbeidslivet.

Digitaliseringsstyret

Det er etablert ein samstyringsmodell som skal bidra til realisering av strategi og handlingsplan for digital omstilling i universitets- og høgskulesektoren. Digitaliseringsstyret er øvste nivå i samstyringsmodellen, og vi er ansvarleg for sekretariatet.

Etatsgruppe for digital transformasjon

Kunnskapsdepartementet har etablert ei etatsgruppe som skal bidra til felles utviklingsretning for nyskapande digitale brukarreiser i utdanningssektoren. Saman med Utdanningsdirektoratet har vi fått eit felles oppdrag om etablera og driva etatsgruppa.