Hopp til hovedinnhold

Felles klagenemnd for klagesaker

Felles klagenemnd behandler klager på enkeltvedtak som er fattet av høyere utdanningsinstitusjoner overfor studenter etter universitets- og høyskoleloven.

Sist oppdatert : 12. mars 2024

Om Felles klagenemnd

Felles klagenemnd behandler klager på enkeltvedtak som er fattet av høyere utdanningsinstitusjoner overfor studenter etter universitets- og høyskoleloven. §§ 3-7 (8), 4-7 til 4 10 og 7-9 (studentsaker), samt klager på slike institusjoners avgjørelser om innsynsnekt etter offentleglova (innsynssaker), jf. klagenemndsforskriften § 1.

I tillegg har Kunnskapsdepartementet ved delegering gitt Felles klagenemnd ansvar for å behandle klager på institusjonenes vedtak om innsynsnekt etter partsinnsynsreglene i forvaltningsloven §§ 18 – 19 (partsinnsynssaker).

Felles klagenemnd består av syv medlemmer, utpekt av Kunnskapsdepartementet. Nemndas saksbehandling er skriftlig, og nemnda kan prøve alle sider av saker den mottar. HK-dir er sekretariat for nemnda, og ansvarlig for å motta, forberede og tilrettelegge klagesaksbehandlingen til nemnda.