Hopp til hovedinnhold
Rapportens forside
Last ned (PDF, 1.72 MB)

Studenter med ADHD og Asperger syndrom

En veileder for innsikt, forståelse og kunnskap om tilrettelegging

1. Innledning

Stadig flere rådgivere for studenter med nedsatt funksjonsevne angir at de møter et økende antall av studenter som har ADHD og/eller Asperger syndrom. I studentmassen rapporterer hele 1,7 % av studentene å ha en form for nevroutviklingsforstyrrelse. Det kom frem i en læringsmiljøundersøkelse Universell gjennomførte blant 8600 studenter fra sju ulike læresteder i 2012 (Læringsmiljøundersøkelsen, 2012). Mange av disse studentene har omfattende utfordringer i studiesituasjonen og er både tids- og ressurskrevende å følge opp. Studentene med nevroutviklingsforstyrrelse utgjør en mangfoldig gruppe med usynlige vansker, og hva som fungerer kompenserende kan variere i stor grad. Samtidig har de mange sammenfallende behov, og kunnskap om både likheter og ulikheter i dette mangfoldet er viktig å ha for best mulig tilrettelegging for disse studentene.

Formålet med denne veilederen er å bidra til et større kunnskapsgrunnlag om studentene i målgruppa. Veilederen skal gi dybdekunnskap og fungere som en verktøykasse og oppslagsverk i det daglige arbeidet med tilrettelegging i høyere utdanning. Veilederen er strukturert i to hoveddeler, hvor de første fem kapitlene består av dybdekunnskap om diagnosene (kapittel 2), erfaringer fra studentene (kapittel 3), lærestedene (kapittel 4) og læresteder i utlandet (kapittel 5). Del to har til hensikt å gi anbefalinger om hensiktsmessig tilretteleggingspraksis og være en verktøykasse i det daglige arbeidet. Her presenteres en oversikt over anbefalte tiltak for studentene (kapittel 6), offentlige ressurser man kan støtte seg på (kapittel 7), samt tips om lesestoff, dokumentarer og applikasjoner som kan øke kunnskap og forståelse både for støtteapparat og studenten selv (kapittel 8).

Målgruppen for veilederen er fortrinnsvis rådgivere som arbeider med å tilrettelegge for studenter med funksjonsnedsettelse i høyere utdanning. Samtidig vil den kunne tilby relevant kunnskap til rådgivere i videregående skole, slik at de kan bistå studentene med veiledning i overgangen til høyere utdanning, og sikre at studentene tar tidlig kontakt vedrørende sine behov. Studenter med ADHD og Asperger syndrom er en forlenget målgruppe, og kan ha spesielt glede av ressursdelen i kapittel 8.1.

Anbefalingene som fremgår i veilederen er basert på erfaringer fra et utvalg studenter og de lærestedene som besvarte kartleggingsundersøkelsen. Vi kan dermed ikke vite alt om erfaringer og tiltak som tilbys på øvrige læresteder. Veilederen gir forslag om hvilke tiltak som kan være hensiktsmessige, men det er ikke gitt at de vil passe til alle studenter eller at alle institusjonene vil tilby disse tiltakene.

Nevropsykiatrisk vanske ble i undersøkelsen konkretisert til å være ADHD, Asperger syndrom eller Tourettes syndrom