Hopp til hovedinnhold

Studenter med ADHD og Asperger syndrom

En veileder for innsikt, forståelse og kunnskap om tilrettelegging

Retningslinje/veileder

Formålet med denne veilederen er å bidra til et større kunnskapsgrunnlag om studentene i målgruppa. Veilederen skal gi dybdekunnskap og fungere som en verktøykasse og oppslagsverk i det daglige arbeidet med tilrettelegging i høyere utdanning.

Utgiver:Universell
Forfattere:Elinor Jeanette Olaussen
Publisert:15.01.2016

Stadig flere mennesker med nedsatt funksjonsevne velger høyere utdanning. Eurostudentundersøkelsen har slått fast at over 20% av norske studenter har en eller annen funksjonsnedsettelse i studiesituasjonen, og at mange studenter opplever store utfordringer knyttet til dette.

Kunnskapsdepartementet er klare på at institusjonene må sikre at studentene skal få kvalitetssikrede tilbud og tjenester med utgangspunkt i studentenes reelle behov. Gjennom universell utforming av læringsmiljøet og god individuell tilrettelegging for den enkelte, skal utdanningsinstitusjonene bidra til å nå mål om inkludering, likeverd, like rettigheter og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

Studenter med nedsatt funksjonsevne er en sammensatt gruppe i høyere utdanning. Lærestedene har over tid rapportert om et økende antall av studenter som har ADHD og/eller Asperger syndrom, og i Universell sin egen undersøkelse fra 2012 rapporterte hele 1,7 % av studentene å ha en form for nevroutviklingsforstyrrelse. Disse studentene møter utfordringer i studiesituasjonen som krever at vi som institusjoner har innsikt, forståelse og gode og praktiske verktøy til bruk i utforming av læringsmiljøet, og i tilretteleggingen for den enkelte student. Dette har vært etterspurt fra lærestedene i lang tid.

Formålet med denne veilederen er derfor å bidra til et større kunnskapsgrunnlag om studentene i målgruppa. Veilederen skal gi dybdekunnskap og fungere som en verktøykasse og oppslagsverk i det daglige arbeidet med tilrettelegging i høyere utdanning.

Veilederen har blitt til gjennom et godt samarbeid med et utvalg læresteder, nasjonale kompetansesentra og ikke minst innspill fra studenter. Vi vil spesielt takke de som har deltatt i vår referansegruppe for prosjektet. Dette er Michael Lensing og Egil Midtlyng fra Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom), Christine Misje Moen fra NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse, Trine Neset Brødremoen fra Høgskolen i Oslo og Akershus, Kirsten Brauti og Tor Brænde fra Universitetet i Oslo, og Hanne Kvello fra NTNU. Takk for innspill, perspektiver og engasjement!

Veilederen er skrevet av Elinor Jeanette Olaussen ved Universell. Den er tilgjengelig i trykt form ved etterspørsel.

Vi håper veilederen blir brukt og til god nytte for tilretteleggingsarbeidet ved alle læresteder.

Januar 2016

Kjetil Knarlag

Prosjektleder