Hopp til hovedinnhold

eTwinning: Young journalists - editing an online newspaper

Lag klassens egne digitale aviser og få publikum i andre land

Sist oppdatert : 6. november 2023

Vi gjør oppmerksom på at prosjektet ikke er oppdatert i samsvar med kompetansemålene fra LK20.

Forfatter: Øistein Brennodden, lærer Alvdal ungdomsskole

Publisert første gang: juli 20, 2020

Innledning

Prosjekt beregnet på ungdomstrinnets valgfag 'Internasjonalt samarbeid' eller engelsk over en periode på syv måneder med 2 timer pr. uke. Valgfritt antall deltakende skoler - gjennomført med hell med fem deltakende land

Mål

Hovedmål

 • å gi elevene en mulighet for å bruke engelsk på en praktisk måte ved at de når ut til ungdom i andre europeiske land
 • å gi faget engelsk et innhold som kommer elevgruppa i møte

Kompetansemål fra læreplan

Engelsk 

 • velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring
 • bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon
 • kjenne til personvern og opphavsrett og velge og bruke innhold fra forskjellige kilder på en etterprøvbar måte
 • drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge

Internasjonalt samarbeid

 • etablere kontakt med enkeltelever eller grupper
 • planlegge, produsere og kommunisere innhold
 • utveksle informasjon om miljø, livssyn, underholdning, sport og kultur med elever i andre land
 • utveksle synspunkter om forskjeller og likheter mellom egen og andres kultur og interesser

Slik gjør du

Innledende arbeid

 • Kontakt med skoler i tre til fem europeiske land etableres før skolestart
 • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på European School Education Platform. Da får dere tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS). Her kan både lærere og elever samarbeide på en sikker måte. Man bestemmer selv hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert
 • La elevene være med i valg av tema, planlegging og rammene rundt gjennomføring
 • Lage en plan for utgivelsesansvar og tema for hvert nummer.
 • La elevene delta med forslag til tema, innfallsvinkel og omfang.
 • Ansvarlige lærere koordinerer innspillene og bestemmer tema og innhold i hvert nummer.
 • Det anbefales en periode på 1-2 måneder for planlegging. Selve gjennomføringen fram til ferdig online-publisering tar 5-6 måneder

Gjennomføring

 • Hver klasse starter det lokale arbeidet mot en deadline for deres nummer. Ta gjerne utgangspunkt i aktuelle tema og hendelser i lokalmiljøet som klassen er opptatt av. Bruk gjerne lokale krefter til inspirasjon og motivasjon.
 • Generelle tema som opptar ungdommen kan være; jakt, fiske, friluftsliv, juletradisjoner og andre høytider. Faste spalter om musikk, film, matoppskrifter og idrett kan avtales mellom deltakende parter.
 • La elevene jobbe i grupper. Størrelsen på gruppen kan variere ut fra tema og omfang på oppgavene.
 • Differensiering kan skje ved at svake elever får velge enklere og mindre omfattende oppgaver.
 • La elevene illustrere artiklene med egne bilder. Dette er en god anledning til å diskutere tema som opphavsrett og personvern.
 • Publisher (det finnes gratis alternativer) er et mulig verktøy for redigeringsarbeid og publisering. Tekstene skrives i et tilgjengelig tekstbehandlingsverktøy. Det er viktig at en med god kompetanse på bruk av Publisher tar ansvar for redigeringsarbeidet og det endelige resultatet. Dette kan være lærer eller en eller flere elever. En av samarbeidspartene bør ha hovedansvar for alle utleggingene på nett.
 • En fast matspalte kan videreutvikles til et eget hefte med oppskrifter fra de ulike landene som deltar. Dette kan bli en ressurs for bruk i faget Mat og helse.
 • Opplasting av materiell til hvert nummer ble gjort i TwinSpace 

Utstyr

 • TwinSpace med e-post, chat og videokonferanse
 • e-post
 • Skype
 • Presentasjonsverktøy
 • Photostory 
 • Audacity 
 • Eventuelt http://issuu.com/. Dette er en plattform for online publisering av magasiner og annet arbeid. Nettstedet er enkelt å bruke og gir andre tilgang til dine arbeider. Det er positivt at denne plattformen har en gratisversjon.

Tips

Ettersom det her er snakk om et magasin for ungdommer, er det mange muligheter for samarbeid innen flere fag og språk. En mulig variant er at magasinet har en engelsk, en tysk og en spansk del, eller andre aktuelle fremmedspråk ved skolen. Faget norsk kan også involveres i form av kompetansemålene om medier. De nye valgfagene på ungdomstrinnet gir også mulighet for samarbeid på tvers med flere timer tilgjengelig for arbeidet og flere lærere engasjert. Mulighetene må sees opp mot behov for organisering og administrering ved flere involverte fag og parter.

Prosjektet har vært gjennomført med hell mellom 5 klasser i 5 europeiske land høst/vår 2012/13. Prosjektet ga et meningsfylt innhold til en lite homogen elevgruppe i faget Engelsk fordypning. Gjennom prosjektarbeidet fikk elevene oppgaver tilpasset egne forutsetninger og mål.

Konseptet ble gjennomført med utgangspunkt i at de enkelte klassene skulle presentere sine interesser og aktiviteter. Skulle vi laget grupper på tvers, ville dette kreve en annen vinkling på stoffet, noe som ikke var tanken denne gangen.

Lenker til noen av magasinene som ble laget i prosjektperioden:

Vurdering

Etter ferdigstilling av hvert nummer kan elevene presentere sitt arbeide (eller deler av det) for klassene. Dette kan gjøres som en muntlig presentasjon eller ved hjelp av et presentasjonsverktøy som Power Point, Photostory eller Audacity.

Både PhotoStory og Audacity er gratis programvare og program som elevene ofte har god trening i å bruke.

Faget «Engelsk fordypning» er et fag som skal ha en standpunktkarakter, derfor bør man legge opp til både skriftlige og muntlige vurderingssituasjoner. Faget er også et trekkfag til lokalgitt eksamen, og elevene bør trenes i hvordan denne eksamen vil kunne foregå. Ved hver terminavslutning kan elevene velge ut tekster etter gitte kriterier for en sluttvurdering. Denne mappa kan vise et utvalg av forskjellige typer arbeid eleven har gjort i løpet av prosjektperioden.