Hopp til hovedinnhold

eTwinning: You, me & the others; that's us!

Fra synsing og antagelser til kunnskaper og forståelse. Elevene skal lære mer om andre gjennom samtidig å lære mer om seg selv og sin egen kultur

Sist oppdatert : 6. november 2023

Forfatter: eTwinning-ambassadør og lærerutdanner Anita Normann, Institutt for lærerutdanning, NTNU

Publisert første gang: juli 20, 2020

Innledning

Prosjektet kan inngå som at arbeid i valgfaget Internasjonalt samarbeid med en varighet på ca. to måneder med 1-2 timer pr. uke. Det naturlige samarbeidsspråket vil være engelsk.

Mål

Kompetansemål

Prosjektet kan forankres i følgende kompetansemål i Internasjonalt samarbeid, fra LK20:

 • «utforske og reflektere over forskjeller og likheter mellom egne og andre menneskers kulturer, holdninger og levemåter i dialog med mennesker i andre land»

Læringsmål

Prosjektets konkrete læringsmål

Gjennom å samarbeide om dette eTwinning prosjektet skal de involverte elevene:

 • utvide sin interkulturelle kompetanse gjennom å samarbeide om å sammenligne og vurdere forskjeller og likheter mellom egen og andres kultur og samfunn ved å presentere og dokumentere eget arbeid
 • minske stereotypiske oppfatninger om ”de andre” og øke sin forståelse av hvordan andre ser på en selv

Forslag til framdriftsplan

Innledende arbeid

Etabler kontakt med skoler i andre europeiske land om et eTwinning samarbeid før skolestart.

To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på European School Education Platform. Da får dere tilgang til et prosjektrom/TwinSpace (TS). Her kan både lærere og elever samarbeide på en sikker måte. Man bestemmer selv hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert.

Produsere 

I en innledende fase skal hver av de involverte klassene drøfte:

 • Hva tror vi at ”de andre” tror om oss og vårt land?
 • Hva syns vi selv er typisk for oss og for vårt land?
 • Hva mener vi er typisk for partnerlandet?
 • Hvilke oppfatninger har vi om ”de andre”, dvs. elevene i det landet vi samarbeider med?

Med utgangspunkt i drøftingen over skal elevene i de involverte klassene deretter:

 • Dokumentere de tanker, meninger og oppfatninger de har om ”de andre” og det landet disse representerer. Dette kan for eksempel gjøres ved å skrive en refleksjonstekst, lage et digitalt uttrykk, lage et kunstnerisk uttrykk eller at elevene ved hjelp av andre uttrykksformer setter ord på noe av det som ble drøftet i innledninga vedrørende oppfatninger om ”de andre”
 • Produsere (individuelt eller i grupper) ulike uttrykk som kan visualisere/beskrive/eksemplifisere det som elevene mener er typisk for eget land og befolkning, og som senere kan deles gjennom å lastes opp på TwinSpace. Dette kan eksempelvis være:
 • fotomontasjer/-presentasjoner
 • digitale historier med egne bilder og eget innlest manus (for eksempel vha. verktøyene Moviemaker, Photostory og iMovie)
 • PowerPoint presentasjoner med stikkord og bilder
 • digital veggavis
 • korte dokumentarfilmer
 • korte animasjonsfilmer
 • digital bok med egen tekst og bilder (for eksempel Storybird)

Dele 

De produserte uttrykkene om eget land og befolkning publiseres på TwinSpace som er et lukket elektronisk ”klasserom” man får tilgang til når et eTwinning prosjekt er registrert og godkjent.

Elevene i de respektive partnerklassene inviteres inn som brukere av Twin Space. Når elevene er blitt medlemmer av TwinSpace kan også de, og ikke bare lærerne, laste ned og studere det som partnerelevene har publisert på Twin Space. I tillegg kan de bruke de kommunikasjons- og samarbeidsverktøyene som finnes på TwinSpace 

Kommunisere 

Det bør tilrettelegges for ulike typer kommunikasjon i dette prosjektet. Samtaler og drøftinger bør foregå langs to linjer

 • Internt i de involverte klasser
 • Felles mellom prosjektpartnerne (se tips om kommunikasjonsmedier lengre nede)

Både klassevis og sammen vurderer og drøfter elevene materialet/uttrykkene partnerklassen har produsert og publisert på prosjektets TwinSpace:

 • Hva er likt, og hva er ulikt mellom oss og mellom landene våre?
 • Hvordan presenterer klassene seg selv og landet sitt sammenlignet med partnerklassens antagelser om dem og det landet de kommer fra?

Reflektere 

For å nå målet om utvidet interkulturell kompetanse og faktisk kunnskap om ”de andre” er det viktig at det settes av god tid til refleksjonsfasen. I denne fasen bør elevene, både internt i klassene og sammen med partnerklassen sin, reflektere rundt forskjeller og likheter de oppdaget da de sammenlignet og drøftet det produserte materialet i prosjektet. Her kan med fordel også stoff fra andre fag, (for eksempel samfunnsfag, engelsk, KRLE) trekkes inn for å gi mer dybde til refleksjonene. Det må være et mål at elevene går fra synsing og antagelser til kunnskaper og forståelse, og at de kan lære mer om andre gjennom samtidig å lære mer om seg selv og egen kultur.

Avslutningsvis tar elevene fram igjen sin dokumentasjon av de innledende drøftinger, der fokuset lå på antagelser. De skal nå sammenligne sine antagelser fra starten av prosjektet med den kunnskapen de gjennom prosjektet har ervervet seg i løpet av prosjektet.

Tips

Fordelen med å bruke TwinSpace og verktøyene som er tilgjengelige der er at TwinSpace er en prosjektorientert, reklamefri, brukervennlig og trygg plattform for samarbeidet. TwinSpace kan være en samarbeidsplattform som er forbeholdt elevenes skolerelaterte arbeid. Prosjektet utelukker likevel ikke at andre kommunikasjonsmedier/sosiale medier også kan brukes, enten som et tillegg eller som et alternativ.

Vurdering

Et tips til gjennomføring av en alternativ vurderingsfase kan være å la elevene (individuelt eller i par/grupper på tre) gjøre opptak av korte samtaler de har rundt spesifikke «bestillingspunkt» fra lærer, slik at lærer får en oversikt over det faglige utbyttet av eTwinningprosjektet.

Evaluering av opplegg

Det er viktig å sette av nok tid til drøftinger og refleksjoner i etterkant av produksjon og deling. I motsatt fall vil den kulturelle dimensjonen i prosjektet stå i fare for å gå tapt.