Hopp til hovedinnhold

Why not A.S.K? – Actions Showing Kindness

I vår stadig mer individualiserte verden kan det se ut som at det å være vennlig mot andre er i ferd med å miste sin betydning og verdi. For å motvirke dette tar prosjektet sikte på å få oss til å se utenfor oss selv ved å gå tilbake til det noen vil kalle «gammeldagse» sosiale ferdigheter.

Sist oppdatert : 10. juni 2024

Forfatter: Louise Rennemo, Kyrksæterøra vgs

Innledning

I en verden som ser ut til å bli stadig mer individuell og innadvendt, ønsker vi at dette prosjektet skal hjelpe alle å se utenfor 'sin egen lille boble'. De fleste av oss har i større eller mindre grad blitt avhengige av sosiale medier, og vennlige handlinger og omtanke for andre ser ut til å ha mistet sin betydning i vår stadig mer individualiserte verden. For å motvirke dette tar vi sikte på å se utenfor oss selv ved å gå tilbake til det noen vil kalle «gammeldagse» sosiale ferdigheter.

Mål

 • Vårt hovedmål er å øke elevenes bevissthet om en verden som ligger utenfor deres sosiale mediedomene. Vi ønsker å gjøre dem oppmerksomme på hvordan enkle vennlige handlinger og omtenksomhet overfor andre utenfor deres sosiale mediesfære kan berike deres eget og andres liv, og dermed gjøre veien gjennom livet enklere.
 • Oppmuntre til handlinger som å bli venn med en person utenfor deres sosiale gruppe på skolen, besøke en eldre person på et omsorgshjem, tilby å hjelpe til med husarbeid hjemme osv. kan hjelpe elevene våre til å utføre ASK (Actions of Kindness).
 • Oppnå kontakt og etablere nettverk med andre europeiske skoler.
 • Utvikle engelsk som et naturlig lingua franca i dette samarbeidet.

Tilknytning til læreplan (LK20)

Overordnet del

Et av verdigrunnlagene i den overordnet delen av læreplanen heter «Menneskeverdet», og sier at «Mennesker er sårbare og feilbarlige. Tilgivelse, nestekjærlighet og solidaritet er nødvendig for at mennesker skal vokse og utvikle seg. Den enkeltes personlige overbevisning og samvittighet må tas på alvor slik at alle kan tenke, tro og uttrykke seg fritt. Elevene skal selv bidra til å ivareta menneskeverdet og reflektere over hvordan de kan hindre at det blir krenket.» (1.1 Menneskeverdet (udir.no). Dette prosjektet er en meget fornuftig og interessant måte å jobbe på for våre studenter for å oppnå akkurat dette verdigrunnlaget.

Demokrati og medborgerskap

I engelsk programfag handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å utvikle elevenes forståelse for at deres oppfatning av verden er kulturavhengig. Ved å lære engelsk kan elevene møte ulike samfunn og kulturer gjennom å kommunisere med andre over hele verden, uavhengig av språklig og kulturell bakgrunn. Dette kan bidra til å åpne for flere måter å tolke verden på og være med på å skape nysgjerrighet og engasjement, og medvirke til å forebygge fordommer.

Kompetansemål engelsk 1
 • bruke et rikt og presist ordforråd av generell og fagspesifikk art på en hensiktsmessig og situasjonstilpasset måte både muntlig og skriftlig
 • uttrykke seg nyansert og presist med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon
 • gjøre rede for andres argumentasjon og bruke og følge opp andres innspill i samtaler og diskusjoner om ulike emner

Slik gjør du

Innledende arbeid
 • Kontakt med skoler i to til tre europeiske land etableres før skolestart.
 • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på European School Education Platform (ESEP) Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace. Her kan lærere og elever samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert.
 • Del opp prosjektet i ulike aktiviteter som er avtalt på forhånd angående innhold, struktur og tidsperspektiv.
 • Sett opp tidsfrister til hver aktivitet og forplikt hvert land til å forholde seg til disse.
 • Et Teams-møte mellom lærerne gjøres hver måned for å diskutere fremgang, evt. problemer, løsninger osv.
Gjennomføring
 • De to første ukene: Lærere deler timeplaner og utarbeider et program for passende virtuelle møtetider og en klar plan for prosjektet.
 • Elevene fyller ut profilinformasjon.
 • Lærere lager noen reflekterende spørsmål på et foruminnlegg som elevene kan vurdere og svare på i små grupper.
 • I par eller grupper på tre intervjuer elevene hverandre om sine erfaringer med ASK. Videoer eller lydfiler lastes opp til Twinspace.
 • Studenter bruker regelmessig Chat-funksjonen til de gitte tidspunktene (basert på lærernes delte timeplaner).
 • Vi vil helst jobbe ukentlig med prosjektet. Den irske partneren har en 2-timers eTwinning-time per uke, satt av kun til å jobbe med prosjektet. Den norske skolen vil inkludere eTwinning i de ukentlige engelsktimene. Den svenske skolen skal gjøre det samme. Prosjektets varighet vil være mellom 12 og 18 uker. Vi vil gjerne dele studentene inn i internasjonale grupper i siste fase av prosjektet, men i begynnelsen vil de jobbe sammen i små nasjonale grupper (eller par).
 • Mot slutten av prosjektet vil vi ha en spørreundersøkelse i TwinSpace der studentene gir tilbakemeldinger og kommer med ønsker for fremtidig samarbeid.
 • Kreativ bruk av digitale medier som for eksempel samproduksjon av filmer, presentasjoner, digitale fortellinger mm. for å illustrere, vise og sammenligne skolehverdagen, hjemplassen og egen livsstil i tillegg til å fortelle om hvor viktig omtenksomhet, og det å være snill og tålmodig, er i dagens samfunn.
 • Filmer kan lages enkeltvis, men det er en fordel med samproduksjon på tvers av landegrensene.
 • Korte, skriftlige tekster på Padlet eller Word-dokumenter som kan samskrives av forskjellige arbeidsgrupper på tvers av landene.
 • Gjennomfør gjerne hyppige online-møter i TwinSpace mellom elevene.
 • Alt ferdig materiale publiseres på TwinSpace.
Utstyr
 • TwinSpace med e-post, chat og online-møter
 • E-post
 • Microsoft Teams/Google Meet
 • Presentasjonsverktøy
 • Videoredigering: Mobil-apper (f.eks iMovie osv.) brukes som verktøy for å lage filmer som skal presenteres på TwinSpace. Samproduksjon skjer via tverrfaglig arbeid på egen skole og via delte dokumenter (TwinSpace) på tvers av landene.
Tips

Det er lurt å putte inn flere små innslag av eTwinning-prosjektarbeid i slutten av en vanlig undervisningsøkt. Man kan selvfølgelig sette av hele undervisningstimen, men noen ganger er det like effektivt å avslutte en time med f.eks en 15-minutters økt med eTwinning. Elevene liker ofte å jobbe på denne måten.

Evaluering av opplegg

Prosjektet er ved publisering ikke fullført, men så langt kan det oppsummeres som et vellykket samarbeid mellom de tre skolene der kunnskapen om våre forskjellige aktiviteter er blitt spredt til mange. Den irske skolen har faktisk kommet på besøk til oss i Norge (gruppemobilitet med midler fra Erasmus+). Det har også blitt en meget god måte å jobbe tverrfaglig på innenfor skolen; det har fått oss til å planlegge, tenke og gjennomføre alt på en konstruktiv og effektiv måte, både med tanke på synliggjøring av kompetansemålene for lærerne og elevene, men også til å være mer bevisst våre nasjonale og internasjonale holdninger.