Hopp til hovedinnhold

eTwinning: Ma Maison - Huset mitt

Bruk fransk, eller et annet fremmedspråk, og la elevene ta utgangspunkt i sin egen bolig som tema for samarbeid på tvers av landegrensene.

Sist oppdatert : 3. november 2023

Forfatter: eTwinning ambassadør og lærerutdanner Anita Normann, Institutt for lærerutdanning, NTNU

Innledning

Prosjekt er utviklet for faget Fremmedspråk i ungdomsskolen. Varighet kan være fra 3 uker til et par måneder, avhengig av hvor mye man ønsker å legge inn.

Mål

Opplegget kan forankres i ulike kompetansemål fra LK20 for faget Fremmedspråk, for eksempel ett eller flere av disse:

 • «Delta i enkle samtaler i dagligdagse situasjoner om aktiviteter og kjente emner»
 • «Skrive enkle tekster om dagligliv og opplevelser som forteller, beskriver og informerer, med og uten hjelpemidler»
 • «Bruke relevante lærings- og kommunikasjonsstrategier, digitale ressurser og erfaringer fra tidligere språklæring i læringsprosessen»
 • «Utforske og beskrive levemåter, tradisjoner og geografi i områder der språket snakkes, og se sammenhenger med egen bakgrunn»

Prosjektets konkrete læringsmål

Gjennom dette eTwinning-samarbeidet skal elevene

 • lære om ulike boforhold og boligtyper gjennom å produsere og presentere både eget og felles produkt
 • sammenligne og reflektere rundt forskjeller og likheter vedr. boforhold i Europa, samt drøfte mulige forklaringer på disse forskjellene og likhetene
 • utvide ordforrådet sitt i fremmedspråk innenfor det aktuelle området

Forslag til framdriftsplan

Innledende arbeid 

 • Etabler kontakt med skoler i andre europeiske land om et eTwinning samarbeid før skolestart
 • To av samarbeidspartnerne registrerer prosjektet på European School Education Platform. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte. Her bestemmer man selv hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert.

Gjennomføring

Prosjektet er inndelt i seks faser inkludert vurdering og evaluering.

Fase 1: Oppstart

Hver av klassene får ansvar for å utarbeide en spesifikk bildeordliste på TwinSpace, der relevante ord på målspråket presenteres. Eksempel på fordeling av et slikt arbeid:

 • Klasse 1 får ansvar for å utarbeide en bildeordliste knyttet til navn på ulike typer boliger, og rom i en bolig
 • Klasse 2 får ansvar for å lage en bildeordliste knyttet til ord på møbler og gjenstander i ulike rom
 • Noen kan få ansvar for stedsadverb, andre for preposisjoner osv.

Bildeordlistene publiseres til slutt på TwinSpace og skal fungere som en felles læringsressurs som skal utgjøre en del av det språklige målet med prosjektet.

Fase 2: Produksjon

 • Elevene tar bilder av egen bolig og rom og møbler i boligen sin. I tillegg utarbeider de en skriftlig beskrivelse på målspråket.
 • De trener på å lese manuset sitt.
 • Bilder og manus skal deretter brukes for å produsere en digital fortelling om egen bolig. De gjør et lydopptak av det manuset de har øvd på, og lyd og bilder settes sammen til en liten film med stillbilder. Her kan for eksempel Moviemaker, Photostory, iMovie eller andre enkle filmredigeringsverktøy brukes.

Fase 3: Presentasjon, deling og respons

 • De ferdige digitale fortellingene lastes opp på TwinSpace.
 • Medelever og partnerelever laster ned og ser på det som er produsert. De bruker TwinSpace for å gi konstruktive tilbakemeldinger samt stille spørsmål til hverandre vedrørende de ulike produktene

Fase 4: Drøfting og refleksjon i nasjonale grupper

 • På målspråket, evt. på morsmålet, drøfter elever i respektive klasser forskjeller og likheter i boligforhold, og hva disse kan skyldes. Her kan man bl.a. komme inn på den betydningen vær, klima, naturressurser og annet har for den måten vi lever og bor på i de ulike europeiske landene.

Fase 5: Arbeid i tverrgrupper - utarbeiding av felles produkt

Sett elevene sammen i Europagrupper (dvs. grupper på tvers av de nasjonale klassene). Hver Europagruppe skal samarbeide om å lage sin egen drømmebolig. De må også bestemme og presentere hvor boligen skal ligge (land, samt by eller landsbygd), hvilket materiale boligen skal bygges av, hvor stor den skal være, hvilke rom den skal inneholde osv. Alle disse valgene må de kunne begrunne på målspråket.

Lag egen side, egen bilde- og filmappe på TwinSpace til hver gruppe

Gruppene bruker sin egen mappe på filarkivet i TwinSpace, for å dele dokumentere underveis og for å publisere gruppas endelige produkt. Det endelige felles produktet kan utarbeides på ulike måter for eksempel som:

 • En digital fortelling med egne scannede tegninger, lovlige bilder fra nettet, evt private bilder, samt en fortellerstemme.
 • En PowerPoint- presentasjon med bilder og forklaringer
 • En Google Sketchup konstruksjon
 • En felles utarbeidet bildebok, for eksempel Storybird, der drømmehuset presenteres i tekst og bilder

Utstyr

 • TwinSpace med e-post, chat og videokonferanse
 • e-post
 • Skype
 • Presentasjonsverktøy
 • Photostory
 • Google Sketsup
 • Storybird
 • Moviemaker mfl.

Tips

 • Andre tema som passer godt til samme type samarbeid er Machambre (rommet mitt) / Mon école (skolen min) / Ma ville (byen min)
 • Som et tilpasset eller et alternativt opplegg kan man bruke engelsk som kommunikasjonsspråk.

Vurdering

Fase 6: Refleksjonslogg rundt læringsutbytte og egen språkutvikling

 • Basert på konkrete spørsmål eller overskrifter utarbeidet av prosjektets lærere, eller av lærere og elever i fellesskap, skriver elevene en logg der de reflekterer rundt det de har lært i prosjektet. De skal også reflektere rundt samarbeidet i ”Europagruppene” og rundt sin egen språkutvikling.