Hopp til hovedinnhold

eTwinning: Leve i Norden

Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Utveksle fakta og synspunkter om menneskerettigheter, miljø, livssyn og kultur mellom elever i nordiske land. Elevene kommuniserer på eget morsmål/skandinaviske språk. 

Sist oppdatert : 3. november 2023

Vi gjør oppmerksom på at prosjektet ikke er oppdatert i samsvar med kompetansemålene fra LK20.

Forfatter: Anita Normann

Publisert første gang: juli 17, 2020

Innledning

Utarbeidet etter en ide av Anita Normann, førstelektor NTNU

Prosjekt i faget Internasjonalt samarbeid over to til tre måneder. 

Mål

Prosjektets hovedmål

Gjennom å samarbeide om dette prosjektet skal de involverte elevene fra ulike land i Norden

 • Lære mer om Nordens befolkning i dag
 • Motvirke utviklinga av fordommer og rasisme
 • Drøfte verdien av kulturelt mangfold i Norden

Kompetansemål fra fagets læreplan (dvs. utkast til læreplan):

Fra hovedområdet Samfunn og Kultur

 • Utveksle fakta og synspunkter om menneskerettigheter, miljø, livssyn og kultur med elever i andre land

Fra hovedområdet Kommunikasjon og Språklæring

 • Bruke valgte tema for å planlegge og produsere innhold

Slik gjør du

Gjennomføringa av prosjektet er inndelt i ulike faser

Fase 1: Innledende aktiviteter

 • Hver elev får i oppgave å forske i sin egen families røtter
 • Hvor kommer vi fra?
 • Når, hvordan og hvorfor havnet vi der vi bor nå?
 • Lærerne i de involverte klassene fokuserer på store folkeflyttinger før og nå

Fase 2: Produksjon av familiehistorier

 • Med utgangspunkt i det elevene har funnet fram produserer de en presentasjon om sin families historie. Ulike verktøy og uttrykk kan brukes til dette: film, bildepresentasjon, lydfiler, animasjon, digital fortelling, digital bok.

Fase 3: Deling og respons

 • Det ferdige materialet publiseres på prosjektets lukkede TwinSpace (i et filarkiv eller et bildegalleri)
 • Elever gir respons til hverandre, samt stiller spørsmål om familiehistoriene gjennom å bruke TwinSpace bloggen

Fase 4: Etterarbeid og presentasjon 

 • I nasjonale grupper (innenfor den enkelte klasse) får elevene ansvar for å gå gjennom et visst antall av de ulike historiene fra de involverte klassene. Med utgangspunkt i historiene skal de lage en statistisk oversikt knyttet til temaets hovedspørsmål: Hvem er vi – og hvor kommer vi fra?
 • Hver gruppe presenterer sine funn for medelever i klassen, og sammen reflekterer de rundt funnene. Her kan man bl.a. se på om det er forskjeller mellom de nordiske landene når det gjelder hvem vi er og hvor vi kommer fra

Fase 5: Sluttfasen – dokumentasjon & samarbeidsskriving 

 • Det settes sammen grupper på tvers av de involverte klassene. Hver av disse nordiske elevgruppene skal gjennomføre et samarbeidsskrivingsprosjekt, der målet er å dokumentere sine temakunnskaper. Dette kan skje på ulike måter, som for eksempel vha.:
 • Google Docs eller andre web baserte samskrivingsdokument (som for eksempel Etherpad) gir muligheter for å skrive tekster i ulike sjangre
 • Storybird, som er særlig egnet for å produsere og dele fortellinger, vha tekst og bilder
 • Flippingbook, der ulike filtyper (pdf, Word, Excel, PPT m.m.) kan importeres for å dokumentere elevens kunnskaper
 • De ferdige tekstene publiseres på TwinSpace, slik at medelever også kan lese dem om lære av dem

Utstyr

 • TwinSpace med e-post, chat og videokonferanse
 • e-post
 • Skype

Tips

Dette er et tenkt prosjektsamarbeid mellom skoler i Norden/Skandinavia, der elever kan kommunisere på eget morsmål

I prosjektet trekkes det også inn aktuelt lærestoff fra fagene norsk og KRLE (slik læreplanen i faget Internasjonale samarbeid åpner for), i tillegg til samfunnsfag.