Hopp til hovedinnhold

eTwinning: Kulturkunnskap via filmverden

Videregående elever ser og diskuterer filmer på tvers av landegrenser. Varighet tre måneder med en til to timer per uke.

Sist oppdatert : 3. november 2023

Vi gjør oppmerksom på at prosjektet ikke er oppdatert i samsvar med kompetansemålene fra LK20.

Forfatter: Hanne Kvem Ramberg

Publisert første gang: juli 17, 2020

Innledning

En prosjektide av Hanne Kvam Ramberg, eTwinning ambassadør

Tidsbruk: Tre timer i ukene med filmvisning og deretter 1-2 timer pr uke for filmanalyse og diskusjoner. Man kan velge å se to-tre filmer fordelt over tre måneder parallelt med at man bruker tid på å bli kjent og å skape et godt grunnlag for gode relasjoner mellom elevgruppene.

Mål

Hovedmål

 • å skape engasjement
 • å gi elevene innsikt i kulturkunnskap gjennom en kanal elevene kjenner til og ofte er positive til
 • å gi alle elever muligheten til å tilegne seg kulturkunnskap gjennom lyd og bilde
 • å gi elevgruppene et felles utgangspunkt for videre samarbeid

Tilknytning til læreplan

Noen eksempler

 • skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer
 • bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet
 • bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk
 • samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge
 • sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge
 • samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet
 • gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur
 • definere omgrepet kultur og gje døme på at kultur varierer frå stad til stad og endrar seg over tid
 • presentere hovudtrekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk
 • beskrive hovudtrekk ved kulturen til nokreminoritetar i Noreg og drøfte utfordringar i fleirkulturelle samfunn
 • forklare kvifor fordommar oppstår og diskutere korleis framandfrykt og rasisme kan motarbeidast 
 • gje døme på korleis religion og etnisk variasjon påverkar samfunn og kultur

Slik gjør du

Innledende arbeid 

 • Kontakt med skoler i ett til to europeiske land er etablert før skolestart
 • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på European School Education Platform. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert
 • lærerne bli enige om filmer, kommunikasjonsplattform og verktøy
 • lærerne velger ut tema innenfor kulturkunnskap knyttet til filmvalg
 • det lages en tidsplan for prosjektet

Gjennomføring

Progresjon

 • Første to uker: bli kjent
 • 3. uke: se film nr. 1
 • 4. og 5. uke: analysere og diskutere filmen
 • 6. uke: avsluttende presentasjon av etterarbeid knyttet til film nr. 1
 • 8. uke: se film nr. 2
 • 9. og 10. uke: analysere og diskutere filmen
 • 11. uke: avsluttende presentasjon av etterarbeid knyttet til film nr. 2
 • 12. og 13. uke: Elevgruppene avslutter hele prosjektet med å selv spille inn én scene fra en av filmene de har jobbet med og deretter dele sluttproduktet med sine partnergrupper
 • Eksempel på tema som kan bli diskutert og jobbet med
 • høytider
 • sjangerlære el realismo mágico 
 • kulturforskjeller mellom landsbygda og byen
 • ungdomskultur
 • fritidssysler
 • holdninger til personvern og opphavsrett
 • de involverte klassene deles inn i mindre grupper der alle grupper består av representanter fra alle tre partnerskolene.
 • gruppene poster tanker og observasjoner fra filmen knyttet til det aktuelle tema på http://www.padlet.com 
 • elevene kan møtes via Skype og svare sammen på spørsmål knyttet til filmen og det aktuelle tema
 • hver gruppe poster en oppsummering av sitt arbeid på TwinSpace, elevene kan selv velge form
 • gjennomfør intervjuer, lag presentasjoner og tekster - alt deles på TwinSpace 

Som nevnt kan prosjektet avsluttes med at hver partnerskole lager sin tolkning av én scene fra en av filmene gruppene har sett og denne spilles inn til film og deles i TwinSpace.

Utstyr

All kommunikasjon går i hovedsak via TwinSpace. I tillegg vil man kunne benytte seg av samskrivingverktøyet www.padlet.com, gruppesamtaler via Skype og presentasjoner via blogg. Og dette vil gjelde både lærere og elevgrupper. Forslag om verktøy fra elevene selv er alltid spennende og bør inkluderes!

 • TwinSpace med e-post, chat og videokonferanse
 • e-post
 • Skype
 • Presentasjonsverktøy
 • videoredigering
 • Padlet

Tips

Et eksempel på et tidligere prosjekt: Filmene Volver av Pedro Almodovar og Veiviseren av Nils Gaup ble brukt som utgangspunkt for ulike tema innenfor kulturkunnskap. To prosjektgrupper var involvert, Norge og Spania. Arbeidsspråkene var spansk og engelsk. Elevene gikk første året på videregående skole. Eksempel på tema som ble diskutert og jobbet med:

 • høytider
 • Allehelgensdag
 • sjangerlære el realismo mágico 
 • det samiske folk og kultur – et tilbakeblikk og situasjonen i dag

Evaluering av opplegg

Film er et takknemlig medium å jobbe med da de fleste elever liker å se film. En annen fordel med å bruke film er at elevene får input både gjennom bilde og lyd samt egne referansepunkter. Ved å bruke film i klasserommet utfordres flere av elevens sanser, og det skapes et godt miljø for læring. Å bruke film som utgangspunkt er også er en fordel med tanke på at elevene da har samme referansepunkter ved oppstart av arbeidet.

Samtidig er det viktig at lærergruppa på forhånd konkretiserer både for seg selv og for elevene hvilke tema man er ute etter å jobbe med slik at man unngår at diskusjonene blir for generelle.

Bruk av film gjør det enkelt å differensiere, man kan alltid si noe om en film på det fremmedspråket man studerer. Læreren må i etterkant finne oppfølgingsoppgaver som passer til de ulike elvenes nivå, slik at alle kan arbeide videre med det de har sett.