Hopp til hovedinnhold

Be my guest

Skryt av hjemstedet til klassen! Lag informasjonsmateriell om hjemplassen, slik at prosjektpartnerklassene får bli bedre kjent med dere.

Sist oppdatert : 10. juni 2024

Forfatter: eTwinning-ambassadør og lærerutdanner Anita Normann, Institutt for lærerutdanning, NTNU

Publisert første gang: juli 16, 2020

Innledning & kompetansemål

Prosjektet er beregnet på valgfaget 'Internasjonalt samarbeid' med en varighet på minst tre måneder.

Opplegget går kort fortalt ut på at de involverte prosjektklassene skal planlegge et tenkt besøk av partnerklassene til sin egen hjemplass. Elevene må utarbeide diverse egenprodusert informasjonsmateriale og dele dette med partnerklassene. Materialet skal gi et best mulig samlet inntrykk av hjemplassen, slik at partnerne kan danne seg et bilde av og lære noe om stedet. Opplegget forankres i følgende kompetansemål fra LK20, for faget Internasjonalt samarbeid:

 • «utforske og reflektere over forskjeller og likheter mellom egne og andre menneskers kulturer, holdninger og levemåter i dialog med mennesker i andre land»

Læringsmål

Prosjektets konkrete læringsmål

Gjennom å samarbeide om dette prosjektet skal de involverte elevene

 • utvide sine kunnskaper om samarbeidspartnernes hverdag, kultur og tradisjoner.
 • lære mer om seg selv gjennom samtidig å lære om andres kultur og væremåte
 • videreutvikle sin interkulturelle kompetanse, som omhandler evnen til å utvikle nysgjerrighet på, innsikt i og forståelse av kulturelt og språklig mangfold, både lokalt og globalt, for å samhandle med andre.

Forslag til framdriftsplan

Innledende arbeid

 • Etablér kontakt med skoler i andre europeiske land om et eTwinning samarbeid. Dette kan gjøres gjennom Partner finding-funksjonen på European School Education (ESEP) sin hjemmeside. 
 • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på i eTwinning på ESEP. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte. Dere bestemmer selv hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert.

Gjennomføring

 • Klassen drøfter i grupper hva det kan være aktuelt å vise fram fra hjemplassen sin, og tenker samtidig på begrunnelser. Tenk gjerne på begrep som «little c / big C culture», slik at både det hverdagslige som preger elevenes liv, samt mer kjente ting som hjemplassen har å by på, vises fram.
 • I samlet klasse blir man etter hvert enige om hva man skal satse på, og deler inn i arbeidsgrupper.
 • Hver arbeidsgruppe får ansvar for utarbeiding av ett eller flere infoprodukt. Gruppene må tenke på hva de selv trenger av informasjon og kildemateriale for å utarbeide noe eget, hvordan de skal innhente denne informasjonen, hvordan de ønsker å presentere materialet sitt, samt hvilke verktøy de ønsker å bruke for å dele sin informasjon med partnerklassen(e). Aktuelle måter å presentere og dele på kan for eksempel være å utarbeide en kort film, en digital presentasjon med lyd og stillbilder, en poster (for eksempel ved bruk av verktøyet Canva.
 • Etter hvert som produktene er ferdige, deles de med partnerklassen(e) på prosjektets TwinSpace. Her bør lærerne gi elevene sine tilgang slik at de får anledning til både å laste opp eget materiale, samt laste ned det som partnerklassen(e) har utarbeidet.
 • Neste fase består av at de to klassene hver for seg studerer og drøfter partnerklassens ulike produkter om sitt hjemsted. Hvilke likheter og forskjeller observeres? Hva legger de spesielt merke til når det for eksempel gjelder folk, bekledning, vær, klima, natur, bebyggelse osv.? Hva kan de forskjellene man oppdager mellom eget hjemsted og partnerklassens hjemsted skyldes?
 • Gi anledning til at elevene kan gi respons til partnerklassen, stille spørsmål til hverandre, samt dele synspunkter og utveksle erfaringer fra selve arbeidet. Dette kan for eksempel gjøres via et videomøte eller via forum i TwinSpace.

Utstyr

 • TwinSpace med chat og videokonferanse
 • Skype
 • Digitalkamera
 • Videoredigering som Moviemaker og iMovie, for å nevne noen
 • PowerPoint eller annet presentasjonsverktøy
 • Digital veggavis (som for eksempel Canva eller Canvastera)

Vurdering

Finn ut hva elevene har lært om hverandres hjemsted og kultur. Dette vil både sikre at elevene bruker god nok tid på å studere og drøfte partnerklassens produkter, samtidig som det kan gi lærer et bredere vurderingsgrunnlag. En slik sjekk kan gjøres på mange måter:

 • Hver elev skriver en tekst om hva de har lært om partnerklassens hjemsted.
 • Grupper av elever holder et miniforedrag om noe de har lært om partnerelevenes hjemsted
 • Hver nasjonale gruppe har på forhånd utarbeidet ”kontrollspørsmål” knyttet til det temaet de selv har jobbet med og laget en presentasjon om. Disse sjekk-spørsmålene lastes opp på TwinSpace sammen med selve produktet.
 • Det utarbeides en kunnskapsquiz for å sjekke hvor mye elevene har lært, for eksempel ved å bruke Quizlet.

Evaluering av eTwinning-samarbeidet

Til slutt bør man, både sammen med partnerklassen og innenfor hver av klassene, vurdere hvordan prosjektet har gått. Hvilke inntrykk og erfaringer sitter man igjen med? Gikk alt etter planen? Hva fungerte godt, mindre godt? Oppnådde elevene kontakt med hverandre gjennom å bruke noen av verktøyene på TwinSpace (chat, blogg, forum)? Hva kan et eventuelt nytt eTwinning-prosjekt mellom de samme partnerne handle om?