Hopp til hovedinnhold

After School Time

Få innsikt i, sammenligne og reflektere over egen og andres kultur, interesser og levemåte. Hva gjør ungdom i andre land når de ikke er på skolen?

Sist oppdatert : 10. juni 2024

Vi gjør oppmerksom på at prosjektet ikke er oppdatert i samsvar med kompetansemålene fra LK20.

Forfatter: Ingun A. Mæhlum / Senter for IKT i utdanningen - TDmoe

Publisert første gang: juli 16, 2020

Innledning

Utarbeidet etter en ide av Borgny Hjelle

Prosjektet er beregnet på valgfaget 'Internasjonalt samarbeid' over et helt år med ca. 1½ time i uken.

Mål

Prosjektets hovedmål – Kommunikasjon

 • å tilegne seg kunnskaper om jevnaldrende sinefritidsaktiviteter forskjellige steder i Europa
 • refleksjon og debatt rundt likheter og ulikheter
 • praktisk bruk av engelsk, eller et annet fremmedspråk om det skulle være praktisk mulig
 • å fremme gjensidig interkulturell forståelse mellom involverte deltakere
 • å lære samarbeid ved hjelp av IKT, og samtidig utvikle ferdighetene i bruk av forskjellige IKT-redskaper i undervisningsøyemed

Kompetansemål fra lærerplanen

 • etablere kontakt og kommunisere med ungdom i andre land gjennom å bruke IKT og multimedia
 • valg og bruk av hensiktsmessige kommunikasjonsformer og fremmedspråk
 • vurderinger av nettvett, personvern, ytringsfrihet og opphavsrett

Samfunn og kultur

 • sammenligne og reflektere over egen og andres kultur, interesser og levemåte
 • få kjennskap til og innsikt i ulike samfunn og kulturer
 • skape til interesse for hvordan ungdom i andre land lever.
 • få innsikt i, sammenligne og reflektere over egen og andres kultur, interesser og levemåte

Slik gjør du

Innledende arbeid

 • Kontakt med skoler i deltakerland etableres før skolestart
 • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på European School Education Platform. Da får dere tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS). Her kan både lærere og elever samarbeide på en sikker måte. Man bestemmer selv hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert.
 • Alle land legger inn fridager og andre dager som går bort i kalenderen inne på TwinSpace.Da er det lett for de andre deltagerne å ha oversikt over når de andre ikke kan jobbe med prosjektet
 • Lag gjerne mapper i TwinSpace for hver måned til bruk i prosjektet

September

Å bli kjent 

 • Utveksling av hilsener, presentasjoner og bilder av seg selv. Her må de oppfordres til å skrive litt om fritidsaktiviteter også, hvilke de selv driver med og hva som er populært blant ungdommer i deres område. Presentasjoner og bilder lastes opp i en mappe på TwinSpace. Merkat bilder av elever ikke bør legges ut offentlig.
 • I denne sammenhengen bør en ta opp det som har med nettvett, personvern, ytringsfrihet og respekt for hverandre å gjøre.

Oktober

Presentasjon av skole, bosted og land

 • Her kan elevene gjerne jobbe i små grupper, etter å ha snakket om hva en kanskje bør ha med i disse presentasjonene. Her er en fin anledning til å jobbe med PowerPoint, Prezi, Slideshow, Box eller andre verktøy som egner seg for presentasjoner på en grei måte. For at de som ikke kjenner landet/stedet fra før skal bli oppfordret til å studere presentasjonene godt, er det lurt at elevene også lager quizer til hverandre.
 • Opphavsrett er et viktig emne i denne omgangen. Elevene bør lære hvordan de kan finne bilder eller videoer som de har lov til å bruke. Presentasjonene lastes opp i en oktober-mappe på TwinSpace.

November

Få oversikt over populære fritidsaktiviteter i de forskjellige landene

 • Elevene gjennomgår presentasjonene fra elevene i ett av de andre landene (fra septembermappa). Her bør lærerne samarbeide om fordelingen slik at alle landenes presentasjoner blir gjennomgått. Hvert land legger så fram en liste over aktiviteter fra det landet som de har jobbet med, men bør også samtidig gjøre seg kjent med presentasjonene fra alle landene som er med. Listene lastes opp i en november-mappe.

Desember

Sortere fritidsaktivitetene i et passelig antall grupper

 • Lærerne går gjennom listene og sorterer aktivitetene til passe antall grupper. Hvis minste klasse som deltar, er på 12 elever, bør man ikke ha mer enn 6 grupper, slik at minst 2 elever fra hvert land blir på samme gruppe når de skal begynne å jobbe sammen. Elevene kan deretter komme med ønske om hvilken gruppe (tema) de skal være på, og hver av gruppene består av elever fra samtlige deltagende land. En elev på hver gruppe blir tildelt lederrolle. Det erfint om det blir noenlunde likt antall ledere fra hvert av landene. Her bør nok lærerne ta ansvaret.
 • Elevene forteller litt om hvordan de feirer jul i sitt land, og lager jule/nyttårs-hilsener til de andre. En kan gjerne bruke Gloogster for å lage hilsener. Alt legges inn i desember-mappen.

Januar 

Utarbeidelse av spørreskjema

 • Medlemmene på hver gruppe snakker nå sammen om sitt tema, og begynner å lage spørsmål som de kan tenke seg å ha med i et spørreskjema. De kan godt bruke Forum til dette ved at de lager blogginnlegg med gruppetittelen. Der diskuterer de også hva slags type skjema de vil lage. Hver gruppe bestemmer for seg, så det kan bli forskjellige løsninger. Lederen må ta ansvaret for når diskusjonen bør avsluttes, og det endelige skjemaet utformes. Det lastes opp i januar-mappen.

Februar-mars

Intervju på egen skole og opptelling av resultater

 • Gruppene blir enige om hvor mange som skal intervjues på hver skole, for eksempel 25 stykker. De bruker de samme intervjuskjemaene i hvert land. Når alle skjemaene er utfylt, må resultatene telles opp. Til slutt må det lages en oversikt, helst ved bruk av diagram, som så lastes opp i februar-mappen. Her vil nok en del grupper erfare at helt åpne spørsmål, i stedet for med alternativer, kan gi ganske mye mer arbeid ved opptelling, men det er en nyttig erfaring.

April 

Refleksjon ved sammenligning av resultatene fra de forskjellige landene

 • Gruppene plukker ut interessante resultater, enten ved at de er svært like eller svært forskjellige, og lager diagrammer som viser dette. Sammen med diagrammene er det fint at de formulerer noen tanker eller stiller seg spørsmål til hvorfor det er slik. Lastes opp i april-mappen.

Mai-juni

Publisering og evaluering

 • Det opprettes åpne sider på TwinSpace der prosjektet presenteres og resultater legges fram.
 • Prosjektet må også evalueres, både av elever og lærere

Utstyr

 • TwinSpace med e-post, chat og videokonferanse
 • e-post
 • Skype
 • Digitalt kamera

Evaluering av opplegg

Både lærer og elever bør være med i vurderingen prosjektet for eksempel gjennom et spørreskjema, men andre metoder kan også være aktuelle.