Hopp til hovedinnhold

Godkjenning av tilbydere i Kompetansepluss arbeid

Opplæringstilbydere kan søke oss om å bli godkjent kurstilbyder i Kompetansepluss arbeid.

Sist oppdatert : 20. desember 2023

Om godkjenningsordningen

Godkjenningsordningen skal fungere som en sikkerhet for god kvalitet i opplæringen. For å bli godkjent kurstilbyder må søker oppfylle visse krav og ha erfaring som Kompetanseplusstilbyder. Tilbydere som er godkjent kan få ekstra prioriteringspoeng ved tildeling av midler til Kompetansepluss-søknader.

Det er ikke et krav å være godkjent kurstilbyder for å kunne søke om tilskudd gjennom Kompetansepluss-ordningen.

Tilbydere som er godkjent, publiseres i listen over godkjente kurstilbydere i Kompetansepluss arbeid på HK-dirs nettsider.

Godkjenningsordningen forvaltes av Direktoratet for høyrere utdanning og kompetanse (HK-dir), som avgjør søknader og følger opp ordningen.

Krav og vilkår for godkjenningsordningen

1. Hvem kan søke om å bli godkjent kurstilbyder?

Opplæringstilbydere, offentlige, private og ideelle, kan søke om godkjenning. Blant kommunale tilbydere søker det enkelte voksenopplæringssenter. Blant fylkeskommunale tilbydere søker den enkelte skole/opus. Blant studieforbund søker regionavdelinger.

Private tilbydere med landsdekkende virksomhet godkjennes på regionalt/lokalt virksomhetsnivå. Godkjenningen gjelder det aktuelle organisasjonsleddet og omfatter ikke andre virksomheter i samme organisasjon.

2. Søknad, varighet, fornyelse og bortfall

Det er ingen søknadsfrist. HK-dir behandler søknadene fortløpende.

Godkjenningen gis som hovedregel for 2 år om gangen. Godkjente kurstilbydere må søke om fornyet godkjenning innen utløpet av eksisterende godkjenning.

Endringer i søkerens organisasjon i godkjenningsperioden som for eksempel sammenslutning, deling eller lignende, kan føre til bortfall av godkjenningen. Søker kan da søke ny godkjenning med ny eller endret organisasjon.

3. Krav til organisering av virksomheten

Virksomheten skal

 1. være en juridisk enhet med eget organisasjonsnummer. Hvis tilbyder er en underliggende enhet, skal også underenhetens organisasjonsnummer oppgis.
 2. ha en næringskode i Enhetsregisteret som viser at virksomheten har opplæring som formål. Det innebærer en næringskode i kategorien P-utdanning - altså næringskode 85.xxx.
 3. revideres av statsautorisert eller registrert revisor.
 4. haen navngitt person som er pedagogisk ansvarlig forKompetanseplussopplæringa i virksomheten. Personen må ha pedagogisk utdanning eller tilsvarende realkompetanse og ha gjennomført nettkurs for kursholdere i Kompetanseplussprogrammet.
 5. ha et pedagogisk-faglig miljø på minimum 3 personer.

4. Krav til gjennomførte Kompetansepluss prosjekt

Søker må ha gjennomført minimum tre Kompetansepluss arbeid eller Kompetansepluss fagopplæring-prosjekt som søker/tilskuddsmottaker. Prosjektene skal være faglig og administrativt gjennomført i overensstemmelse med prosjektsøknadene og vilkårene for tilskudd. Prosjektene må være sluttrapportert og godkjent, og fra minst to tildelingsrunder i løpet av de siste 6 årene.


HK-dir vil gjøre en helhetsvurdering på grunnlag av de gjennomførte Kompetansepluss- prosjektene. Dersom tilbyder har gjennomført flere prosjekter, baseres vurderingen på hele søkers portefølje. Resultater fra tilsyn og kontroll vil også bli tillagt vekt i vurderingen av godkjenningssøknaden.

5. Krav til internkontrollsystem for kvalitetssikring av Kompetanseplussprosjekter

En godkjent kurstilbyder skal ha et internkontrollsystem som viser hvordan virksomheten sikrer kvaliteten i arbeidet med Kompetansepluss. Systemet skal sikre at planlegging og gjennomføring av prosjektene skjer på en administrativ og pedagogisk forsvarlig måte.

Internkontrollsystemet skal vise at virksomheten:

 1. sørger for at vilkårene for tildelingsrundene, i retningslinjene og i tildelingsbrev for gjennomføring av Kompetanspluss-prosjekter er tilgjengelige og kjent i virksomheten.
 2. sikrer at undervisere har pedagogiskkompetanse el. annen relevant kompetanse for å drive opplæring mot arbeidslivet, og at alleundervisere har gjennomført nettkurs for kursholdere i Kompetanseplussprogrammet.
 3. sørger for at ansatte og undervisere deler kunnskap og erfaring og gis mulighet for faglig utvikling.
 4. har system for forankring hos opplæringsmottaker, dvs. hos ledelse, ansatte og eventuelle andre aktører.
 5. har system for å avdekke avvik, og rutiner for tiltak dersom det blir oppdaget avvik.
 6. har systematisk gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer slik den skal.

Internkontrollen skal dokumenteres i den formen og det omfanget som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

6. Kontroll og reaksjoner

Som forvalter av offentlig myndighet og offentlige midler, har HK-dir rett og plikt til å føre tilsyn og kontroll med godkjente kurstilbydere. Dersom krav og vilkår ikke er eller har vært oppfylt i godkjenningsperioden, kan HK-dir pålegge retting eller trekke tilbake godkjenningen.

HK-dir kan pålegge retting hvis det framkommer mindre avvik fra krav og vilkår for godkjenningsordningen eller avvik i gjennomføring av Kompetansepluss-prosjekter.

HK-dir kan trekke godkjenningen hvis:

 • tilbyderen alvorlig eller gjentatte ganger har brutt krav og kriterier for tilskudd gjennom Kompetansepluss arbeid-ordningen
 • virksomheten ikke lenger oppfyller de formelle kravene til virksomhet, som forelå på søknadstidspunktet
 • praksis viser at tilbyder ikke har nødvendige rutiner for sikring av faglig og pedagogisk kvalitet eller øvrig administrativ håndtering som kreves som godkjent kurstilbyder av Kompetansepluss arbeid

En tilbyder som har mistet godkjenningen eller ikke fått fornyet godkjenningen, kan søke om ny godkjenning.

HK-dir bruker offentlige registre til å kontrollere om virksomhetene oppfyller de formelle kravene til organisering, jf. kap3. Det er søkers ansvar at offentlige registre er oppdatert.

7. Klage og uttalelsesrett

En avgjørelse hvor HK-dir pålegger tilbyder retting, eller trekker tilbake en godkjenning, er et enkeltvedtak. Hvis HK-dir mener det er aktuelt å ta en slik avgjørelse, vil tilbyderen bli forhåndsvarslet og i den forbindelse få mulighet til å uttale seg.

Dersom HK-dir pålegger kurstilbyder retting eller trekker tilbake en godkjenning, kan kurstilbyderen klage på vedtaket. Da vil HK-dir vurdere vedtaket på nytt. Dersom HK-dir mener at vedtaket ikke skal endres, vil saken oversendes Kunnskapsdepartementet. De vil da behandle klagen, og kan enten opprettholde vedtaket eller endre det helt eller delvis.

8. Endringer i godkjenningsordningen

Kravene til godkjente kurstilbydere vil kunne endres etter hvert som ordningen utvikles. Godkjente kurstilbydere må forholde seg til de til enhver tid gjeldende reglene for godkjenning. Ved vesentlige endringer vil godkjente kurstilbydere bli informert.

Krav og vilkår er endret med virkning fra og med 20.12.2023.

Søknadsskjema

Samme søknadsskjema brukes for førstegangs søknad om godkjenning og søknad om fornyet godkjenning.