Felles klagenemnd for behandling av klagesaker

Felles klagenemnd behandler klager på enkeltvedtak som er fattet etter universitets- og høyskoleloven.

  Sakene som behandles omfatter klage over enkeltvedtak truffet med hjemmel i universitets- og høyskoleloven §§ 3-7 (8), 4-7 til 4-10 og 7-9 (Lovdata).

  Felles klagenemnd behandler også klager på utdanningsinstitusjonenes avgjørelser om innsyn.

  Felles klagenemnd fatter endelige vedtak, og avgjørelsene vil derfor kunne være retningsgivende for de vurderinger som klagenemnda ved hver enkel institusjon gjør i tilsvarende saker. 

  Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som er sekretariat for Felles klagenemnd. Sekretariatet har ansvaret for å forberede og tilrettelegge klagesakene for nemnda, og innkalle til møter i samråd med nemndas leder.

  Studentsaker

  Med studentsaker menes saker om klager på enkeltvedtak fattet med hjemmel i universitets- og høyskoleloven:

  • § 3-7 (8) om reaksjoner ved bruk av falske dokumenter med videre
  • §4-7 om annullering av eksamen eller prøve
  • §4-8 om utestenging og bortvisning
  • § 4-8 om salærnedsettelse
  • § 4-9 om utestenging grunnet straffbare forhold – politiattest
  • § 4-10 om utestenging etter skikkethetsvurdering
  • § 7-9 om bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

  Klager på vedtak som blir opprettholdt i studentsaker innenfor kompetanseområdet til Felles klagenemnd, skal sendes til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Det er viktig at alle dokumentene i saken blir vedlagt klagen.

  Sekretariatet for Felles klagenemnd har utarbeidet en veileder for oversendelse av saker (PDF).

  Innsendelse av klager på studentsaker

  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
  v/ Felles klagenemnd
  Postboks 1093
  5809 Bergen

  Andre klager etter universitets- og høyskoleloven

  Klager på vedtak som blir opprettholdt i saker innenfor kompetanseområdet til Felles klagenemnd, skal sendes til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

  Det er viktig at alle dokumentene i saken blir vedlagt klagen.

  Sekretariatet for Felles klagenemnd har utarbeidet en veileder for oversendelse av saker (PDF).

  Innsendelse av andre klager

  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
  v/ Felles klagenemnd
  Postboks 1093
  5809 Bergen

  Innsynssaker

  Felles klagenemnd er rett klageinstans for utdanningsinstitusjonenes avgjørelser etter offentleglova (Lovdata), og for avgjørelser som gjelder partsinnsyn etter forvaltningsloven.

  Kunnskapsdepartementet har delegert kompetanse til å behandle klagesaker som gjelder innsyn etter offentleglova, og klagesaker som gjelder partsinnsyn etter forvaltningsloven. Delegeringen for klagesaker etter offentleglova har vært gjeldende siden 1. juni 2015, og for klagesaker som gjelder partsinnsyn siden 6. mai 2022.

  Klagesaker som gjelder avslag på krav om innsyn, kan oversendes elektronisk via eFormidling til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

  Klagesaker kan også sendes til Felles klagenemnd på e-postadressen innsyn-klageinstans@hkdir.no. Da ber vi om at dokumentene sendes via FileSender (tjenesten tilbys av Sikt). 

  Kontaktperson for innsynssaker er Magnus Wiig.

  Medlemmer av nemnda

  Nemnda består av syv medlemmer valgt av Kunnskapsdepartementet. Disse velges normalt for fire år av gangen. Studentrepresentantene velges for to år av gangen.

  Fra 1. april 2022 består nemda av:

  • Marianne Klausen (leder)
  • Hilde Ruus (nestleder)
  • Fredrik Boksasp (medlem)
  • Liv Sandvik (medlem)
  • Frode Randal (medlem)
  • Tobias Brynildsen Øvstedal (student)
  • Jens Kristian Øvstebø (student)

  Lisa Johansen Fyrileiv leder sekretariatet for nemnda, og er kontaktperson. Benytt kontaktinformasjonen nederst på denne siden. Husk at sensitiv informasjon ikke skal sendes per e-post.

  Klagesaker kan sendes inn til sekretariatet fortløpende, per post.

  Regelverk

  Tidligere vedtak

  • Tidligere vedtak i Felles klagenemnd

   Vedtakene viser et sammendrag av de sakene som har vært til behandling i Felles klagenemnd. Det er anledning til å få oversendt vedtak i respektive saker, dersom det skulle være behov for det. Slike ønsker kan rettes til Sikt, som vil vurdere dette opp mot reglene om taushetsplikt og unntak fra offentlighet.

  Årsmelding

  Kontakt

  Telefon: 55 30 38 00
  E-post: post@hkdir.no