Hopp til hovedinnhold

Utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning Utlysning 2023

• Utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) lyser ut 52 millioner kroner i tilskudd til kvalitetsutvikling i høyere yrkesfaglig utdanning, under forbehold om Stortingets vedtak om tildeling av midler til dette formålet i samsvar med forslag i Prop. 1 S (2022-2023).

Hvem kan søke

Under denne utlysningen kan følgende søke om midler:

  • Offentlige og private fagskoler

Flere fagskoler kan samarbeide om en felles søknad. Søkere oppfordres generelt til å etablere samarbeid med andre aktører der dette kan styrke prosjektet.

Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

Formålet med utviklingsmidlene er å stimulere til høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning og godt samsvar mellom utdanningstilbudene og den kompetanse arbeidslivet etterspør.
Det kan søkes midler til:

  • Utvikling av nye utdanninger i samarbeid med lokalt, regionalt og/eller nasjonalt arbeidsliv
  • Bruk av digital teknologi for læring
  • Økt profesjonsfaglig digital kompetanse for faglærere
  • engangsinvesteringer i utstyr og infrastruktur.

Felles for alle innretningene er målet om å gi bedre læring for studentene, bidra til økt kvalitet i undervisningen og at utdanningene skal være relevante for arbeidslivet. Prosjektene kan rette seg inn mot både stedbasert og fleksibel utdanning.

Tilskuddsbeløp

Det lyses ut 52 000 000 kroner.

Slik søker du

Krav til søknaden

Søknaden må skrives på norsk eller engelsk og leveres gjennom HK-dirs søknadsplattform Espresso innen søknadsfristens utløp. Søknaden må være komplett ved levering. 

En søknad skal bestå av:

  1. Utfylt søknadsskjema i Espresso, inkludert budsjett.
  2. Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. HK-dirs mal for prosjektbeskrivelse skal benyttes
  3. Deltagelseserklæring signert av styreleder ved den fagskolen som står som søker

Rapportering og oppfølging

Institusjoner som får tildelt midler må levere fremdriftsrapporter, regnskap for prosjektet og en sluttrapport etter gjennomføring av prosjektet. Rapportering skjer i Espresso. 

Dokumenter fra utlysningsbrev

Lenkene i utlysningsbrevet virker ikke. Du finner alle filene og informasjonen her:

Kontakt oss

Kjerstin Bruvold Klokkeide

E-post:Kjerstin.klokkeide@hkdir.no