Hopp til hovedinnhold

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning

Prisen skal belønne fremragende arbeid med høyere utdanningskvalitet, og skal stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Hvem kan søke

Universiteter og høyskoler, ved institusjonens øverste leder, kan nominere tiltak ved egen institusjon. Hver institusjon kan maksimalt nominere fem tiltak. Nominasjonene skal ikke rangeres. Nominasjonene vurderes av en jury oppnevnt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Søknadsfrist

30. april 2024 kl. 10.00

Om tilskuddet

Formålet med Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Den forvaltes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og deles ut av statsråden hvert år. Prisen går i sin helhet til ett tiltak, og kan ikke tildeles enkeltpersoner. Dersom det et år ikke er en verdig prisvinner, overføres midlene til neste års pris.

Tilskuddsbeløp

Prisen er på 1 million kroner.

Vilkår for tilskuddet

For å kunne motta prisen må tiltaket oppfylle følgende kriterier:

 • Tiltaket må være fremragende, nyskapende og av vedvarende karakter, og bidra vesentlig til utvikling og forbedring av utdanningskvaliteten.
 • Tiltaket skal gjennomføres i et aktivt samarbeid mellom studenter, ansatte og andre aktuelle aktører.
 • Tiltaket skal være kunnskapsbasert.
 • Tiltaket skal ha medført positive resultater.
 • Tiltaket skal ha overføringsverdi til andre.

Slik søker du

 • Nominasjon sendes inn gjennom HK-dirs søknads- og rapporteringsportal Espresso.
 • Logg inn med brukernavn (e-postadresse) og passord. Du kan registrere ny bruker eller bruke samme informasjon som du logget deg inn med tidligere.
 • I Espresso finner du en oversikt over ordninger som har åpne søknadsfrister, med en lenke for å opprette en ny nominasjon.

Vi tilbyr individuell veiledning for søkere på oppfordring frem til søknadsfristen. Vi vil svare på spørsmål, men kan ikke lese gjennom utkast til nominasjon. Veiledning kan gjøres på e-post, telefon eller ansikt til ansikt.

Krav til søknaden

Nominasjonen må vise hvordan tiltaket oppfyller kriteriene. Den skal inneholde beskrivelse, vurdering og dokumentasjon av tiltaket og oppnådde resultater. Videre må nominasjonen vise hvordan tiltaket kan videreutvikles og hvordan resultater kan brukes av andre på tvers av fagområder og institusjoner.

Følgende spørsmål kan være til hjelp i beskrivelsen av hvordan tiltaket oppfyller kriteriene:

 • Hva gjør tiltaket fremragende sett i lys av lignede utdanninger og på tvers av fagfelt nasjonalt?
 • Hva gjør tiltaket nyskapende sett i lys av lignede utdanninger og på tvers av fagfelt nasjonalt?
 • I hvilken grad gjennomføres tiltaket i et aktivt samarbeid mellom studenter, ansatte og andre aktuelle aktører, og hva fører samarbeidet til?
 • Hvordan bygger tiltaket på eksisterende forskning, utviklingsarbeid og erfaringer?
 • Hvordan har tiltaket bidratt vesentlig til utvikling og forbedring av utdanningskvaliteten?
 • Hvordan har tiltaket forbedret studentenes læring?
 • Hvilke utfordringer søker tiltaket å løse? Hvordan bidrar tiltaket til å løse disse utfordringene?
 • Hvilke ideer og planer finnes for videreutvikling av tiltaket?
 • Hvordan kan resultater brukes av andre på tvers av fagområder og institusjoner? Finnes det allerede eksempler på dette?

Nominasjonen skal kunne leses uavhengig av vedlegg. Antall vedlegg og omfanget av disse må begrenses til det som vurderes som helt nødvendig for nominasjonen, og hele nominasjonen skal ikke overskride 5000 ord.

Til nominasjonen skal det følge et oversendelsesbrev underskrevet av rektor. Institusjoner som sender inn flere nominasjoner trenger kun å sende ett felles oversendelsesbrev.

Slik behandler vi søknaden

Nominasjonene vurderes av en jury oppnevnt av HK-dir. Juryen skal ha seks medlemmer. HK-dir oppnevner fire personer fra universitets- og høyskolesektoren nasjonalt/internasjonalt og to studenter etter forslag fra Norsk studentorganisasjon. To av de fire jurymedlemmene fra universitets- og høyskolesektoren skal være tilknyttet en institusjon i Norge og de to andre fra en institusjon utenfor Norge.

Juryens medlemmer oppnevnes for en periode på inntil tre år, med overlapp mellom nye og gamle jurymedlemmer. Studenter kan oppnevnes for maksimalt to år.

HK-dir skal oppnevne en juryleder blant de seks jurymedlemmene. Jurylederen skal være tilknyttet en institusjon utenfor Norge. Lederen har dobbeltstemme dersom de resterende medlemmene er delt i sin vurdering.

Juryen skal vurdere alle de nominerte tiltakene etter kriteriene i § 3, og gi en skriftlig tilbakemelding til hvert av tiltakene.

Juryen skal kåre én vinner, og gi en skriftlig begrunnelse for sin beslutning. Juryen har anledning til å gi hederlig omtale utover prisvinneren, dersom det er god grunn til dette.

Habilitetsreglene etter forvaltningsloven gjelder for jurymedlemmenes arbeid. Dersom et tiltak ved et jurymedlems egen institusjon er nominert, skal vedkommende tre ut av diskusjonen når dette tiltaket diskuteres.

Vi er sekretariat for juryens arbeid.

Rapportering og oppfølging

Vinner skal ikke sende inn noen rapport etter at prisen er delt ut, men er forpliktet til å presentere sitt tiltak på en arena definert av oss.

Kontakt oss

Hege Svendsen

Seniorrådgiver

E-post:hege.svendsen@hkdir.no

Telefonnummer:+4741648065