Hopp til hovedinnhold

Stipend- og vikarordning for lærere som tar videreutdanning i norsk som andrespråk - Vår 2024

Lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter integreringsloven skal nå ha 30 studiepoeng i norsk som andrespråk. Vi tilbyr to forskjellige støtteordninger for lærere som trenger videreutdanning for å tilfredsstille dette kompetansekravet. Dette er en ekstra utlysning for tilskudd til videreutdanninger som starter våren 2024.

Hvem kan søke

Lærere som arbeider i kommunal og fylkeskommunal voksenopplæring med undervisning av voksne innvandrere i norsk etter integreringsloven, kan søke.

Det vil si:

 • Lærere som underviser voksne i norsk etter læreplan i norsk for voksne innvandrere
 • Lærere som underviser i faget norsk for språklige minoriteter i FVO og kombinasjonsforsøket

Lærere som arbeider for en privat opplæringstilbyder med undervisning av voksne innvandrere i norsk etter integreringsloven, kan også søke i samarbeid med sin arbeidsgiver. Opplæringstilbyderen må være godkjent gjennom godkjenningsordningen til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Lærere ansatt hos private tilbydere må være fast ansatt.

Lærere som arbeider ved private tilbydere som ikke er godkjent, men som på oppdrag fra en kommune gir opplæring etter integreringsloven, kan også søke. I så fall skal det legges ved en skriftlig erklæring fra kommunen om at opplæringstilbyderen har dette oppdraget.

Merk at det er to søknadsfrister:

 1. Frist for å oversende søknad til skoleeier er 16. oktober 2023.
 2. Frist for å laste opp søknader i tilskuddsportalen er 30. oktober 2023 klokka 17:00.
Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

Formålet med tilskuddet er å sørge for at lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter integreringsloven oppnår denne kompetansen.

Vi tilbyr to forskjellige ordninger for lærere som trenger videreutdanning for å tilfredsstille kompetansekravet:

 1. I stipendordningen kan du få 126 000 kroner for å ta 30 studiepoeng. Stipendet kommer i tillegg til vanlig inntekt.
 2. I vikarordningen skal du frigjøres fra deler av dine ordinære arbeidsoppgaver, slik at du får tid til å studere uten at du går ned i lønn. Vikartilskuddet er på 227 000 kroner.

Lærere søker stipend eller vikarordning i samarbeid med sin leder.

Hva slags utdanning støttes?

Læreren velger selv et studium i norsk som andrespråk som er spesielt rettet inn mot norskopplæring for voksne innvandrere eller generelle studier i norsk som andrespråk. Læreren søker selv om opptak til studiet ved aktuell høyskole eller universitet. Mer informasjon om aktuelle studier finner du på kompetansenorge.no.

Ved søknad om stipend, avhenger beløpet av hvor mange studiepoeng læreren mangler for å oppfylle kompetansekravet, med maksimum kr 126 000 for 30 studiepoeng.

 • Lærere som mangler mer enn 15 studiepoeng for å oppfylle minimumskravet, kan få innvilget fullt stipend på kr 126 000, for å ta studiepoengene de mangler.
 • Lærere som mangler 15 studiepoeng eller mindre, kan få innvilget stipend på kr 63 000 for å ta studiepoengene de mangler.

Søknader til vikartilskudd forutsetter at læreren som søker skal ta 30 studiepoeng.

Denne utlysningen av stipend- og vikarordning er forbeholdt lærere som starter i videreutdanningen vårsemesteret 2024. Videreutdanningen må være avsluttet senest vårsemesteret 2025.

Det er ikke anledning til å søke midler for studier som allerede er påbegynt.

Hvordan skal stipendet brukes?

Disse vilkårene gjelder for søknader om stipend.

Stipendet tilhører læreren som får det innvilget. Lærer og skoleleder blir sammen enige om hvordan stipendet skal brukes. Stipendet kan benyttes til finansering av vikar og til kostnader i forbindelse med videreutdanningen, utover de kostnader som arbeidsgiver plikter å dekke (se under). Stipendet kan være skattepliktig i den utstrekning det overstiger kostnader forbundet med utdanningen. Les mer om skattereglene på skatteetaten.no.

Læreren får utbetalt stipend fra kommunen eller opplæringstilbyder etter at læreren har startet på studiet. Stipendet utbetales i to rater: 50 prosent etter bekreftet opptak ved studiet, og 50 prosent etter at studiet er bekreftet fullført.

Hvordan skal vikarordningen brukes?

Disse vilkårene gjelder for søknader om vikartilskudd.

Tilskuddet utbetales i sin helhet til skoleeier, som skal bruke midlene til å dekke kostnader til vikar for læreren som skal ta videreutdanning.

Lærere som deltar i vikarordningen og tar 30 studiepoeng, skal totalt frigjøres fra ordinære arbeidsoppgaver tilsvarende 37,5 prosent av full stilling. Hvordan denne tiden fordeles i løpet av studieåret, avtales lokalt.

Utgifter i forbindelse med studiene

Skoleeierne skal dekke utgifter til reise, opphold og læremidler og lignende for lærere i både stipend- og vikarordningen. Hva dette innebærer bør avtales lokalt i forkant av studiestart.

Semesteravgiften er en lovpålagt avgift for alle studenter i Norge. Semesteravgiften dekkes ikke av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Lesedager og eksamen

Fri til eksamen og lesedager, og praktisk gjennomføring av studier må avtales lokalt. Dette gjelder også hva eventuell permisjon uten lønn vil ha å si for pensjonsopptjening.

Vilkår for tilskuddet

En lærer som skal ta videreutdanning kan søke enten stipend eller vikarordning i samarbeid med sin skoleleder/arbeidsgiver ut fra hva som best dekker deres behov. Samme lærer kan ikke søke både på stipendmidler og vikarmidler.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har ikke kapasitet til å endre tildeling for en lærer fra stipend til vikarordning, eller omvendt, i etterkant.

Lærere som mottar støtte til videreutdanning fra Utdanningsdirektoratet kan ikke motta stipend eller vikartilskudd fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for den samme perioden.

Slik søker du

Offentlig ansatte lærere søker i samråd med sin skoleleder. De fyller sammen ut søknadskjema og sender søknaden til skoleeier. Skoleeier vil prioritere søknader og sende dem inn til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennom vår tilskuddsportal.

Fast ansatte lærere hos private opplæringstilbydere som er godkjent, eller hos private tilbydere som har erklæring om oppdrag fra en kommune, søker i samråd med sin leder. Private tilbydere skal ikke sende sin søknad til en kommune, men laster den opp selv i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sin tilskuddsportal.

 • Frist for å oversende søknad til skoleeier er 16. oktober 2023.
 • Frist for å laste opp søknader i tilskuddsportalen er 30. oktober 2023 klokka 17:00.

Søknadsprosess for lærere ved offentlige tilbydere

 1. Lærer og skoleleder blir enige om å søke tilskudd for utdanning.
 2. Skoleleder søker samlet for sine ansatte lærere ved å fylle ut skjemaet og sende det til sin kommune (sin arbeidsgiver). Frist for å sende skjemaet til kommunen er 16. oktober.
 3. Kommunen prioriterer søknadene de har fått fra skolene og laster dem opp i tilskuddsportalen. Frist for å laste opp prioriteringen er 30. oktober kl. 17:00.
 4. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse fatter vedtak og informerer søkerne om resultatet innen utgangen av november.

Veiledning og maler

Søknadsskjema fra kommunale/fylkeskommunale skoler skal fylles ut og sendes inn til skoleeier. Skoleeier skal prioritere mottatte søknader.

Skoleeiere skal bruke et eget skjema som skal fylles ut og sendes inn:

Registrer søknad

Skoleeiere og private opplæringstilbydere må laste opp søknadsskjemaene i tilskuddsportalen innen 30. oktober kl. 17:00.

Slik behandler vi søknaden

Skoleeier prioriterer søknadene fra sine skoler. Etter at skoleeier har prioritert søknadene, sendes disse til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som gjør den avsluttende behandlingen og fatter vedtak.

Skoleeier skal prioritere søknader som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

 • lærere ansatt ved skoler som ikke har noen lærere med formell kompetanse i norsk som andrespråk
 • lærere som ikke har noen studiepoeng i norsk som andrespråk
 • lærere som har lærerutdanning
 • lærere som underviser i norsk etter integreringsloven i mesteparten av sin undervisningstid

I tillegg kan skoleeier prioritere ut fra sine kompetansehevingsplaner og behov.

Søknader fra private opplæringstilbydere behandles av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse etter de samme kriteriene.

Søknadene behandles med de opplysningene som foreligger ved søknadsfristens utløp. Søknader som sendes inn gjennom andre kanaler, eller ikke er komplette og korrekt innsendt ved utgang av søknadsfrist, vil ikke bli behandlet.

Det oppfordres til at minst to lærere ved samme opplæringssted søker om støtte slik at lærerne kan delta i kompetansehevingen sammen.

Hvordan fordeles tilskuddene?

Støtten tildeles etter en helhetlig vurdering av oppfyllelse av ordningens kriterier og formål. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse følger skoleeiers prioriteringer av kvalifiserte søknader. Utover dette er følgende prioriteringer førende:

 • Vi prioriterer for å oppnå geografisk spredning på kompetansehevingen.
 • Vi prioriterer kommuner uten lærere med formell kompetanse i norsk som andrespråk.

Når får du svar?

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse fatter vedtak og informerer søkerne om resultatet innen utgangen av november.

Rapportering og oppfølging

Rapport etter avsluttet utdanning leveres gjennom søknadsportalen. Tilskuddsbrevet vil inneholde informasjon om rapportering.

Kontakt oss

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

E-post:post@hkdir.no

Telefonnummer:55 30 38 00