Hopp til hovedinnhold

Program for økt studentmobilitet 2023 Utvalgte profesjonsutdanninger

Denne siden ble endret 6. oktober, i forbindelse med statsbudsjett for 2024. Se avsnittet "Når får du svar?" under "Slik behandler vi søknaden".

Program for økt studentmobilitet 2023 Utvalgte profesjonsutdanninger

• Program for økt studentmobilitet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse lyser ut 65 millioner kroner i tilskudd til prosjekter som skal utvikle og prøve ut tiltak for å øke andelen studenter som tar studie- og praksisopphold i utlandet.

Disse fikk midler

Under denne utlysningen ble det totalt stilt tilgjengelig 40 000 000 kroner.

Innen utlysningsfristen utløp hadde vi mottatt 25 søknader. 13 søknader innvilget tilskudd. Totalt ble det tildelt 38 319 121 kroner i tilskudd.

Følgende søkere fikk tilskudd:

Oversikt over tildelinger 2023

Søker
Tilskuddsbeløp (NOK)
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET 
3 000 000
Nord University 
2 998 910
NTNU- Norwegian University of Science and Technology
3 000 001
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET 
3 000 000
UNIVERSITETET I STAVANGER 
3 000 000
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET 
2 999 746
OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET 
3 000 000
POLITIHØGSKOLEN 
3 000 000
NTNU- Norwegian University of Science and Technology 
3 000 000
UNIVERSITETET I AGDER 
3 000 000
UiT - The Arctic University of Norway 
2 328 100
VID Specialized University 
2 992 364
OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET 
3 000 000

Prosjektsammendrag for prosjektene som er innvilget tilskudd:

Hvem kan søke

Denne utlysningen retter seg mot universiteter og høyskoler som tilbyr:

 • treårige profesjonsutdanninger som er styrt av forskriftsfestede rammeplaner eller forskriftsfestede nasjonale retningslinjer
 • femårige grunnskolelærerutdanninger (GLU) og lærerutdanninger i praktiske og estetiske fag (LUPE)

Søkere oppfordres til å etablere samarbeid med andre aktører der dette kan styrke prosjektet.

Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

Formålet med denne utlysningen er å finansiere prosjekter som tar sikte på å skape følgende effekter:

 • Betydelig og varig økning av andel studenter som tar et utvekslingsopphold i løpet av studiet sitt
 • Studenter og ansatte anser utveksling som en naturlig del av studieløpet, er kjent med relevante tilbud/muligheter for utveksling og er bevisst på hvilket utbytte utveksling kan gi
 • Utvekslingstilbud som øker studentenes samlede læringsutbytte, gir internasjonale perspektiv på egen utdanning/profesjon og setter dem best mulig i stand til å møte et omskiftelig arbeids- og samfunnsliv
 • Strukturer som sikrer langsiktighet og forutsigbarhet for mobilitet ved institusjonens utvekslingstilbud
 • Kunnskap og erfaring med overføringsverdi spres til relevante målgrupper utenfor prosjektet

Prosjektets planlagte resultat vil bli vurdert på grunnlag av deres evne til å bidra til å skape slike effekter.

Vennligst merk at spredning er gjort til et eget, selvstendig delmål i denne utlysningen. Derfor forventes det at prosjekter har egne resultat knyttet til spredning. Slike resultater vil bli vurdert under samtlige vurderingskriterier på lik linje med øvrige planlagte resultater i prosjektet.

Tilskuddsbeløp

Dere kan søke om inntil NOK 3 000 000,- i tilskudd per prosjekt.

Prosjektet må ha en varighet på inntil fire år. Planlagt oppstart av prosjektet må være senest 1. januar 2024, og prosjektet må avsluttes innen 31. desember 2027. Merk at prosjektet må ha minst én budsjettert aktivitet i hvert år av denne fireårsperioden.

Krav om egenandel

For å kunne få tilskudd, må dere bidra med en egenandel på minimum 20 % av det tilskuddsbeløp som dere har søkt om. Les mer om hvordan egenandel beregnes her.

Hva kan midlene brukes til?

Midlene dere søker om fra HK-dir kan brukes til å dekke følgende typer kostnader:

 • Personal- og administrasjonskostnader
 • Innkjøpskostnader for tjenester
 • Reise- og oppholdskostnader
 • Andre prosjektrelaterte kostnader

Vennligst merk at Reise- og oppholdskostnader for grupper av inn- og utreisende studenter, slik det er beskrevet i fire punkt i veiledningen, ikke dekkes i denne utlysningen.

Slik søker du

Søknader må leveres gjennom HK-dirs søknadsportal, Espresso.

I søknadsskjemaet og malen for prosjektbeskrivelse er det hjelpetekster som gir veiledning om hva slags informasjon som er etterspurt i de ulike feltene.

Krav til søknaden

Søknaden må oppfylle følgende minimumskrav:

 • Søknaden må være levert innen søknadsfristen som gjelder for utlysningen
 • Søknaden må være levert gjennom HK-dirs søknadsportal, Espresso
 • Søknaden må være skrevet på norsk
 • Søknaden må være levert på vegne av en organisasjon som kan stå som søker under denne utlysningen
 • Søknaden må oppfylle kravene om varighet og egenandel som gjelder for utlysningen
 • Søknaden må ha vedlagt en prosjektbeskrivelse i pdf-format, utformet ved bruk av HK-dirs mal for prosjektbeskrivelse
 • Søknaden må ha vedlagt en signert versjon av HK-dirs deltagelseserklæring fra den personen hos søker som er administrativt ansvarlig for søknaden 

Søknader som ikke oppfyller disse kravene kan bli avvist eller bli vurdert som mangelfulle. For søknader med feil vil HK-dir gi en kort tilleggsfrist for å rette forholdet der det er mulig. Innhold i vedlegg/lenker som ikke er påkrevd vil ikke bli medtatt i vurderingen av søknaden.

Slik behandler vi søknaden

Søknadene vil bli vurdert av to personer med særlige forutsetninger og kjennskap til området utlysningen gjelder for. Ved disse individuelle vurderingene gis søknadene én delkarakter for hvert vurderingskriterium som gjelder for utlysningen, i henhold til HK-dirs karakterskala. Vurderingene blir så konsolidert, slik at hver søknad får ett sett med karakterer. Ved uenighet om karaktersetting av søknader, vil søknaden også bli vurdert av en tredje person.

For å kvalifisere for tilskudd, må samtlige av de endelige delkarakterer være høyere enn 2, og minst tre av fire delkarakterer være 4 eller høyere.

Søknadenes totalkarakterer kalkuleres på grunnlag av de endelige delkarakterene og vektingen angitt for kriteriene (vektet snittkarakter). I tilfeller hvor to eller flere søknader oppnår samme totalkarakter, vil søknadene rangeres ut fra høyeste delkarakter på kriteriene i den rekkefølge de er angitt. Ved søknader som fortsatt står likt, avgjøres rangeringen mellom disse ved loddtrekning.

Endelige vedtak om tilskudd fattes av HK-dir basert på den endelige rangeringen av søknadene.

Hvilke vilkår vil gjelde for prosjekter som får tilskudd?

HK-dirs standardvilkår for prosjekttilskudd vil gjelde ved gjennomføringen av prosjekter som får tilskudd. Her finner du en nærmere veiledning om hvordan HK-dir følger opp og kontrollerer prosjekt som får tilskudd.

Vurdering

Søknader som oppfyller kravene som gjelder for utlysningen, vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

Prosjektets relevans (30 prosent)

Under dette kriteriet vil følgende moment bli vurdert:

 • I hvilken grad behovet for prosjektet og betydningen for brukergruppen(e) er demonstrert på en tydelig måte
 • I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er konkrete og egnede til å oppnå utlysningens mål
 • Resultatenes ambisjonsnivå
 • I hvilken grad prosjektet er nyskapende og/eller komplementært til øvrige tiltak/aktiviteter allerede igangsatt hos de deltagende institusjoner/aktører

Kvalitet på prosjektets utforming og gjennomføring (20 prosent)

Under dette kriteriet vil følgende moment bli vurdert:

 • I hvilken grad prosjektet har en konkret, helhetlig og realistisk gjennomføringsplan
 • Forekomst og kvalitet på risikovurderinger
 • I hvilken grad prosjektet er kostnadseffektivt og har allokert tilstrekkelige ressurser til gjennomføring av aktivitetene
 • Prosjektets evne til å hensynta brukergruppenes behov og interesser

Kvalitet på prosjektgruppen og samarbeidsstrukturer (20 prosent)

Under dette kriteriet vil følgende moment bli vurdert:

 • De deltagende institusjoner/aktørers komplementaritet og prosjektgruppens samlede erfaring og ekspertise
 • Hvorvidt fordelingen av oppgaver og ansvar viser forpliktelse og aktiv bidragsytelse fra samtlige deltagende institusjoner/aktører
 • I hvilken grad prosjektet har en klar og helhetlig plan for samhandling mellom de deltagende institusjoner/aktører, samt med ev. interessenter

Prosjektets effekter (30 prosent)

Under dette kriteriet vil følgende moment bli vurdert:

 • Potensiell effekt for prosjektets brukergrupper, deltagende institusjoner og aktører i og utenfor prosjektet.
 • Kvaliteten på planlagte tiltak for å sikre at effektene opprettholdes etter endt prosjektperiode.
 • Kvaliteten på planlagte tiltak for å evaluere og dokumentere prosjektets effekter.

Kriteriene vil bli vektet i henhold til prosentandelen som er angitt i parentes bak det enkelte kriterium. Her finner du en nærmere veiledning om hvordan disse kriteriene vil bli forstått og anvendt ved vurdering av søknader.

Når får du svar?

Alle søkere vil bli informert om utfallet av søknadsprosessen. Vi anslår at vedtak om tilskudd vil bli sendt ut i november 2023. En begrunnelse for karaktersettingen av søknadene vil følge som et vedlegg til vedtakene.

Prosjektmidlene vil utbetalt i sin helhet i 2023. Tildelingen er ikke avhengig av finansiering over Statsbudsjettet fra 2024.

Dette vil trolig være den siste utlysningen i Program for økt studentmobilitet. Pågående prosjekter vil bli finansiert i henhold til avtale.

Kontakt oss

Aase Bergmann

E-post:aase.bergmann@hkdir.no