Hopp til hovedinnhold

Erasmus Mundus felles masterprogram

• Erasmus+

Høyere utdanningsinstitusjoner kan gå sammen i et konsortium og søke om støtte til å opprette og drive et felles studieprogram på masternivå.

Hvem kan søke

Et partnerskap/konsortium må bestå av:

  • minst tre høyere utdanningsinstitusjoner fra tre ulike land, der minst to er Erasmus+-land. Erasmus+-landene inkluderer i tillegg til EUs 27 medlemsland de tre EFTA-landene som omfattes av EØS-avtalen: Norge, Island og Liechtenstein. I tillegg kommer Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia. Disse seks landene omtales i programdokumentene som «third countries associated to the programme»
  • minst to av partnerne hvorav minst en i et Erasmus+-land utsteder et felles vitnemål eller hvert sitt separate vitnemål til studenter som fullfører studieprogrammet
  • institusjoner i øvrige land kan delta i konsortiet, også som koordinator. Disse landene omtales i programdokumentene som «third countries not associated to the programme»
  • ikke-akademiske institusjoner, f.eks. fra næringslivet kan delta i tillegg hvis deres ekspertise er relevant for programmet

Nærmere detaljer om krav til sammensetting av konsortiet og krav til mastergraden finnes i Erasmus+ Programme guide.

Søknadsfrist

Utløpt
(norsk tid)

Om tilskuddet

Hva kan du søke støtte til?

Det grunnleggende konseptet med felles studieprogram på masternivå og fysisk mobilitet mellom studiestedene er opprettholdt fra forrige programperiode, men det blitt betydelige forenklinger og mer fleksibilitet.

Støtten gis for fire eller fem studentopptak. Prosjekter kan få tildelt maksimalt 87 studentstipend, i tillegg til administrasjonsstøtte for opptil 100 studenter. Stipend gis på like vilkår til studenter fra hele verden. Det kan også søkes ettårig støtte for å utvikle et felles studieprogram.

Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) er flyttet fra KA1 til KA2, noe som signaliserer mer vekt på samarbeidspartnerskap, innovasjon og eksellense, og mindre på mobilitetskomponenten. Støtten er økt til institusjoner og studenter (særlig studentene fra Erasmus+land), og det er blitt mer attraktivt for institusjonene å rekruttere studenter uten stipend. Også reglene for forberedelse, studentopptak og geografisk balanse er gjort mer fleksible, og det er introdusert en egen støtte for studenter med spesielle behov.

Konsortier kan få støtte til fire studentopptak og ett forberedende år, eventuelt fem studentopptak. I tillegg gis et antall stipendier til studenter. Programmet må utgjøre 60, 90 eller 120 ECTS og skal være et felles utviklet program, som fortrinnsvis dokumenteres via et felles vitnemål (Joint Degree) eller ved flere vitnemål fra samarbeidsinstitusjonene. I et felles utviklet program forventes det at institusjonene sammen blir enige om innhold og struktur, inkludert felles opptaks- og kvalitetssikringsprosedyrer.

Prosjekter som velges ut vil få støtte til drift med 750 euro pr. måned pr. student avgrenset til maks 100 studenter, og det vil gis studentstipend på 1400 euro pr. måned til 60 studenter, samt mulighet for opp til ytterligere 27 fra utpekte regioner. I tillegg finnes det særskilte midler for studenter med spesielle behov. Maksimal driftsstøtte til et prosjekt vil være 1 800 000 euro.

Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) tilbyr støtte til å utvikle et Erasmus Mundus-program. Målet er å styrke deltakelsen fra underrepresenterte Erasmus+-land, institusjoner og fagområder. Dette er en selvstendig utlysning, der en institusjon kan søke en «lump sum» opp til 60 000 euro for å utvikle et felles studieprogram. EMDM har en fast varighet på 15 måneder.

Slik søker du

Erasmus Mundus er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen.

Søknad sendes til: The Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

Prosjektetableringsstøtte

Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg tilbys det veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

Kontakt oss

Erasmus+ høyere utdanning

E-post:erasmus@hkdir.no