Hopp til hovudinnhald

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Akkreditering for mobilitet

• Erasmus+

Akkreditering for mobilitet i Erasmus+ rettar seg mot aktørar som regelmessig ønsker å sende elevar, lærlingar, deltakarar i vaksne si læring, fagskulestudentar eller tilsette på eit læringsopphald i utlandet. Ordninga gir tilgang til finansiering av mobilitetsaktivitetar over lengre tid.

Kven kan søke

Du kan søke om du:

 • Er ein offentleg eller privat godkjent barnehage, grunnskule, vidaregåande skule, skule som tilbyr vaksenopplæring eller fagskule.
 • Er ein offentleg eller privat barnehage- eller skuleeigar.
 • Er ein offentleg organisasjon som jobbar opp mot barnehage og skule.
 • Er ein organisasjon som jobbar opp mot fag- og yrkesopplæringa eller vaksne si læring.
 • Har tilstrekkeleg med ressursar til å gjennomføre eit Erasmus+-prosjekt.

Spesielt for fagopplæring for vaksne: Prosjekt som skal støtte fagopplæring for vaksne, kan ikkje søke om støtte i sektoren vaksne si læring (ADU), men må søke til fag- og yrkesopplæringa (VET).

Ein søker anten som einskildinstitusjon eller som koordinator av eit konsortium.

Søknadsfrist

19. oktober 2023 kl. 10.00

Slik søker du

For å få tilgang til søknadsskjema, treng du ein EU login-brukarkonto. Denne kan du sjølv opprette på ein enkel måte .

Institusjonen eller organisasjonen som søkjer må ha ein eigen organisasjons-ID. Bruk menypunktet «Organisations» i Erasmusportalen til å finne ut om din organisasjon har eit OID-nummer eller for registrering.

Finn søknadsskjema for KA120 – SCH (skule og barnehage), VET (fag og yrkesopplæringa) eller ADU (vaksne si læring) under menypunktet «Opportunities».

Krav til søknaden

Innhald i søknaden

 • Her må ein svare på spørsmål om dykkar institusjon eller organisasjon, dykkar målsetningar og korleis de skal bruke mobilitet for å nå desse måla.
 • De må òg skrive under på at den praktiske organiseringa vert ivaretatt på ein sikker og hensiktsmessig måte og at de vil bidra til å spreie informasjon om prosjektet båe internt og eksternt. Desse kriteria er spesifisert i Erasmus Quality Standards (PDF).
 • Søknaden kan skrivast på norsk.

Slik behandlar vi søknaden

Behandling og vurdering av søknad

 • Gyldigheitssjekk: HK-dir sjekkar fyrst at søknaden oppfyller alle formelle kriteria.
 • Kvalitetsevaluering: Søknaden vert evaluert etter fastsette kriteria i samarbeid med uavhengige ekspertar. Les om kriteria i programguiden for Erasmus+ .

Rapportering og oppfølging

Prosjekta må rapportere på fylgjande i løpet av akkrediteringsperioden:

 • Interimrapport: HK-dir vil be om minst ein interimrapport der prosjekta må beskrive framdrift og måloppnåing knytt til Erasmusplanen.
 • Rapportering på bruk av midlar

Fristar for interimrapportering og rapportering på bruk av midlar vil varslast i god tid.

 • Sluttrapport: Rapport som sendast til HK-dir når perioden utløpar eller dersom akkrediteringa avsluttast i løpet av perioden.

Kontakt oss

Erasmus+

E-post:erasmuspluss@hkdir.no