Hopp til hovudinnhald

Akkreditering for mobilitet

Akkreditering for mobilitet rettar seg mot aktørar som regelmessig ønsker å sende elevar, lærlingar, deltakarar i vaksne si læring, fagskulestudentar eller tilsette på eit læringsopphald i utlandet. Ordninga gir tilgang til finansiering av mobilitetsaktivitetar over lengre tid.

Sist oppdatert : 3. januar 2024

Mål med akkreditering for mobilitet

Målet med akkreditering for mobilitet er å styrke den internasjonale dimensjonen og auke kvaliteten i utdanning og opplæring i barnehagar, grunnskular, vidaregåande skular, fagskular eller organisasjonar som tilbyr opplæring for vaksne. I søknaden skal søkar fokusere på behov og strategiske mål, slik at prosjektet vert integrert i det lokale utviklingsarbeidet ved institusjonen.

Ei innvilga akkreditering legg til rette for gjentakande deltaking i Erasmus+-programmet. Det gir òg moglegheit til å delta med eit langsiktig og strategisk perspektiv.

Læringsmobilitet for elevar, lærlingar og deltakarar i vaksne si læring skal mellom anna medverke til å fremme verdien av mangfald og inkludering samt toleranse og medborgarskap.

Læringsmobilitet for tilsette gjer lærarar, pedagogisk personale og andre tilsette moglegheit til å heve kompetansen sin, utveksle erfaringar med kollegar i andre land samt styrke sine ferdigheiter og kvalifikasjonar.

Kven kan søke?

Du kan søke om du:

  • Er ein offentleg eller privat godkjent barnehage, grunnskule, vidaregåande skule, skule som tilbyr vaksenopplæring eller fagskule.
  • Er ein offentleg eller privat barnehage- eller skuleeigar.
  • Er ein offentleg organisasjon som jobbar opp mot barnehage og skule.
  • Er ein organisasjon som jobbar opp mot fag- og yrkesopplæringa eller vaksne si læring.
  • Har tilstrekkeleg med ressursar til å gjennomføre eit Erasmus+-prosjekt.

Spesielt for fagopplæring for vaksne: Prosjekt som skal støtte fagopplæring for vaksne, kan ikkje søke om støtte i sektoren vaksne si læring (ADU), men må søke til fag- og yrkesopplæringa (VET).

Ein søker anten som einskildinstitusjon eller som koordinator av eit konsortium. Les om kva det inneber å koordinere og å vere medlem i eit konsortium lenger ned på sida.

Kva kan ein søke støtte til?

Ein kan søke støtte til ei lang rekke mobilitetsaktivitetar, inkludert jobbskugging og kurs for tilsette samt mobilitet for elevar, lærlingar, deltakarar i vaksne si læring og fagskulestudentar. Det er ikkje naudsynt å vite nøyaktig kor de skal reise på søknadstidspunktet. Du finn meir informasjon om moglegheitene for læringsopphald i dei ulike sektorane i boksane lengre ned på sida.

Dei deltakande institusjonane skal aktivt fremme inkludering og mangfald, berekraft og digital utdanning. Dette kan ein gjere gjennom å vekke bevisstheit om temaa blant deltakarane og ved å velje passande design for deira aktivitetar.

Prosjektmidlane skal bidra til å dekke reisekostnadar, kost og losji samt eventuelle kursavgifter. Institusjonane får òg ei administrativ støtte for kvar deltakar som reiser. For informasjon om kor mykje ein får per mobilitet, sjå satsane i programguiden for Erasmus+.

Kor mykje støtte kan du få?

Akkrediterte institusjonar får enkel tilgang til Erasmus+- finansiering gjennom årleg å melde inn sine behov for antal mobilitetar i den komande 15-månadersperioden. Prosjektperioden kan forlengast til 24 månader ved behov.

Alle akkrediterte organisasjonar vil få støtte, men storleiken på tildeling av midlar vil avhenge av etterspurnad, tilgjengeleg budsjett, oppnådd poengsum på søknadstidspunktet, tidlegare prestasjonar og programprioriteringar.

Akkreditering

Gyldige aktivitetar

Se også:

Kontakt oss

Erasmus+

E-post:erasmuspluss@hkdir.no