Hopp til hovedinnhold
Rapportens forside
Last ned (PDF, 1.82 MB)

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2024

Sammendrag

Tilstandsrapporten gir en omfattende oversikt over status og utviklingstrekk i høyere utdanning. På grunnlag av en rekke ulike kilder presenterer rapporten tidsserier med statistikk og analyser av virksomheten ved universiteter og høyskoler, og dessuten institusjonenes menneskelige og økonomiske ressurser. Dette sammendraget løfter fram noen av de viktigste funnene i årets rapport.

Stor spredning i alder blant studentene

Studentene i Norge er eldre enn studentene i de fleste land det er naturlig å sammenligne med. Det er flere faktorer som bidrar til dette. I Norge er alderen for sluttført videregående opplæring høyere enn i mange land. I tillegg har mange norske ungdommer et opphold fra det formelle utdanningsløpet etter videregående, for eksempel for å avtjene militærtjeneste, jobbe, ta folkehøgskole eller ta opp fag fra videregående. Studietilbøyeligheten blant de unge i alderen 19–29 år, imidlertid, er høy. For at unge skal komme raskere i gang med utdanningen sin, endrer regjeringen nå opptakssystemet til høyere utdanning og vrir incentivene mot en tidligere studiestart.

Alderen på norske studenter er også resultat av en villet politikk, hvor livslang læring og kompetanseutvikling står i sentrum. Norske universiteter og høyskoler leverer etter- og videreutdanning som er viktig for at arbeidsstokken skal kunne møte stadig skiftende kompetansebehov. Mange starter eller bygger derfor på høyere utdanning i voksen alder. Så mange som 30 prosent av studentene er 30 år eller eldre. De eldre studentene tar typisk korte og/eller fleksible utdanninger, gjerne innenfor bestemte fagområder – lærerutdanninger og pedagogiske fag er særlig representert. Det er høgskolene og de nye universitetene som topper listen over institusjonene som har flest studenter over 30 år. Disse tilbyr mange praksisnære utdanninger som det er stort behov for i arbeidslivet, og har ofte en lokal og regional forankring.

Mannsunderskudd

Som Mannsutvalget (NOU 2024: 8) peker på, er menn underrepresentert i høyere utdanning. Kun to av fem studenter er menn, og fordelingen mellom kjønnene har vært nokså stabil i 20 år. Etter fylte 25 år øker underskuddet av mannlige studenter temmelig proporsjonalt med alderen. Kvinnelige og mannlige studenter velger fortsatt i stor grad forskjellige utdanninger. Innenfor lærerutdanning og pedagogikk er bare en av fire studenter menn og i helse- og sosialfag gjelder dette bare en av fem. Blant de ansatte er langtidstrenden at kvinneandelen har vokst år for år. Lavest er kvinneandelen blant professorer og dosenter, mens kvinnene er i klart flertall blant førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og stipendiater. For stipendiatene påvirkes kjønnsbalansen i stor grad av de mange utenlandske kandidatene. Ser vi på bare norske doktorander i 2023, er kvinneandelen på 61 prosent, det vil si enda noe høyere enn andelen i studentbefolkningen. Andelen utenlandske statsborgere blant doktorandene i 2023 var 44 prosent, og her var menn i flertall.

Internasjonalt studiemiljø

Både antallet inn- og utreisende utvekslingsstudenter fortsetter å stige, og har nådd nye høyder i 2023. Likevel er det langt igjen til det politiske målet om at halvparten av kandidatene som uteksamineres fra norske universitet og høyskoler skal ha gjennomført et studieopphold i utlandet. Fra et politisk perspektiv utveksler de norske studentene også i for liten grad til land som er strategisk viktige for Norge. Utveksling gir lærestedene og fagmiljøene mulighet til å styre studentmobiliteten til akademiske miljøer av høy faglig kvalitet og relevans og med gjensidig interesse av å samarbeide. Institusjonenes og studentenes faglige interesser korresponderer ikke alltid med myndighetenes overordnede strategiske siktemål.

Samtidig som utvekslingstallene øker, fortsetter antallet norske gradsstudenter i utlandet å gå ned. Dette er ikke entydig negativt. I motsetning til utveksling er helgradsmobilitet mer sårbar for påvirkning gjennom markedsføring fra kommersielle krefter, noen ganger på bekostning av akademisk kvalitet. Denne rapporten gir ikke grunnlag for å vurdere om reduksjonen i gradsmobilitet kommer innenfor studier av god eller usikker kvalitet. En del av nedgangen de siste årene har imidlertid skjedd innenfor fagområder hvor studietilbudet hjemme har økt, men fortsatt tar en stor andel av de norske gradsstudentene utdanninger som har et begrenset antall studieplasser i Norge. Spesielt gjelder dette ulike helseutdanninger.

2023 byr også på et brått fall blant internasjonale studenter i Norge. Nedgangen er størst blant personer med landbakgrunn utenfor EØS. Mye av nedgangen er knyttet til innføringen av studiegebyr for studenter fra såkalte tredjeland, det vil si land utenfor EU/EØS-samarbeidet. Det er forventet ytterligere nedgang i denne gruppen de neste par årene, etter hvert som internasjonale studenter som allerede er i gang med en akademisk grad i Norge, uteksamineres. Relativt sett utgjør dermed studenter fra EØS nå en større andel av de internasjonale studentene i Norge enn de gjorde for ett år siden. For studenter og ansatte ved lærestedene betyr reduksjonen av studenter fra det globale sør at campus har blitt mindre flerkulturell og mangfoldig, og at særlig studenter som ikke reiser på utveksling, får færre internasjonale impulser og et mindre internasjonalt læringsmiljø.

Samtidig utgjør innvandrere en stadig større andel av studentmassen i Norge. Nær en av fem studenter er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, og andelen unge som studerer, er høyere blant norskfødte med innvandrerforeldre enn nordmenn uten innvandrerbakgrunn.

Gjennomføring – lavere vekst enn før antatt

Ulike rapporter har tidligere omtalt en sterk vekst i gjennomføring i høyere utdanning de siste årene. Årets tilstandsrapport viser at lav datakvalitet i deler av den historiske statistikken har gitt inntrykk av en høyere økning enn det som har vært tilfellet. Andelen som gjennomfører bachelorgrad på normert tid, økte fra 47 prosent i 2014 til 54 prosent i 2023. I 2023 gikk andelen som gjennomførte bachelorgrad på normert tid, ned for første gang i den siste tiårsperioden. Dette gjelder det kullet som begynte å studere i begynnelsen av pandemien, et kull som talte ekstraordinært mange studenter. Blant utdanningene på bachelornivå peker ingeniørutdanningene seg ut med en mer negativ trend de siste årene. Høyest er gjennomføringen på normert tid i profesjonsutdanninger innen helse- og sosialfag.

For toårige mastere har gjennomføringen på normert tid endret seg nokså lite de siste ti årene, med noe over halvparten av studentene. For femårige integrerte mastere, derimot, har økningen i tiårsperioden vært stor. Fra 2020 til 2023 økte andelen gjennomført på normert tid fra 39 til 50 prosent. Her er grunnskolelærerutdanningene holdt utenom fordi første store kull hadde normert gjennomføring i 2022. Økt gjennomføring gjelder for alle de tre store integrerte femårige masterutdanningene; teknologi, lektorutdanning og rettsvitenskap.

Årets rapport har benyttet registerdata for analyser av sysselsetting og yrkesdeltakelse blant uteksaminerte. Hovedbildet er at arbeidsledighet i liten grad rammer de som tar høyere utdanning, men uteksaminerte fra humanistiske fag skiller seg kraftig ut. Av de som fullførte masterutdanning i humanistiske fag våren 2022, var kun halvparten fullt sysselsatt året etter.

Flere med førstestillingskompetanse og økt antall doktorgrader

Et sentralt trekk i utviklingen av høyere utdanning det siste tiåret er økt vekt på forskning i deler av sektoren som historisk har hatt lav forskningsaktivitet. Dette har lagt grunnlaget for mer forskningsbasert utdanning på mange fagområder. Ett uttrykk for denne endringen er økningen i andel faglig ansatte med førstestillingskompetanse ved en rekke institusjoner. Ser vi tiårsperioden over ett, har HVL, USN, OsloMet, HNN og NU hatt den største økningen i andel faglig ansatte med førstestillingskompetanse. For sektoren samlet var det en økning i andelen ansatte med førstestillingskompetanse fra 2022 til 2023, etter at andelen hadde vært tilnærmet uendret fra 2020.

I 2023 ble det avlagt 1612 doktorgrader ved norske universiteter og høyskoler, en økning fra året før. Til tross for vekst i opptak til doktorgradsprogram i årene forut sank tallet på avlagte doktorgrader i 2021 og 2022 fra det foreløpige toppåret 2020. Nedgangen skyldtes sannsynligvis pandemien. Med tanke på veksten i nye doktorgradsavtaler i årene etter 2016 må vi forvente at antallet avlagte doktorgrader vil øke merkbart de nærmeste årene. De siste tiårene har gjennomføringen for sektoren samlet vært relativt stabil. Om lag tre av fire kandidater fullfører i løpet av seks år.

Utviklingen i antallet stipendiater og avlagte doktorgrader viser hvordan de historiske skillene i sektoren mykes noe opp over tid. I 2014 sto NTNU, UiB, UiO og UiT for om lag tre av fire stipendiatårsverk, og i 2023 var andelen to av tre. Fordeling av doktorgrader på fagområder har vært relativt stabil i Norge over tid, men samfunnsvitenskapenes andel har økt i løpet av de siste ti årene. Sammenliknet med våre nordiske naboland skiller norsk forskerutdanning seg nokså klart ut når det gjelder fagområder. Norge har en høyere andel av doktorgradene innenfor samfunnsvitenskap og humaniora og en lavere andel innenfor naturvitenskap og teknologi.

Vitenskapelig publisering – status quo i 2023

Vitenskapelig publisering var blant områdene som ble påvirket av pandemien. Flere år med vekst i antall publiseringspoeng per faglig årsverk for sektoren samlet ble snudd til nedgang i 2022. For 2023 er tallet uendret fra året før, og er dermed fortsatt lavere enn før pandemien. Fra 2025 skal publisering ikke lenger inngå i systemet for finansiering av universiteter og høyskoler, men på forskernivå vil insentivene for publisering fortsatt være sterke. Også publiseringsstatistikken viser at forskjellene mellom institusjoner har blitt gradvis mindre.

Reduserte inntekter

I 2023 rapporterte universiteter og høyskoler samlede driftsinntekter på 60,6 milliarder kroner. Både i nominelle tall og justert for prisstigning markerer dette et skifte etter en lang periode med vekst. I både 2022 og 2023 utgjorde statlige bevilgninger 77 prosent av driftsinntektene til statlige institusjoner, men over tiårsperioden ser vi en svak nedgang i statlige bevilgningers andel av samlet finansiering.

Andre viktige inntektskilder er de konkurransebaserte arenaene for forskningsfinansiering i Forskningsrådet og EU. Samlet utgjorde disse i underkant av 10 prosent av sektorens inntekter i 2023, og andelen har økt noe i løpet av siste ti år. I inntekter fra Forskningsrådet har forholdet mellom institusjonene ikke endret seg særlig over tid. De fire institusjonene med den høyeste tildelingen fra Forskningsrådet per faglig årsverk i 2014 (NMBU, UiO, UiB og NTNU) mottok mest også i 2023, og forskjellen til andre institusjoner var omtrent den samme som ti år tidligere. Tildelingene til norske institusjoner fra EU har økt gjennom perioden, også korrigert for prisstigning. Det handler blant annet om at flere norske institusjoner nå deltar på den europeiske arenaen enn for ti år siden.

Annen bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet kan ses som en indikator på institusjonenes samspill med samfunnet omkring, både offentlige aktører, næringsliv og organisasjonslivet. I en tid med nedgang i statlige overføringer kan slik finansiering bli viktigere for institusjonene. Av de totale inntektene til universiteter og høyskoler utgjorde denne inntektsposten i underkant av 10 prosent i 2023. Nesten to tredeler av inntektene til annen bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet kom i 2023 fra ulike offentlige kilder. Inntektene fra næringslivet utgjorde 13 prosent av disse inntektene i 2023, og denne andelen har sunket nokså jevnt de siste ti årene. Som andel av alle inntekter har posten annen bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet vokst noe siden 2014, men det har ikke gitt inntekter som har kompensert for nedgangene i de statlige overføringene.