Hopp til hovedinnhold

Retningslinjer og verktøy for ansvarlig internasjonalt kunnskapssamarbeid

6. Ansvar og koordinering på nasjonalt nivå

6.1 Myndigheter og ansvarsområder - hvem gjør hva i Norge?

Nedenfor følger en oversikt over institusjoner og ansvarsområder, som på ulike måter er viktige for etterlevelsen av ansvarlighet i internasjonalt kunnskapssamarbeid. Noen av disse institusjonene har helhetlig ansvar nasjonalt og alle, bortsett fra E-tjenesten, kan bidra med råd til kunnskapssektoren.

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges direktorat for forebyggende nasjonal sikkerhet. Direktoratet gir råd om sikring av informasjon, systemer, objekter og infrastruktur av nasjonal betydning, samt personellsikkerhet. NSM utarbeider en årlig risikovurdering og har et nasjonalt ansvar for å avdekke, varsle og koordinere håndtering av alvorlige IKT angrep. NSM eier Nasjonalt cybersikkerhetssenter.
 • Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) er Norges nasjonale innenlands etterretnings- og sikkerhetstjeneste, underlagt justis- og beredskapsministeren. PST har som oppgave å forebygge og etterforske alvorlig kriminalitet mot nasjonens sikkerhet. PST samler inn informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeider analyser og trusselvurderinger, samt gir råd.
 • Etterretningstjenesten (E-tjenesten) er Norges utenlandsetterretningstjeneste. Tjenesten er underlagt forsvarssjefen, men arbeidet omfatter både sivile og militære problemstillinger. E- tjenestens hovedoppgaver er å varsle om ytre trusler mot Norge og prioriterte norske interesser, støtte Forsvaret og forsvarsallianser Norge deltar i, samt bidra med informasjon av spesiell interesse for norsk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. E-tjenesten bidrar ikke med råd direkte til enkeltinstitusjoner, men E-tjenestens trusselvurdering er viktig for norske myndigheters oppfatning av risiko.
 • Seksjon for eksportkontroll i Utenriksdepartementet (UD) forvalter og håndhever regelverket om eksportkontroll, og er den myndigheten som vedtar hvorvidt lisensplikt inntreffer. Seksjonen kan gi råd og veiledning om hvilke fagområder og aktiviteter som reguleres.
 • Utlendingsdirektoratet (UDI) behandler søknader om oppholdstillatelser mv. etter lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). Søknadene skal vurderes opp mot forhold som berører grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn, jf. utlendingsloven kapittel 14 og forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) kapittel 19A.
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har et nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innen høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. HK-dir kan kontaktes med spørsmål knyttet til utenlandske vitnemål og internasjonalt utdanningssamarbeid. Direktoratet har ansvar for løpende styring og oppfølging av sikkerheten i sektoren i samråd med Kunnskapsdepartementet. Direktoratet forvalter KDs Policy for informasjonssikkerhet og personvern og Rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser i UH-sektoren. Direktoratet kan kontaktes med spørsmål innenfor de tre sikkerhetsdomenene informasjonssikkerhet og personvern, nasjonal sikkerhet og samfunnssikkerhet og beredskap.
 • Forskningsrådet: Norges forskningsråd er et nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ underlagt Kunnskapsdepartementet, men med eget styre. Forskningsrådet har ansvar for å øke kunnskapsgrunnlaget og bidra til å dekke samfunnets behov for forskning, ved å fremme grunnleggende og anvendt forskning og innovasjon. På vegne av regjeringen investerer Forskningsrådet (per 2021) 11,9 milliarder kroner årlig, fra 15 departementer, i forskning. Forskningsrådet forvalter en rekke nasjonale strategier, planer og policies, som Forskningsrådets policy for åpen forskning og Forskningsrådets policy for åpen tilgang til forskningsdata.
 • De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er det viktigste nasjonale fagorganet for forskningsetikk. FEK skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. FEK er et forvaltingsorgan for forskningsetiske spørsmål på alle fagområder, tilknyttet Kunnskapsdepartementet. Komiteene og utvalgene er faglig uavhengige, jf. forskningsetikkloven § 3. De gir råd og veiledning i etiske spørsmål med utgangspunkt i sine retningslinjer og veiledere. FEK skal bistå institusjonene i deres arbeid med forskningsetikk.
 • Innovasjon Norge: Innovasjon Norge er et statlig norsk særlovselskap, med formål å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Innovasjon Norge gir råd om oppstart, vekstrategier og eksport, og tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering.
 • Sikt er kunnskapssektorens leverandør av digital infrastruktur i kunnskapssektoren. Sikt har ansvar for å forvalte, utvikle og anskaffe digitale tjenester, tilby en digital grunnmur for kunnskapssektoren, gi råd om personvern og informasjonssikkerhet, arkivere og formidle data til forskning, samt tilby digitale verktøy for undervisning og utdanningsadministrasjon.
 • Datatilsynet sin oppgave er å føre kontroll med personvernregelverket og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem.
 • Beredskapsrådet: Kunnskapsdepartementet har oppnevnt Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren (Beredskapsrådet) som et frivillig tiltak for å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Beredskapsrådet bidrar til deling av beste praksis og har utviklet veiledere på sikkerhet og beredskap for kunnskapssektoren.
 • Patentstyret er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet. Patentstyret forvalter kunnskap om immaterielle rettigheter og verdier, slik at bedrifter og institusjoner kan sikre sine investeringer, konkurranseposisjoner og skape økonomisk vekst i det norske samfunnet.
 • Eksfin (Eksportfinansiering Norge) er en statlig forvaltningsbedrift under Nærings- og fiskeridepartementet. Eksfin skal gjøre norske eksportnæringer finansielt konkurransedyktige i utlandet. Eksfin kan stille statlige lån og garantier som fremmer konkrete salgskontrakter, eksportfremmende investeringer i Norge, eller andre typer transaksjoner som bidrar til norsk verdiskaping og sysselsetting.