Hopp til hovedinnhold

Trollstipend

Program/tilskuddsordningAntall tilskudd: 2

Troll-programmet tilbyr fransklærere og/eller elevgrupper i ungdomsskolen og videregående skole et tilskudd for å reise på studieopphold i Frankrike. Det er også mulig å få støtte til å reise på forberedende besøk for å planlegge et studieopphold for elevgrupper.

Hva er Trollstipend

Gjennom Trollavtalen fra 1986 har Norge forpliktet seg til å avsette et beløp til stipend for norske fransklærere og elever i grunnskolen og i den videregående skolen. Troll-avtalen ble opphevet av rammeavtalen mellom Norge og Frankrike fra 2018, men oppdraget videreføres med samme målsetning.

Det finnes tre ulike stipendordninger:

Individuelt Trollstipend for lærere (Troll 1)

Fransklærere i grunnskolen eller videregående skole kan få støtte til å delta på etterutdanningskurs i Frankrike eller til å delta på individuelle opplegg, hospitering eller jobbskygging. Studieoppholdet skal ha en varighet på minimum to og maksimum 12 oppholdsdager, pluss to reisedager. Du kan få støtte til å dekke kursavgifter for maksimalt 10 dager.

Søknadsfrist er 15. mars for studieopphold for påfølgende skoleår.

Trollstipend for elevgrupper (Troll 2)

Elevgrupper i grunnskolen eller videregående skole kan få støtte til studieopphold i Frankrike for inntil 30 elever og 3 lærere. Både franskklasser og andre klasser som skal studere tema innen spesielle fagområder i Frankrike, kan søke. Oppholdet skal ha en varighet på minimum fem og maksimum 14 oppholdsdager. Reisedager kommer i tillegg.

Søknadsfrist er 15. mars for studieopphold for påfølgende skoleår.

Forberedende besøk

Et forberedende besøk gir anledning til å møte en mulig partnerskole for å undersøke fasilitetene, diskutere opplæring og inngå samarbeidsavtaler. Det kan være spesielt gunstig for de som ønsker å søke Trollstipend for elevgrupper for første gang, men kan også brukes til å videreutvikle et eksisterende samarbeid. Se utlysning for støtte til forberedende besøk.

Forberedende besøk har løpende søknadsfrist.

Finne fransk partnerskole

Vil du starte et prosjekt med en fransk skole, men er ikke helt sikker på hvor du kan finne en samarbeidspartner? Gjennom eTwinning kan du finne skoler som er interesserte i samarbeid. Finner du en potensiell partnerskole gjennom eTwinning eller andre fora, er det mulig å søke om midler til forberedende besøk.

Liste over tilskuddsmottakere

Hvem står bak

Trollstipend er finansiert av Kunnskapsdepartementet og blir administrert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Hensikt

Frankrike er et prioritert samarbeidsland for Norge. I Meld. St. 21 (2020–2021) Fullføringsreformen - med åpne dører til verden og fremtiden, er Trollstipend nevnt som et verktøy for å styrke fremmedspråkundervisning og kompetanseheving av lærere.

Hensikt med Individuelt Trollstipend for lærere (Troll 1)

Målet med ordningen er at norske fransklærere skal få mulighet til å få faglig og kulturell oppdatering i Frankrike.

Hensikt med Trollstipend for elevgrupper (Troll 2)

Målet med ordningen er å legge til rette for at norske elever gjennom studieopphold i Frankrike kan få bedre kunnskap om fransk kultur og språk. Det er også et mål å legge til rette for mer samarbeid mellom franske og norske skoler.

Hensikt med forberedende besøk

Målet med ordningen er at norske skoler skal bli i stand til å sende inn en prosjektsøknad til Trollstipend for elevgrupper. Se utlysning for støtte til forberedende besøk.

Hvem kan søke tilskudd fra programmet

  • Individuelt Trollstipend for lærere (Troll 1): Lærere ansatt ved en offentlig eller privat ungdomsskole eller videregående skole som
    • har formell undervisningskompetanse i fransk
    • er ansatt i en undervisningsstilling
  • Trollstipend for elevgrupper (Troll 2): Alle offentlige og private ungdomsskoler og videregående skoler i Norge kan søke på vegne av en elevgruppe.
  • Forberedende besøk: Alle offentlige og private ungdomsskoler og videregående skoler i Norge som har som mål å sende inn en søknad om Trollstipend, kan søke på vegne av en eller to lærere.

Frankrike

E-post:frankrike@hkdir.no