Hopp til hovedinnhold

Program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene

Denne siden ble endret 6. oktober, i forbindelse med statsbudsjett for 2024. Se avsnittet "Hva er Program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene".

Program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene

Program/tilskuddsordningAntall tilskudd: 1

Det overordnede målet med ordningen er økt læringsutbytte for studenter i praksis i lærerutdanning.

Hva er Program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene

Regjeringas forslag til statsbudsjett som vart lagt fram 6. oktober legg til grunn at Program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene skal fasast ut frå og med 2024. Dette betyr at det ikkje blir ny utlysing i ordninga i 2024 eller åra etter.

Alle prosjekt som er innvilga tilskott til og med vedtak i 2023 er sikra sluttføring innanfor tildelt budsjettramme og godkjent prosjektperiode.

I strategien Lærerutdanning 2025 (LU 2025) er et av satsingsområdene en styrket praksisopplæring og FoU-samarbeid. Økt kvalitet i praksisperioden kan bidra til at studentene blir bedre profesjonsutøvere, samt til felles kunnskapsutvikling for alle involverte aktører. For å øke kvaliteten i praksis peker Faglig råd for lærerutdanning blant annet på et behov for likeverdighet og felles eierskap gjennom aktørenes komplementære roller og innflytelse på innholdet i lærerutdanningen. God kvalitet i lærerutdanningen er avhengig av at alle de involverte parter tar ansvar (fra LU2025).

Hvem står bak

Ordningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Hvem kan søke tilskudd fra programmet

Universiteter og høyskoler som tilbyr lærerutdanning kan søke tilskudd fra programmet.

Willy Gjerde

E-post:willy.gjerde@hkdir.no