Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene - Utlysning 2022

• Program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene

Tilskudd til prosjekter som skal utvikle, prøve ut og evaluere kvalitetsutvikling av praksis og måter å organisere samarbeidet mellom lærerutdanninger og praksisskoler/barnehager.

Hvem kan søke

Denne utlysningen retter seg mot universiteter og høyskoler som tilbyr lærerutdanning. Prosjektene må omfatte samarbeid med skoler, barnehager, skole- og barnehageeiere, kulturskoler og/eller bedrifter.

Søknadsfrist

20. september 2022 kl. 10.00

Om tilskuddet

Det kan søkes om midler til prosjekter som vil utvikle, prøve ut og evaluere nye praksismodeller og måter å organisere samarbeidet mellom høyere utdanningsinstitusjoner og praksisinstitusjoner og studenter.

Eksempler på kostnader som vil kunne dekkes kan være kostnader knyttet til frikjøp av ansatte, kompetansehevende tiltak for praksisveiledere, kombinasjonsstillinger og hospiteringsordninger, spredningsaktiviteter, innkjøp av tjenester og reisekostnader for prosjektdeltagere.

Tilskuddsbeløp

Inntil 30 000 000 kroner.

Rapportering og oppfølging

Institusjoner som får tildelt midler må levere fremdrifts- og sluttrapporter. Mer informasjon om når og hvordan slik rapportering skal skje vil bli gitt etter at vedtak om tildeling er fattet.

Kontakt oss

Ruth Buø

E-post:ruth.buo@hkdir.no