Hopp til hovudinnhald

Program for kunstnarleg utviklingsarbeid

Denne sida vart endra 6. oktober, i forbindelse med statsbudsjett for 2024. Sjå avsnittet "Kven kan søke tilskot frå programmet".

Program for kunstnarleg utviklingsarbeid (PKU)

Program/tilskotsordningTal på tilskot: 0

Programmet skal styrkja forskingskulturen og bidra til auka kvalitet og kompetanseutvikling ved utdanningsinstitusjonar som tilbyr skapande og utøvande kunstfag.

Kva er Program for kunstnarleg utviklingsarbeid (PKU)

Program for kunstnarleg utviklingsarbeid (PKU) tildeler årleg midlar til kunstnarlege forskingsprosjekt og stipendiatstillingar i kunstnarleg utviklingsarbeid.

Programmet rettar seg mot heile den faglege breidda innan dei skapande og utøvande kunstfaga.

Kven står bak

Program for kunstnarleg utviklingsarbeid er etablert og finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Det er Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse som har ansvaret for programmet.

Formål

Programmet skal verka for at universitet og høgskular utfører kunstnarleg utviklingsarbeid på høgt, internasjonalt nivå. PKU er den einaste nasjonale finansieringskjelda for kunstnarleg utviklingsarbeid.

Programmet skal vera ein møteplass for utøvande og skapande kunstfagmiljø i Noreg, bidra til å fremja refleksjon og innsikt basert på kunstnarleg praksis og dessutan stimulera til tverrkunstnarleg kommunikasjon. Kunstnarleg utviklingsarbeid som ein parallell til vitskapleg forsking, er nedfelt i Lov om universitet og høgskular, jf. § 1.1, som eit felles mål for institusjonane innan høgare utdanning i Noreg.

Programmet er medlem av organisasjonane Society for Artistic Research (SAR), Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC) og European League of the Institutes of the Arts (ELIA). I tillegg har programmet etablert nordisk samarbeid om tidsskriftet VIS - Nordic Journal for Artistic Research og sommarakademiet Summer Academy for Artistic Research (SAAR).

Samarbeidspartnarar

Programstyret

Programmet har eit eige programstyre som står for utlysing, tildeling og oppfølging av Prosjektprogrammet.

Tildelingar

Kontaktpersonar

Fagdirektør Geir Strøm: geir.strom@hkdir.no

Seniorrådgjevar Linda Lien: linda.lien@hkdir.no

Rådgjevar Ingrid Milde: ingrid.milde@hkdir.no

Kven kan søke tilskot frå programmet

Regjeringas forslag til statsbudsjett som vart lagt fram 6. oktober legg til grunn at PKU sine tilskot til finansiering av prosjekt og stipendiatar i kunstnarleg utviklingsarbeid skal fasast ut frå og med 2024. Dette betyr at det ikkje blir ny utlysing i ordninga i 2024 eller åra etter.

Alle prosjekt som er innvilga tilskot til og med vedtak i 2023 er sikra sluttføring innanfor tildelt budsjettramme og godkjent prosjektperiode.

Anna verksemd i PKU, som drift av den nasjonale forskarskulen, er ikkje omfatta av denne utfasinga av prosjekttilskot.

Program for kunstnarleg utviklingsarbeid

E-post:pku@hkdir.no