Hopp til hovudinnhald

Nasjonal forskarskule i kunstnarleg utviklingsarbeid

Program/tilskotsordningTal på tilskot: 0

Nasjonal forskarskule i kunstnarleg utviklingsarbeid tilbyr opplæring i teori, metode og etikk for stipendiatar i kunstnarleg utviklingsarbeid. Stipendiaten må være tatt opp i eit doktorgradsprogram i kunstnarleg utviklingsarbeid ved ein norsk utdanningsinstitusjon for å delta i opplæringstilbod.

Kva er Nasjonal forskarskule i kunstnarleg utviklingsarbeid

Undervisningstilbodet

Forskarskulen tilbyr opplæring tilsvarande eit emne på 20 studiepoeng, og er obligatorisk for ph.d.-kandidatar i kunstnarleg utviklingsarbeid tatt opp i programma ved Kunsthøgskulen i Oslo, Norges musikkhøgskole, Universitetet i Bergen, NTNU, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Innlandet.

Oppmelding

Institusjonane melder inn namn og kontaktinformasjon på stipendiaten til pku@hkdir.no straks vedkommande er tatt opp i ph.d.-programmet. Stipendiaten vil deretter få informasjon om forskarskulen og tilbod om å melde seg på introduksjonswebinar.

Forskarskulestyret

Forskarskulen har eit eige styre som fastset det faglege innhaldet.

Organisering

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse ved Program for kunstnarleg utviklingsarbeid administrerer forskarskulen og organiserer undervisninga.

Undervisninga går føre seg i fysiske og digitale seminar og nasjonale forum. Høgt kvalifiserte fagpersonar innan kunstnarleg utviklingsarbeid bidreg i desse aktivitetane.

Undervisningsspråket er engelsk.

Kostnad

Undervisninga er finansiert av Program for kunstnarleg utviklingsarbeid, og er gratis for stipendiatar som har fått godkjent deltaking.

Forskarskulen dekkjer ikkje kostnader knytt til reise, opphald og kost for stipendiatane.

Er du stipendiat?

Institusjonen du er tilsett ved registrerer deg som deltakar i forskarskulen. Straks du er registrert, sender me deg e-post med informasjon og invitasjon til å delta i eit introduksjonswebinar. Webinaret vert arranger tre gongar i året. Me tilrår at du gjennomfører webinaret så tidleg i stipendiatperioden som mogeleg. Sjå oversikt over planlagde introduksjonswebinar og andre arrangement i Nasjonal forskarskule for kunstnarleg utviklingsarbeid.

Kven står bak

Nasjonal forskarskule i kunstnarleg utviklingsarbeid er ein del av Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse, og vert finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Formål

Formålet med Nasjonal forskarskule i kunstnarleg utviklingsarbeid er å gi stipendiatar innføring i metode, teori og etikk knytt til kunstnarisk utviklingsarbeid, og trening i formidling av resultat frå kunstnarleg utviklingsarbeid.

Opplæringa skal vere til støtte for det kunstnarlege doktorgradsprosjektet, bidra til fagleg djupn og breidd og styrke kandidatane sitt eige doktorgradsarbeid.

Gjennom forskarskulen skal stipendiatar opparbeida seg kunnskap, ferdigheiter og kompetanse om kunstnarleg utviklingsarbeid i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR).

Program for kunstnarleg utviklingsarbeid

E-post:pku@hkdir.no