Hopp til hovedinnhold

Nasjonal klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning

Klagenemnda behandler klager på enkeltvedtak som er fattet i medhold av lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven).

Sist oppdatert : 28. oktober 2023

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 16, og §§ 24 til 27, jf. fagskoleloven § 20 femte ledd og fagskoleforskriften § 43.

Dette omfatter vedtak om opptak gjennom samordna opptak, annullering av eksamen m.m., samt om utestengning, bortvisning, vurdering av skikkethet og krav om politiattest. Nemnda behandler ikke klager på fagskolenes opptaksvedtak om realkompetanse eller spesielle opptakskrav.

Klagenemnda består av syv medlemmer, utpekt av Kunnskapsdepartementet. Nemndas saksbehandling er skriftlig, og nemnda kan prøve alle sider av saker den mottar. HK-dir er sekretariat for nemnda, og ansvarlig for å motta, forberede og tilrettelegge klagesaksbehandlingen til nemnda.

Klagesaker som skal oversendes klagenemnda

Klager på enkeltvedtak fattet med hjemmel i følgende av fagskolelovens bestemmelser behandles av Nasjonal klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning:

  • § 16 om opptak gjennom samordna opptak, unntatt fagskolenes opptaksvedtak om realkompetanse eller spesielle opptakskrav, jf. fagskoleforskriften § 43
  • § 24 om annullering av eksamen eller prøve
  • § 25 om bortvisning og utestenging
  • § 26 om vurdering av skikkethet
  • § 27 om krav om politiattest

Klagesaker knyttet til andre vedtak/avgjørelser enn de som er nevnt ovenfor vil ikke tas til behandling av klagenemnda, og vil bli returnert.

Oversendelse av klagesaker til klagenemnda

Før oversendelse av klagesaker må utdanningsinstitusjonen vurdere om det opprinnelige vedtaket/den opprinnelige avgjørelsen bør omgjøres, jf. forvaltningsloven § 35.

Hvis vedtaket/avgjørelsen opprettholdes/stadfestes av institusjonen, skal institusjonen uten ugrunnet opphold oversende klagesaken til klagenemnda for videre behandling.

Ved oversendelse av klagesaker, må institusjonen påse at alle relevante dokumenter er inkludert, og at saken er fremstilt på en ryddig og oversiktlig måte. For nærmere veiledning ved oversendelse av klagesaker, vennligst se følgende veileder for oversendelse av saker (PDF).

Klagesaksdokumentene bes oversendt elektronisk via sak- og arkivsystemet deres (Altinn, SvarUT, eFormidling).

Dersom dette av ulike årsaker ikke lar seg gjøre, kan klagesaker også oversendes kryptert via fildeletjenesten Filesender hvor passordet sendes per SMS til en avtalt mottaker. For å avtale mottaker, send en henvendelse til post@hkdir.no. Ved slik oversendelse benyttes e-postadressen post@hkdir.no.

Klagesaker kan etter avtale også oversendes per post. Forhåndsavtalte postforsendelser rettes til:

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
v/ Felles klagenemnd
Postboks 1093
5809 Bergen

Rapport fra klagenemnda

Kontakt oss

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

E-post:post@hkdir.no

Telefonnummer:55 30 38 00