Hopp til hovudinnhald

Blekkslagar - grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidsoppgåvene til ein blekkslagar.

Sist oppdatert : 21. november 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Arbeidsoppgåver for blekkslagarar

 • Utføre oppdrag etter arbeidsordre på byggjeplassar eller hos kundar.
 • Planleggje, utføre og kontrollere blekkslagararbeid.
 • Gjennomføre eigenkontroll av utført arbeid.
 • Kommunisere med andre aktørar som til dømes kollegaer, andre handverkarar, byggjeplassleiinga, leverandørar og kundar.
 • Bruke e-post for å kommunisere med arbeidsgjevaren, oppdragsgjevarar og leverandørar.
 • Ha kunnskap om interne prosedyrar, standardar og lovverk, og følgje dei.
 • Bestille varer etter materiallister frå leverandørar.

Leseferdigheiter

Kvar dag vil blekkslagaren

 • lese arbeidsteikningar.
 • lese korte notat og instruksjonar, eigne og andre sine hugselappar.
 • lese informasjon i kontrollplanar og sjekklister.
 • lese skilt og oppslag.
 • lese meldingar og e-postar.

Med jamne mellomrom vil blekkslagaren

 • lese skildringar og instruksjonar i samband med arbeidet.
 • lese pakksetlar og sjekke at dei stemmer med varene som er leverte.
 • lese lister over verktøy og utstyr som krevst for ulike arbeidsoperasjonar.
 • lese HMS-informasjon, brosjyrar, datablad og oppslag.
 • lese interne rutinar og instruksar.
 • lese detaljerte jobbspesifikasjonar.
 • lese miljø- og avfallsplanar.

Av og til vil blekkslagaren

 • lese utdrag frå lover og forskrifter.
 • lese tekniske føresegner.
 • lese informasjon og skjema som gjeld sitt eige tilsetjingsforhold.
 • lese vegforklaringar.
 • lese opplæringsmateriell i samband med kurs og anna opplæring.

Skriveferdigheiter

Kvar dag vil blekkslagaren

 • føre oversikt over sine eigne timar.
 • føre køyrebok.
 • skrive meldingar og e-postar.
 • fylle ut skjema og sjekklister for kvalitet og avvik i arbeidet.

Med jamne mellomrom vil blekkslagaren

 • setje opp lister over kva verktøy og utstyr som trengst til eit oppdrag.
 • skrive notat og hugselappar til seg sjølv og andre.
 • kvittere for mottak av varer.

Av og til vil blekkslagaren

 • skrive korte rapportar, endrings- og avviksmeldingar.
 • setje opp oversikt over utført arbeid.
 • skrive arbeidsordrar og dokumentere tilleggsbestillingar.
 • fylle ut og dokumentere etter sertifiseringskrav og ISO-standardar.
 • fylle ut eigenmeldingar og sjukemeldingar.
 • fylle ut skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold, feriesøknader og lønskrav.
 • skrive grunnlag for tilbod og fakturaer.
 • fylle ut avviksskjema i samband med alvorlege hendingar.

Munnlege ferdigheiter

Kvar dag vil blekkslagaren

 • snakke med andre for å koordinere arbeidet.
 • rapportere munnleg om framdrift til leiaren og arbeidsgjevaren sin.
 • få instruksjonar og diskutere arbeidet med overordna.
 • gjere avtalar med kundar om framdrift og skildre arbeidet.
 • snakke med oppdragsgjevarar og kundar om val av ulike løysingar.

Med jamne mellomrom vil blekkslagaren

 • snakke med leverandørar.
 • ta imot opplæring og instruksjonar.
 • delta på ulike møte.
 • diskutere planar og teikningar/detaljløysingar med andre.
 • delta i lunsj- og pauseprat.

Av og til vil blekkslagaren

 • bestille delar og utstyr frå leverandørar.
 • diskutere sine eigne arbeidstilhøve.
 • delta i formell opplæring og sertifisering.
 • varsle om akutte hendingar eller ulukker.
 • seie frå dersom noko er uklart.
 • orientere nytilsette og vikarar om arbeidsrutinar.
 • ha ein medarbeidarsamtale med leiaren sin.

Rekneferdigheiter

Kvar dag vil blekkslagaren

 • ta mål av beslag og ventilasjonskomponentar og lage underlag for produksjon.
 • bruke arbeidsteikningar og rekne om til full storleik.
 • rekne ut kor mykje materiell som vil gå med til ein jobb.
 • rekne ut og registrere kor mykje tid som blir brukt på ein jobb.

Med jamne mellomrom vil blekkslagaren

 • lage skisser for produksjon på eigen verkstad.
 • programmere ei datastyrt knekkjemaskin.
 • setje opp oversikter over materiellforbruk.
 • halde oversikt over varelager.
 • samanlikne prisar frå ulike leverandørar.
 • rekne ut akkordløn med utgangspunkt i ein tariff.
 • kontrollere sin eigen lønsslipp.
 • rekne ut reisetider ved hjelp av kart, vegbok eller GPS.
 • gjere kostnadsoverslag for ein kunde.

Av og til vil blekkslagaren

 • rekne ut luftbehovet i eit lokale.
 • rekne ut slumpakkord for ein jobb.
 • vurdere kva mannskap som trengst ut frå framdriftsplanen og arbeidsmengda.
 • kontrollere varelager.
 • rekne ut køyregodtgjersle.
 • lage overslag over kostnader på større oppdrag.

Digitale ferdigheiter

Kvar dag vil blekkslagaren

 • programmere datastyrte maskiner.
 • søkje på internett og intranett.
 • føre oversikt over sin eigne aktivitetar i kalendrar.
 • skrive elektroniske avviksrapportar.
 • sende og ta imot meldingar og e-postar.
 • kommunisere med arbeidsgjevaren og kundar via digitale verktøy.

Med jamne mellomrom vil blekkslagaren

 • sende inn opplysningar om utførte oppdrag til arbeidsgjevaren.
 • dokumentere utført arbeid digitalt.
 • sende e-postar med vedlegg..
 • bruke ulike dataprogram som er knytte til arbeidsoppgåver
 • søkje etter og svare på førespurnader om oppdrag på internett.
 • spore varer og finne leveringstider.
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver.

Av og til vil blekkslagaren

 • leggje inn kontraktar og lagre dei elektronisk.
 • ta bilete for å dokumentere avvik eller utført arbeid.
 • bruke rekneark til diverse utrekningar.
 • bruke GPS for å finne fram til rett destinasjon.
 • søkje på internett etter produktinformasjon, lover og reglar.
 • bruke e-læringsprogram for å fornye sertifiseringar.
 • bruke digitale teikneprogram.
 • bruke sosiale medium for å reklamere for si eiga verksemd.
 • oppdatere elektronisk køyrebok.
 • bruke ulike digitale møteplassar for samarbeid og kommunikasjon.
 • bruke standard kontorprogramvare.
 • bruke QR- og strekkodar når det trengst.